5.     Взаємодія медичних установ МВС України і установ Міністерства охорони здоров’я

Основи державної політики охорони здоров’я формує Верховна Рада України шляхом закріплення конституційних і законодавчих актів охорони здоров’я. Реалізація державної політики охорони здоров’я по­кладається на органи виконавчої державної влади.

Спеціально уповноваженим центральним органом державної вико­навчої влади в галузі охорони здоров’я є Міністерство охорони здоров’я

України, яке здійснює координацію діяльності установ охорони здоров’я, науково-дослідних і інших організацій, в тому числі і відомчих медичних установ з питань діагностики, лікування і профілактики захворювань.

Взаємодія органів охорони здоров’я МВС України і Міністерства охорони здоров’я України повсякденна і нерозривна. Атестаційна ко­місія, наприклад, Департаменту медичного забезпечення та реабілі­тації МВС України при визначенні професійної компетенції, обсягу знань, практичного досвіду лікарів керуються тільки Положенням Міністерства охорони здоров’я України «Про порядок проведення атестації лікарів».

Лікарі МВС України перепідготовку і підвищення кваліфікації про­ходять, як правило, в учбових закладах Міністерства охорони здоров’я України.

У практичній роботі керівництво органів охорони здоров’я МВС України, лікарі-спеціалісти госпіталів, стаціонарів, поліклінік залуча­ють, на договірних началах, професорів, академіків, лікарів-практиків високої кваліфікації з медичних, учбових, науково-дослідних і лікуваль­них установ Міністерства охороні здоров’я України.

У багатьох випадках особистий склад органів внутрішніх справ, чле­ни їх сімей, які перебувають на лікуванні в лікувальних установах МВС України за домовленістю проходять спеціальні обстеження в лікуваль­них установах і науково-дослідних установах Мін здоров’я України.

За спільною домовленістю МВС України і Міністерства охорони здоров’я України, міністр охорони здоров’я і міністр внутрішніх справ України підписали сумісний лист «Про підвищення якості медичного обслуговування співробітників периферійних райвідділів і підрозді­лів внутрішніх справ» (№ 301/32 від 16 травня 1991 р.), яким запро­поновано відділам охорони здоров’я областей забезпечити надання медичною допомогою, амбулаторною і стаціонарної в повному обсязі співробітників районних і міських (поза обласними центрами) відділів і підрозділів внутрішніх справ, а так само проведення щорічних профі­лактичних оглядів цієї категорії осіб силами центральних районних і міських лікарень.

Держава через спеціально уповноважені органи виконавчої влади здійснює контроль і нагляд за дотриманням законодавства про охорону здоров’я, державних стандартів, критеріїв і вимог, направленого на за­безпечення здорового навколишнього природного середовища і санітар­но-екологічного благополуччя населення.