3.     Організація проведення військово-лікарської експертизи та медичного огляду відомчими медичними закладами МВС України

Наказом МВС України № 85 від 06.02.2001 р. затверджено Положен­ня про діяльність військово-лікарської комісії та Порядок проведення військово-лікарської експертизи і медичного огляду військовослужбов­ців та осіб рядового і начальницького складу в системі МВС.

Це Положення визначає задачі, порядок створення, права і обов’яз­ки військово-лікарської експертизи в системі МВС України на мирний і військовий час.

Основними задачами органів військово-лікарської експертизи є:

- визначення за станом здоров’я і фізичним розвитком придатності до служби в органах внутрішніх справ, військовій службі, можли­вості проходження служби за кордоном, вступу в учбові заклади МВС осіб, які є кандидатами на службу до органів внутрішніх справ, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, військовослужбовців військ внутрішньої служби, курсан­тів і слухачів учбових закладів МВС;

- оцінка результатів медичного огляду осіб, що приймаються на службу до органів внутрішніх справ, осіб рядового і начальниць­кого складу органів внутрішніх справ і військовослужбовців вну­трішніх військ, осіб, які вступають в учбові заклади МВС і роз­робка пропозицій щодо вдосконалення цієї роботи;

- контроль у зв’язку з військово-лікарською експертизою за станом профілактичної і лікувально-діагностичної роботи в лікувально- профілактичних установах МВС;

- визначення причинного зв’язку захворювань, поранень, травм, контузій і каліцтв у осіб рядового і начальницького складу орга­нів внутрішніх справ і осіб рядового і начальницького складу, що звільнилися зі служби;

- визначення причинного зв’язку захворювань, поранень, травм, контузій і каліцтв у військовослужбовців внутрішніх військ і вій­ськовослужбовців, що звільнилися з військової служби.

Органами військово-лікарської експертизи є штатні і позаштатні (постійні і тимчасово діючі) військово-лікарські комісії, які організову­ють і проводять військово-лікарську експертизу.

Органи військово-лікарської експертизи в своїй роботі керуються наказами, інструкціями та вказівками МВС з питань військово-лікар­ської експертизи і даним Положенням. До складу військово-лікарських комісій, як правило, входять: начальник (голова), члени комісії лікарі спеціалісти і секретар (з числа середнього медичного персоналу).

Штатні військово-лікарські комісії, при розв’язанні поставлених за­дач взаємодіють з органами військово-лікарської експертизи, установа­ми і організаціями інших міністерств і відомств, лікувально-профілак- тичними установами, керівництвом МВС, військ внутрішньої служби.

Штатними військово-лікарськими комісіями є:

• Центральна військово-лікарська комісія (ЦВЛК);

• військово-лікарські комісії (ВЛК) ГУ МВС України в Криму, м. Києві, Київській області й УМВС України областей і м. Севас­тополі.

Центральна військово-лікарська комісія МВС України є вищим ор­ганом військово-лікарської експертизи, їй підкоряються всі органи вій­ськово-лікарської експертизи МВС України.

Начальник (голова) ЦВЛК призначається на посаду наказом пер­шого заступника міністра МВС по представленню Департаменту медич­ного забезпечення та реабілітації МВС України.

Центральна військово-лікарська комісія має право розглядати свід­чення про хворобу і затверджувати постанови військово-лікарських комісій на осіб вищого начальницького складу (генералів і інших), що входять в номенклатуру МВС України.

Постанова Центральної військово-лікарської комісії є остаточною.

Нештатні військово-лікарські комісії постійнодіючі:

- гарнізонні військово-лікарські комісії (ВЛК);

- госпітальні військово-лікарські комісії (ГВЛК).

Тимчасові:

- військово-лікарські комісії учбових закладів МВС України.

Перелік госпіталів, лікарень, поліклінік, стаціонарів, при яких ство­рюються позаштатні постійно діючі військово-лікарські комісії і їх голо­ви, затверджує начальник Департаменту МВС України по представлен­ню начальника Центральної військово-лікарської комісії.

Госпітальна військово-лікарська комісія (ГВЛК')

Госпітальна військово-лікарська комісія створюється в госпіталі, лікарні, стаціонарі наказом начальника госпіталю, лікарні, стаціонару в складі: голови, не менш двох лікарів і секретаря з числа середнього мед­персоналу (можна без медичної освіти).

На госпітальну військово-лікарську комісію покладається:

- медичний огляд осіб рядового і начальницького складу, військо­вослужбовців, членів їх сімей, кандидатів, які вступають в учбові заклади МВС України, осіб рядового і начальницького складу, які перебувають на обстеженні і лікуванні в даній лікувально-профі- лактичній установі;

- контроль за своєчасністю і обґрунтованістю госпіталізації, по­внотою і якістю обстеження, попередження передчасної випис-

ки ще потребуючих лікування (обстеженні) або необгрунтовано тривалого перебування на лікуванні (обстеженні). Своєчасна ін­формація кадрових апаратів про необхідність направлення осіб рядового і начальницького складу і військовослужбовців на ме­дичний огляд;

- контроль за якістю оформлення медичної і експертної документації;

- вивчення виходів лікування осіб рядового і начальницького складу;

- контроль у зв’язку з військово-лікарською експертизою за станом профілактичної, лікувально-діагностичної роботи в госпіталі, лі­карні, стаціонарі, поліклініці органів внутрішніх справ, військо­вих частин, учбових закладів МВС України;

- аналіз і узагальнення результатів роботи ГВЛК;

- представлення начальнику госпіталю, лікарні, стаціонару і на­чальнику (голові) відповідної вищестоящої військово-лікарської комісії доповідей про виявлення недоліку в обстеженні і лікуван­ні осіб, що перебувають в госпіталі, лікарні, стаціонарі, поліклі­ніках органів внутрішніх справ, що обслуговуються, військових частин і учбових закладів МВС з метою усунення цих недоліків;

- підвищення кваліфікації лікарів госпіталю, лікарні, стаціонару з питань військово-лікарської експертизи.

Гарнізонна військово-лікарська комісія створюється в поліклініці органу внутрішніх справ і військовій лікувально-профілактичній уста­нові внутрішніх військ наказом начальника відповідного ГУ МВС, УВС України в складі голови, не менш двох членів (лікарів) і секретаря з чис­ла середнього медперсоналу (можна без медичної освіти).

На гарнізонні комісії покладається медичний огляд кандидатів на службу до органів внутрішніх справ, навчання, осіб рядового та началь­ницького складу органів внутрішніх справ, військовослужбовців і чле­нів їх сімей.

Тимчасова військово-лікарська комісія учбових закладів МВС України створюється щорічно для проведення медичного огляду осіб, що вступають до учбових закладів.

Комісія призначається ректором (начальником учбового закладу) в складі голови (начальника медслужби учбового закладу) і членів — лі- карів-спеціалістів: терапевта, хірурга, невропатолога, психіатра, отола­ринголога, офтальмолога, стоматолога і секретаря з числа середнього медперсоналу. Фахівців-лікарів можна залучати на договірних засадах із інших медичних установ МВС України.

Комісія учбового закладу МВС України виносить постанову лише про придатність або непридатність осіб, що вступають до учбових закла­дів відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу По­станова комісії затверджується відповідною штатною військово-лікар­ською комісією. Методичне керівництво тимчасово-діючої військово- лікарської комісії учбового закладу МВС і контроль за її роботою здій­снює начальник відповідної вищестоящої військово-лікарської комісії.