Висновки

1. Процес формування в Україні правової держави об’єктивно при­зводить до необхідності правової переоцінки соціальної ролі ОВС. Основні аспекти такого перегляду — деуніверсалізація, розподілення функцій органів внутрішніх справ, що приведе до утворення гнучкої за­конодавчої основи функціонування ОВС як суто правоохоронного, ав­торитетного органу, що користується довірою населення.

2. Правові основи організації і діяльності органів внутрішніх справ посттоталітарної держави, якою в цей час є Україна, вимагають серйоз­ного перегляду й напрямку обліку загальновизнаних правових норм і стандартів у галузі прав людини. Права людини, а не інші «державні ін­тереси» повинні стати критерієм і пріоритетом у рішенні питань право­вого забезпечення ОВС.

3. Закон України «Про міліцію», прийнятий 20 грудня 1990 року, із наступними змінами і доповненнями необхідно визнати законодавчим актом перехідного періоду, покликаним зняти проблеми, які назріли в організації і діяльності міліції. Необхідний новий Закон України «Про органи внутрішніх справ», що покладе початок утворенню принципово нової правової бази функціонування міліції України.

4. Завданням найближчого періоду законотворчої роботи в сфері ор­ганізації і діяльності міліції є: опрацювання і прийняття Законів Украї­ни «Про органи внутрішніх справ», «Про МВС України», «Про охорону громадського порядку», «Про зброю» і інші.

5. У законах про правоохоронні органи повинні бути більш чітко за­кріплені принципи правового регулювання в діяльності міліції і їх ре­алізація: принцип «дозволено все, що прямо не заборонено законом», принцип взаємної відповідальності держави і особи та інше, причому повинні бути вказані правовий статус кожного з підрозділів міліції, її посадових осіб, вказана їх компетенція, межі й обсяг державно-владних

повноважень, чітко визначені права і обов’язки посадових осіб. У зако­ні важливо вичерпно визначити межі можливостей працівників ОВС у використанні державно-владних повноважень у відносинах з особою. Необхідно закріпити в законодавстві механізм, який буде перешкоджа­ти їх порушенню.

6. Необхідно законодавче удосконалювати зміст соціально-правово­го статусу працівників органів внутрішніх справ у сфері матеріального стимулювання, позаслужбової трудової діяльності, права на службовий і оперативний ризик, на службову помилку та інше.

7. Підвищення ролі закону в структурі нормативних актів, присвя­чених організації і діяльності ОВС. Формування правової держави ви­магає, щоб зовнішня діяльність ОВС, тобто та їх частина, яка торкається прав, свобод і законних інтересів громадян, підприємств, закладів і ор­ганізацій, повинна бути врегульована законодавчими актами. Відомчій нормотворчості тут не може бути місця.

8. Скорочення і упорядкування відомчої нормотворчості. Регулюю­чи організацію і діяльність ОВС у відведених їм межах, МВС України повинно в нормативному порядку визначитися з назвами нормативних актів (накази, інструкції, вказівки та ін.), а також цілями і підставами, відповідно до яких вони видаються. Треба виключити з нормотворчої практики видання наказів міністра внутрішніх справ, які лише доводять до відома особового складу законодавчі й урядові акти. Водночас бажа­не видання Міністерством збірки поточних актів, а також збірок діючих актів за основними напрямами діяльності міліції. Корисно було б і коди­фікування відомчих правових актів.

9. Своєчасне і адекватне нормативно-правове регулювання проблем, що виникають в сфері організації і діяльності міліції: високий динамізм суспільного життя призводить до того, що міліція постійно зустріча­ється з новими явищами, які вимагають від неї прийняття юридичне значимих рішень, про зміст і форми яких закон поки що змовчує. Уяв­ляється, що відомча нормотворчість — не найкращий варіант заповне­ння пробілів в законі, оскільки в такому випадку є ризик їх консервації. Більш прийнятним, як на наш погляд, є активна законопроектна робота МВС, що вчасно ініціює законотворчий процес. Організаційно функція спостереження співвідношення закону і практики повинна закріплю­ватись за Управлінням правового забезпечення Головного штабу МВС України, а також за аналогічними підрозділами в структурі ГУ МВС, УМВС в областях, містах Києві та Севастополі та УМВСТ.

10.    Результатом активної законотворчої роботи, що здійснюєть­ся протягом останніх років у сфері функціонування міліції і інших суб’єктів поліцейської діяльності, стало утворення достатньо чіткої відокремленої юридичної цілісності, що заявляє про себе як про один із підрозділів вітчизняної правової системи, а саме: поліцейського пра­ва. Його можна визначити як сукупність правових норм, регулюючих суспільні відносини в сфері діяльності органів виконавчої влади і ін­ших уповноважених на те суб’єктів, з’єднаних з безпосереднім втор­гненням в права і свободи фізичних і юридичних осіб, яке проходить поза рамками кримінального і кримінально-виконавчого процесів. По­ліцейське право є галуззю адміністративного права, хоча подальший його розвиток може призвести до закріплення за ним статусу самостій­ної галузі права.

Контрольні завдання для самоперевірки

1. Поняття правового забезпечення управління в ОВС.

2. Зміст правового забезпечення управління в ОВС.

3. Шляхи удосконалення правового забезпечення управління в ОВС.

Завдання для самопідготовки

1. Структура правового забезпечення управління в ОВС.

2. Характерні ознаки відомчої нормотворчості.

Список рекомендовано ї літератури

Нормативні джерела

Закони

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради (ВВР).— 1996. — № ЗО. — Ст. 141.

2. Кримінально-процесуальний кодекс України: затв. Законом УРСР від 28.12.1960 р. № 1000-У // Кодекси України: у 3 кн. / За. ред. В.Ф. Бойко. — К.: Юрінком Інтер, 1997.

3. Конституция Российской Федерации. — М., 1993.

4. О безопасности: Закон Российской Федерации // Ведомости Съ­езда народных депутатов и Верховного Совета Российской Феде­рации. - 1992. - № 15. - Ст. 769.

5. О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации: Закон Российской Федерации // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федера­ции. - 1992. - № 17. - Ст. 888.

6. Митний Кодекс України // ВВР. — 2002. — № 38-39. — Ст. 288.

7. Про правовий режим надзвичайного стану: Закон України (ЗУ) // ВВР. - 2000. - № 23. - Ст. 176.

8. Про аварійно-рятувальні служби: ЗУ // ВВР. — 2000. — № 4. — Ст. 25.

9. Про боротьбу з тероризмом: Закони України // ВВР — 2003.— № 25. - Ст. 180.

10. Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку: ЗУ // ВВР. - 1995. - № 12. - Ст. 81.

11. Про війська Цивільної оборони України: Закон України // ВВР. - 1999. - № 19. - Ст. 172.

12. Про Військову службу правопорядку в Збройних Силах України: ЗУ // ВВР. - 2002. - № 32. - Ст. 225.

13. Про внутрішні війська Міністерства внутрішні справ України: ЗУ // ВВР. - 1992. - № 29. - Ст. 397.

14. Про державну охорону органів державної влади України та по­садових осіб: ЗУ // ВВР. — 1998. — № 35. — Ст. 236.

15. Про Державну прикордонну службу України: ЗУ // ВВР.— 2003. - № 27. - Ст. 208.

16. Про державну таємницю: ЗУ // ВВР. — 1994. — № 16. — Ст. 93.

17. Про дипломатичну службу: ЗУ // ВВР. — 2002. — № 5. — Ст. 29.

18. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінально­му судочинстві: ЗУ // ВВР. — 1994. — № 11. — Ст. 51.

19. Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти: ЗУ // ВВР. - 2003. - № 14. - Ст. 98.

20. Про залізничний транспорт: ЗУ // ВВР. — 1996. — № 40. — Ст. 183.

21. Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру: ЗУ // ВВР. — 2000. — № 40. - Ст. 337.

22. Про захист прав споживачів: ЗУ // ВВР. — 2002. — № 17. — Ст. 120.

23. Про Збройні Сили України: ЗУ // ВВР. — 1992. — № 9. — Ст. 108.

24. Про зону надзвичайної екологічної ситуації: ЗУ // ВВР.— 2000. - № 42. - Ст. 348.

25. Про Конституційний Суд України: ЗУ // ВВР. —1996. — № 49. — Ст. 272.

26. Про контррозвідувальну діяльність: ЗУ // ВВР. — 2003. — № 12. - Ст. 89.

27. Про Міліцію: ЗУ // ВВР. — 1991. — № 4. — Ст. 20.

28. Про національний банк України: ЗУ // ВВР. — 1999. — № 29. — Ст. 238.

29. Про оборону України: ЗУ // ВВР. — 1992. — № 9. — Ст. 106.

30.Про оперативно-розшукову діяльність: ЗУ // ВВР.— 1992. — № 22. - Ст. 303.

31. Про основи національної безпеки України: ЗУ // Офіційний Ві­сник України. — 2003. — № 29. — Ст. 1433.

32. Про Раду національної безпеки і оборони України: ЗУ // ВВР. — 1998. - № 35. _ Ст. 237.

33. Про розвідувальні органи України: ЗУ // ВВР. — 2001. — № 19. — Ст. 94.

34. Про Службу безпеки України: ЗУ // ВВР — 1992,— №27.— Ст. 382.

35. Про Цивільну оборону України: ЗУ // ВВР. — 1993. — № 14. — Ст. 124.

36. Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сирови­ни: ЗУ // ВВР. - 2002. - № 48. - Ст. 359.

Укази та розпорядження Президента

1. О Концепции национальной безопасности Российской Федера­ции: Указ Президента Российской Федерации от 10.01.2000 г. № 24 // Собрание законодательства РФ. — 2000. — № 2. — Ст. 170.

2. О Совете Безопасности Российской Федерации: Указ Президен­та Российской Федерации от 25.06.96 г. № 1102.

3. Питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України: Указ Президента України № 1446/2005 від 14 жовтня 2005 року // www.president.gov.ua/documents/3365.html

4. Питання Воєнної доктрини України: Указ Президента України № 702/2005 від 21 квітня 2005 року // www.rainbow.gov.ua/action

5. Питання Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України: Указ Президен­та України від 06 жовт. 2000 р. № 1120 // Офіц. вісн. України. — 2000.-№41.

6. Питання Міжвідомчої комісії з питань реформування право­охоронних органів: Указ Президента України № 834/2005 від 23 травня 2005 року // www.rainbow.gov.ua/action

7. Питання Національного інституту стратегічних досліджень: Указ Президента України від 16 груд. 2002 р. № 1158 // Уряд, кур’єр. —

2002.  — 27 груд. (№ 243).

8. Про впровадження системи стратегічного планування й прогно­зування: Указ Президента України від ЗО квіт. 1999 р. № 460 // Інформ. мережа Інтернет: Укр. мережа ділов. інформації: Бізнес. Інформ. — Ліга: закон.

9. Про Державний комітет інформаційної політики, телебачення і радіомовлення: Указ Президента України від 25 лип. 2000 р. № 9- 19 // Уряд, кур’єр. — 2000. — 3 серп. — № 140.

10. Про деякі заходи щодо захисту державних інформаційних ресур­сів у мережі передачі даних: Указ Президента України від 24 ве­рес. 2001 р. № 891// Уряд, кур’єр. — 2001. — 3 жовт. (№ 179).

11. Про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2005 році для участі у багатонаціональних військових навчаннях: Указ Президента України № 857/2005 від 27 травня 2005 року // www.rainbow.gov.ua/action

12. Про затвердження положень про Міністерство оборони України та Генеральний штаб Збройних Сил України: Указ Президента України від 21 серп. 1997 р. // Уряд, кур’єр. — 1997. — 24 серп.

13. Про заходи щодо вдосконалення взаємодії органів виконавчої вла­ди з Верховною Радою України: Указ Президента України від 25 берез. 2003 р. № 267 // Уряд, кур’єр. — 2003. — 1 квіт. — (№ 60).

14. Про заходи щодо виведення українського миротворчого контин­генту з Республіки Ірак: Указ Президента України № 633/2005 від 13 квітня 2005 року // www.rainbow.gov.ua/action

15. Про заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки України: Розпорядження Президента України № 1199 / 2005 рп від 20 жовтня 2005 року //www.president.gov.ua/documents/3401.html

16. Про заходи щодо забезпечення інформаційної безпеки держави: Указ Президента України від 18 верес. 2002 року № 836 // Офіц. вісн. України. — 2002. — № 38.

17. Про заходи щодо зміцнення банківської системи України та підвищення її ролі у процесах економічних перетворень: Указ Президента України від 14 лип. 2000 р. № 891 // Уряд, кур’єр. — 2000. - 22 лип. (№ 132).

18. Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого досту­

пу до цієї мережі в Україні: Указ Президента України від 31 лип. 2000 р. № 928 // Уряд, кур’єр. — 2000.

19. Про введення в дію Положення про територіальну оборону Укра­їни: Указ Президента України від 27 берез. 1998 р. — К., 1998.

20. Питання забезпечення діяльності Національної системи конфі­денційного зв’язку: Указ Президента України від 04 лип. 2002 р. № 614 // Офіц. вісник України. — 2002. — № 28.

21. Про Комісію з питань реформування судової системи Украї­ни: Розпорядження Президента України № 1066/2005-рп від 26 травня 2005 року // www.rainbow.gov.ua/action

22. Про Міжвідомчу комісію з питань інформаційної політики та інформаційної безпеки при Раді національної безпеки і оборо­ни України: Указ Президента України від 22 січ. 2002 р. № 63 // Офіц. вісн. України. — 2002. — 4 лют.

23. Про Міністерство освіти і науки України: Указ Президента Укра­їни від 7 черв. 2000 р. № 773 // Офіц. вісн. України. — 2000. — №23.

24. Про невідкладні заходи щодо впорядкування системи здійснення державної інформаційної політики та удосконалення державного регулювання інформаційних відносин: Указ Президента України від 21 лип. 1997 р. № 663. — Інформ. мережа Інтернет: Укр. мере­жа ділової інформації: Бізнес. Інформ. — Ліга: закон.

25. Про Політичну раду при Президентові України: Указ Президента України № 1435/2005 від 12 жовтня 2005 року // www.president. gov.ua/documents/3349.html

26. Про Положення про Державний комітет архівів України: Указ Президента України від 22 берез. 2000 р. № 486 // Офіц. вісн. України — 2000. — № 12.

27. Про Положення про Державний комітет зв’язку та інформатиза­ції України: Указ Президента України від 03 черв. 1999 р. № 601 // Офіц. вісн. України — 1999. — № 22.

28. Про Положення про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобиль­ської катастрофи: Указ Президента України 1430/2005 від 10 жов­тня 2005 року //www.president.gov.ua/documents/3339.html

29. Про Положення про порядок здійснення криптографічного за­хисту інформації в Україні: Указ Президента України від 22 трав. 1998 р. № 505 // Уряд, кур’єр. -1998. — 9 липн. (№ 129-130).

30. Про Положення про технічний захист інформації: Указ Прези­дента України від 27 вересня 1999 р. № 1229 // Офіц. вісн. Украї­ни. — 1999. — № 39.

31. Про Програму інтеграції України до Європейського Союзу: Указ Президента України від 14 верес. 2000 р. № 1072 // Офіц. вісн. України. — 2000. — № 39.

32. Про рішення Ради національної безпеки і оборони від 19.07.2001 р. «Про заходи щодо захисту національних інтересів в галузі зв’яз­ку та телекомунікацій»: Указ Президента України від 23 серп. 2001 р. №731 // Уряд, кур’єр. — 2001. — 29 серп.

33. Про рішення Ради національної безпеки і оборони від 31 жовтня 2001 року «Про заходи щодо вдосконалення державної політики та забезпечення інформаційної безпеки України»: Указ Прези­дента України від 6 груд. 2001 р. № 1193 // Уряд, кур’єр. — 2001. 18 грудн. — (№ 235).

34. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 березня 2005 року «Про засади реформування системи централь­них органів виконавчої влади»: Указ Президента України № 658/ 2005 від 15 квітня 2005 року //www.rainbow.gov.ua/action

35. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 лип. 1997 р. «Про невідкладні заходи щодо впорядкування сис­теми здійснення державної інформаційної політики та удоскона­лення державного регулювання інформаційних відносин: Указ Президента України від 21 лип. 1997 р. № 663. // Уряд, кур’єр. — 1997. 24 лин. - ( № 133-134).

36. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2005 року «Про формування Єдиного економічного про­стору»: Указ Президента України № 952/2005 від 15 червня 2005 року // www.rainbow.gov.ua/action

37. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2005 року «Про заходи щодо забезпечення вступу України до Світової організації торгівлі»: Указ Президента України № 951/ 2005 від 15 червня 2005 року // www.rainbow.gov.ua/action

38. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 31 жовтня 2001 року «Про заходи щодо вдосконалення державної інформаційної політики та забезпечення інформаційної безпеки України»: Указ Президента України від 6 грудня 2001 року №11- 93/2001 // www.rainbow.gov.ua/action

39. Про систему центральних органів виконавчої влади: Указ Президен­та України від 15 груд. 1999 р. // Уряд, кур’єр. — 1999. — 17 груд.

40. Про створення Ради національної безпеки і оборони: Указ Пре­зидента України від 1 лип. 1992 р. (зі змінами та доповненнями, внесеними указами Президента України від 22 лют. 1993 р. та від 22 жовт. 1994 р.). - К„ 1992.

41. Про створення Секретаріату Президента України: Указ Прези­дента України № 1445/2005 від 14 жовтня 2005 року // \vww.pre- sident.gov.ua/documents/3364.html

42. Про участь України в операції Організації Об’єднаних Націй в Бурунді: Указ Президента України № 968/2005 від 16 червня 2005 року //www.rainbow.gov.ua/action

Постанови Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України

43. Про воєнну доктрину України: Постанова Верховної Ради Украї­ни від 19 жовт. 1993. — К., 1993.

44. Про деякі питання захисту інформації, охорона якої забезпечу­ється державою: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 берез. 2002 р. № 281 // Офіц. вісн. України. — 2002. — №11.

45. Про Єдину державну систему запобігання і реагування на над­звичайні ситуації техногенного та природного характеру: По­станова Кабінету Міністрів України від 3 серп. 1998 р. № 1198 (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1376 (1376-99-п ) від 29.07.99 ). Офіційний вісник України — К., 1998.

46. Про затвердження Державної програми створення, розвитку та забезпечення функціонування Національної системи конфіден­ційного зв’язку: Постанова Кабінету Мінстрів України від 11 жовт. 2002 р. № 1520 // Офіц. вісн. України. — 2002. — № 42.

47. Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 лист. 1998 р. № 1893 // Уряд, кур’єр. — 1998. — 10 груд.

48. Про затвердження Положення про технічний захист інформа­ції в Україні: Постанова Кабінету Міністрів України від 9 верес. 1994 р. № 632 (втратила чинність на підставі постанови Кабінету Міністрів України № 281 від 13 берез. 2002). — Інформ. мережа Інтернет: Укр. мережа ділов. інформації: Бізнес. Інформ. — Ліга: закон.

49. Про затвердження Порядку використання комп’ютерних про­грам в органах виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 10 верес. 2003 року № 1433 // 36. поточ. законо­давства, нормат. актів, арбітражн. та судов. практики . — верес. 2003 р. - № 38 (416) - С. 9-11.

50. Про Комплексну програму створення єдиної національної систе­ми зв’язку: Постанова Кабінету Міністрів України від 23 верес. 1993 р. № 790 // Інформ. мережа Інтернет: Укр. мережа ділов. ін­формації: Бізнес. Інформ. — Ліга: закон.

51. Про Концепцію розвитку зв'язку України до 2010 року: Поста­нова Кабінету Міністрів України від 09 груд. 1999 р. № 2238 // Офіц. вісн. України. — 1999. — № 50.

52. Про підсумки парламентських слухань «Проблеми інформацій­ної діяльності, свободи слова, дотримання законності та стану ін­формаційної безпеки України»: Постанова Верховної Ради Укра­їни від 07 черв. 2001 р. № 2498-ІІІ. — Інформ. мережа Інтернет: Укр. мережа ділової інформації: Бізнес. Інформ. — Ліга: закон.

53. Про порядок класифікації надзвичайних ситуацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лип. 1998 р. Офіційний вісник України № 1099. - К„ 1998.

54. Про Урядову комісію з питань інформаційно-аналітичного за­безпечення діяльності органів виконавчої влади: Постанова Ка­бінету Міністрів України від 7 трав. 2000 р. № 777 // Офіц. вісн. України. — 2000. — № 19.

55. Відомчі нормативно-правові акти

56. Положення про Міжвідомчу комісію з питань інформаційної по­літики та інформаційної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України, затв. Указом Президента України від 22 січ. 2002 р. № 63// Офіц. вісн. України. — 2002. — № 4.

57. Положення про Міністерство внутрішніх справ // Голос Украї­ни. — 1992. — 20 жовт. — С. 6.

58. Про затвердження Ветеринарно-санітарних правил для птахів­ничих господарств і вимог до їх проектування: Наказ Головно­го державного інспектора ветеринарної медицини України від З липня 2001 р. № 53.

59. Про затвердження Загальних положень забезпечення безпеки атомних станцій: Наказ Державної адміністрації ядерного регу­лювання від 9 грудня 1999 р. № 63.

60. Про затвердження Інструкції про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків: Постанова Правління Національ­ного банку України від 14 квітня 1998 р. № 141.

61. Про затвердження Концепції створення Єдиної державної авто­матизованої паспортної системи (словник термінів): Постанова Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. № 40.

62. Про затвердження Методики обстеження і паспортизації гідро­технічних споруд систем гідравлічного вилучення та складуван­ня промислових відходів: Наказ Державного Комітету України у справах містобудування і архітектури від 19 грудня 1995 р. № 252.

63. Про затвердження Положення про дозвільний порядок прове­дення робіт з технічного захисту інформації для власних потреб: наказ Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України від 23 лютого 2002 року № 9. — Інформаційна мережа Інтернет: Укр. мережа ділов. інформації: Бізнес. Інформ. — Ліга: закон.

64. Про затвердження Положення про проведення планово-поперед­жувальних ремонтів меліоративних систем і споруд: Наказ Дер­жавного Комітету України по водному господарству від 1 жовтня 1999 р.№ 151.

65. Про затвердження Порядку визначення об’єктів концесії на бу­дівництво та реконструкцію автомобільних доріг і Порядку про­ведення концесійного конкурсу на будівництво та реконструкцію автомобільних доріг: Постанова Кабінету Міністрів України від 6 січня 1999 р. № 25.

66. Про затвердження Правил сертифікації експлуатантів: Наказ Міністерства транспорту України від 29 травня 1998 р. № 204.

67. Про затвердження Правил ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів та Положення щодо ава­рійних заходів при перевезенні радіоактивних матеріалів: Наказ Державного Комітету ядерного регулювання України від 23 трав­ня 2001 р. № 18.

68. Про заходи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів Укра­їни від 05.05.97 № 409 «Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж»: Наказ Дер­жавного Комітету будівництва, архітектури та житлової політики України, Державного Комітету України по нагляду за охороною праці (Правила, Розд. 2) від 27.11.97 № 32/288.

Доктринальні джерела

1. Алексеев С.С. Общая теория права: в 2 т. М.: Юрид. Лит., 1981. Т.1.- 359 с.

2. Бандурка О. М. Основи управління в органах внутрішніх справ України. Підручник для вищих закладів освіти МВС України — Харків., 1998. — 478 с.

3. Білоконь М. «Наша мета — повернення довіри населення до мілі­ції» // «Іменем Закону», № 51 (5387) 19.12- 25.12.2003 р.

4. Дементьев В.П. Правовой аспект оценки эффективности деятель­ности органов внутренних дел. // Правовые вопросы управления в сфере обеспечения правопорядка. — М., 1982.

5. Иванов H.H. Организация нормотворческой деятельности в аппа­рате МВД, УВД. - М.: Акад. МВД СССР, 1986.

6. Караханов В.Г. Основы правового регулирования управления в ОВД. Учеб. пособие. - М.: Акад. МВД СССР, 1987.

7. КотюкІ.І. Основи правознавства. Підручник. — Київ: «Генеза», —

2003.-320 с.

8. Ліпкан В .А. Методологія формування правового поля забезпечен­ня національної безпеки України // Держава і право. — 2002. — № 18. - С.70-76.

9. Ліпкан В.А. Національна безпека України: нормативно-правові аспекти забезпечення. — K.: Текст, 2003. — 180 с.

10.Ліпкан В.А. Правове забезпечення управління системою націо­нальної безпеки // Науковий вісник Національної академії вну­трішніх справ України. — 2002. — № 3. — С. 19-24.

11 .Ліпкан В.А., Максименко Ю.Є. Удосконалення нормативно-право­вих засад боротьби з кіберзлочинністю як необхідна умова євро- інтеграції // Проблеми європейської інтеграції і транскордонного співробітництва: Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, Луцьк, 29-30 вересня 2005 р. / За ред.. В.Й. Лажні- ка, С.В. Федонюка. — Луцьк: РВВ «Вежа» Волин, держ. ун-ту, ім.. Лесі Україніки, 2005. — С.192-197.

12.Плішкін В.М. Теорія управління органами внутрішніх справ. Під­ручник., Київ, 1999. — 702 с.

13. Тихомиров Ю.А. Правовое обеспечение управления : Учеб. посо­бие. — М.: АНХ при Совете Министров СССР, 1987. — 148 с.