2.     Застосування ОВС паблік рілейшнз щодо формування позитивного іміджу

Основна мета паблік рілейшнз (РИ) в ОВС — налагодження трива­лих зв'язків із громадськістю для формування в неї довірливого став­лення до правоохоронних органів.

З огляду на це, можна визначити сутність РІІ в ОВС, яка розкрива­ється через їх функції. Основними з них є такі:

- консультування керівництва щодо управління персоналом з ви­користанням знання законів поведінки людини;

- виявлення можливих тенденцій, закономірностей розвитку соці­альних явищ і передбачення їх наслідків для ОВС і суспільства в цілому;

- вивчення громадської думки, ставлення з боку громадськості щодо ОВС, розробка рекомендацій, необхідних заходів для формування позитивної думки і задоволення очікувань громадськості;

- встановлення і підтримка двостороннього спілкування з громад­ськістю, заснованого на точності знань, що використовуються, і повної поінформованості;

- запобігання конфліктам у підрозділах та між працівниками ОВС та населенням, усунення непорозумінь, що виникають між ними;

- сприяння формуванню атмосфери взаємної поваги і соціальної відповідальності;

- гармонізація особистих і громадських інтересів;

- сприяння формуванню доброзичливих відносин між співробіт­никами;

- залучення на службу кваліфікованих працівників, сприяння зни­женню плинності кадрів.

Виходячи з мети та завдань паблік рілейшнз в ОВС, можна визна­чити комплекс функцій спеціалістів з РИ у цьому соціальному інституті. Він повинен включати:

1) розробку програми з РІІ, що включає аналіз проблем, визначен­ня цілей, виявлення груп людей, підтримки яких потребує організація і планування необхідних заходів;

2) встановлення і підтримку взаємозв’язків з різними групами лю­дей і організаціями, збір та оцінку інформації, що стосується цих груп, розробку рекомендацій щодо удосконалення зв’язків з ними;

3) підготовку та видання публікацій, доповідей, статей і інших інфор­маційних матеріалів для зовнішніх і внутрішніх груп громадськості;

4) розробку системи поширення інформації через пресу, радіо і теле­бачення, фахові видання, формування і підтримку інтересу у видавців до інформації;

5) організацію випуску публікацій, фільмів, програм мультимедіа, фотографій у тісному контакті з фахівцями з цих питань, що потребує знання технічних аспектів виробництва;

6) організацію таких спеціальних заходів, як прес-конференції, ви­ставки, демонстрації, урочисті засідання, нагородження тощо;

7) підготовку промов для працівників ОВС та вироблення уміння виступати з промовами;

8) проведення соціологічних та психологічних досліджень.

Даний перелік не носить системного характеру, тому що не містить

чіткої підстави. Його основа — практика і просте прагматичне перераху­вання. Виділені функції можна класифікувати за декількома критерія­ми. По-перше, за двома напрямками РЯ ми пропонуємо розділити їх на дві групи.

І. Функції по збору та аналізу інформації

1. Дослідження громадської думки, аналіз статистичних даних, уза­гальнення результатів соціологічних, психологічних, економічних і ін­ших досліджень.

2. Вивчення юридичних, економічних, політичних і інших документів.

3. Аналіз публікацій у пресі за важливими для організації питаннями.

4. Контакти з журналістами, представниками органів управління, спонсорами, соціальними групами, громадськими об’єднаннями.

5. Підготовка аналітичних записок і рекомендацій керівництву ОВС.

II.    Функції по розповсюдженню інформації

1. Підготовка інформаційних матеріалів (брошур, статей, прес-релі- зів) для преси, органів управління, спонсорів тощо.

2. Інформування громадськості про цілі і проблеми ОВС на прес- конференціях, у ЗМІ, у поштовій кореспонденції тощо.

3. Налагодження співпраці з громадськими об’єднаннями та різно­манітними групами населення.

4. Інформаційний вплив на депутатів і органи виконавчої влади.

По-друге, стосовно процесу діяльності можна виділити такі функції

спеціалістів по роботі з громадськістю.

1. Дослідницькі, пов’язані зі збором, опрацюванням і аналізом ін­формації.

2. Планувальні, пов’язані з визначенням цілей, завдань і розробкою плану заходів щодо їх реалізації.

3. Організаторські, що полягають в участі спеціалістів у реалізації запланованих заходів.

4. Експертні, що полягають в оцінці ефективності проведеної роботи і виявленні нових проблем, які треба вирішувати.

Ці функції складають різноманітні стадії або періоди одного циклу програми діяльності спеціалістів.

Треба пам’ятати, що спеціаліст з РК — посередник між організаці­єю та суспільством, тому його професійні функції мають соціальний характер. Він є виразником потреб і інтересів різноманітних соціаль­них прошарків і соціальних Інститутів. Тому найважливіша його функ­ція — допомогти встановити сприятливі відносини між інститутами і суспільством, забезпечуючи взаємну адаптацію на користь суспільства. РК пропонує виробити такі засоби, які б виключали насильство і свавіл­ля, забезпечити інформацією людей про різноманітні сторони їх життя. Функції РК випливають із природних людських прагнень до кооперації або впливу на інших, тому практика РК просто формалізує цю діяль­ність. РК допомагає керівництву краще формулювати цілі і досягати їх.

Для вирішення практичних завдань у процесі налагоджування зв'яз­ків з громадськістю можна виділити перелік типових робіт для спеціа­лістів у зв’язках з громадськістю в ОВС згідно з об’єктом їх діяльності.

1. З керівництвом:

- розробка взаємоузгоджуваних іміджів керівництва, організації у цілому, її співробітників і їхньої діяльності;

- підготовка виступів керівництва у ЗМІ;

- підготовка зустрічей керівництва з іншими державними органі­заціями, громадськими об’єднаннями;

- організація зустрічей, виставок, семінарів, прес-конференцій;

- оцінка іміджу;

- прогнозування криз і розробка антикризових заходів.

2. Зі співробітниками організації:

- участь у доборі кадрів;

- проведення тренінгу співробітників для ефективної комунікації з населенням;

- запобігання безконтрольному спілкуванню співробітників з представниками ЗМІ;

- участь у проведенні конкурсів «кращий за професією» тощо;

- «підготовка Грунту» для кращого сприйняття наказів і розпоря­джень керівництва, роз’яснювальна робота в умовах нових при­значень або звільнень, запобігання розповсюдженню чуток;

- участь в індивідуальній роботі зі співробітниками.

З■ 3 пресою:

- запобігання конфліктів із пресою;

- відстежування інформації, наданої ЗМІ населенню;

- оперативна реакція на появу матеріалів, що компрометують мілі­цію у ЗМІ.

4. З населенням:

- дослідження позитивних і негативних стереотипів;

- корекція негативних стереотипів;

- посилення позитивних стереотипів;

- організація заходів щодо відновлення зниженого іміджу;

- контроль за чутками;

- проведення заходів щодо роз’яснення специфіки діяльності ОВС;

- правове інформування населення.