Вступ

Дійсний показник цивілізації — не рівень багатства і освіти, не розмір міст, не велика кількість врожаїв, а вигляд людини, що виховується країною

Р. Емерсон

Процеси демократизації, що відбуваються в державі, зобов’язують органи охорони правопорядку переглядати підходи не лише до право­охоронного, але й більш широкого соціального обслуговування населен­ня. Це у свою чергу потребує збільшення масштабів взаємодії органів внутрішніх справ із соціальними групами, певними верствами населен­ня і суспільства в цілому. Одним із шляхів реалізації цих вимог є поси­лення співпраці з засобами масової інформації (ЗМІ), котрі є важливою складовою системи стримувань і противаг, доповненням до класичної тріади гілок влади — законодавчої, виконавчої і судової і забезпечують стабільність громадянського суспільства.

Процеси демократизації, зокрема набуття різними соціальними ін­ституціями (в тому числі ЗМІ) незалежності від ідеологічних догм, їх різкий стрибок у бік якісно нових технологій, багатоукладність економі­ки, комерціалізація ринку ЗМІ, — призвели до безконтрольності окре­мих процесів розвитку системи ЗМІ, неврегульованості певних аспектів їх функціонування.

У період існування Радянського Союзу директивною базою для налагодження співробітництва між ОВС та ЗМІ були постанови ЦК КПРС від 18.09.1962 р. «Про підвищення дієвості виступів радянської преси» та ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про подальше поліпшен­ня діяльності радянської міліції» (листопад 1968 р.). Саме останній документ слугував основою взаємодії ОВС зі ЗМІ, культурно-освітні­ми установами та творчими спілками. Проте в умовах виникнення і становлення суверенної української держави, утворення і розвитку на новій, демократичній основі державних інституцій, в тому числі пра­воохоронних і інформаційних, виникла потреба у розвитку співробіт­ництва ОВС зі ЗМІ.

Першим таким документом за часів незалежної України стала розроблена МВС України «Програма розвитку партнерських відно­син між міліцією і населенням на 2000-2005 рр.», спрямована на по­долання антисуспільних явищ, усунення причин та умов виникнення суспільно-небезпечних діянь, профілактики правопорушень тощо. З цією метою передбачалося і залучення ЗМІ до участі в реалізації за­значених цілей.

Проте формування партнерських відносин між міліцією і населен­ням вимагає не лише висвітлення позитиву в діяльності ОВС, але й по­долання негативних чинників, які підривають їх авторитет.

Тому МВС України була розроблена і схвалена рішенням колегії МВС від 10.01.2003 р. «Програма формування позитивного іміджу мілі­ції України на 2003-2007 роки».

На сьогодні у МВС України проводиться багатопланова та інтенсив­на робота щодо взаємодії зі ЗМІ. У структурі ОВС працюють 27 облас­них центрів зв’язків з громадськістю (ЦЗГ), зусилля яких координують­ся ЦЗГ МВС України та спрямовуються обласними УМВС.

Однак суспільні зміни вимагають переосмислення ряду традиційних підходів у взаємодії ОВС зі ЗМІ, їх аналізу та вироблення рекомендацій щодо підвищення ефективності такої взаємодії.

Відтак актуальними на даному етапі є проблеми управління в ор­ганах внутрішніх справ з формування позитивного іміджу міліції, зо­крема розгляд питань взаємодії ОВС і ЗМІ по досягненню даного за­вдання.

Вищезазначеним і обумовлено вміщення даної теми у посібник.