Висновки

Паблік рілейшнз (РЕ.) — одна із функцій соціального управління, яка сприяє установленню та підтриманню стосунків, взаємопорозумін- ня, прихильності та співробітництва між фірмою, підприємством, орга­нізацією та громадськістю.

Здійснення діяльності по зв’язках з громадськістю на практиці по­діляється на три групи: 1) активні дії з досягнення доброзичливості;

2) збереження репутації; 3) внутрішні відносини.

Контрольні завдання для самоперевірки

1. Поняття, завдання та принципи діяльності ОВС по зв’язках з громадськістю.

2. Громадськість та громадська думка в сфері діяльності ОВС.

3. Управління діяльністю органів внутрішніх справ по взаємодії з громадськістю.

Завдання для самопідготовки

1. Сучасний характер діяльності ОВС по зв’язках з громадськістю.

2. Основні форми і напрями взаємодії ОВС з громадськістю.

Список рекомендованої літератури

Нормативні джерела

1. Наказ МВС України від 20.02.2004 № 183 «Про оголошення Ука­зу Президента України «Про День вшанування учасників бойо­вих дій на території інших держав».

2. Наказ МВС України від 26.01.2004 № 77 «Про поліпшення робо­ти з ветеранами органів внутрішніх справ».

Доктринальні джерела

1. Бизюкова И.В. Кадры. Подбор и оценка. — М., 1984.

2. Веселый В.3. Актуальные проблемы совершенствования управ­ленческой подготовки кадров в ОВД. Учеб. пособие. — М., 1989.

3. Дроздов В.А. Организационные работы с персоналом в системе управлення органами внутренних дел. — М.: Акад. МВД РФ, 1993.

4. Иванцевич Д., Любанов A.A. Человеческие ресурсы управлення.— М.: Дело, 1993.

5. Колодкин Л.М. Организационные и правовые основы работы с ка­драми в органах внутренних дел. — М.: Акад. МВД СССР, 1979.

6. Колодкин Л.М. Организация работы с кадрами в органах внутрен­них дел. — М.: Акад. МВД СССР, 1979.

7. Колодкин Л.М., Фатула A.B. Организация работы с кадрами в ОВД. Учеб. пособие. — М., 1989.

8. Кутушев В.Г. Подбор кадров в органах внутрених дел: Учеб. посо­бие / МВД СССР, Хабар, высш. шк. — Хабаровск, 1988. — 58 с.

9. Ліпкан В.А. Залучення населення до роботи міліції — запорука взаємопорозуміння, співпраці та взаємодії органів охорони пра­вопорядку у боротьбі з тероризмом // Проблеми правознавства і правоохоронної діяльності. — 2000. — № 2. — С.76 - 79.

Ю.Мартанус P.C. Социальное управление. Кадры и кадровая поли­тика. — М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1986. — 142 с.

11. Минаев В А. Кадровые ресурсы органов внутрених дел: Современ­ные подходы к управлению. — М.: Акад. МВД СССР, 1991. — 164 с.

12. Основы управления персоналом. — М.: Высшая школа, 1996.

13. Проблемы профориентации и профотбора. — К.: Наукова думка, 1984.

14. Розенбаум Ю.А. Подготовка управленческих кадров: Орг.-право- вые вопросы. / Отв.ред. Пискотин М.И.; АН СССР. Ин-т гос-ва и права. — М.: Наука, 1981. — 158 с.

15. Роша А.Н. Актуальные проблемы работы с кадрами в ОВД в усло­виях расширения демократии. // Совершенствование работы с кадрами в ОВД. — М., 1989.

16. Роша А.Н. Профессиональная ориентация и профессиональный отбор в органах внутренних дел : Учебное пособие. — М.: Акад. МВД СССР, 1989. - 75 с.

17. Система работы с кадрами управления. /Отв. ред. Шаховой В.А. - М.: Мысль, 1984. - 240 с.

18. Урбанович A.A. Психология управления: Учебное пособие. — Минск: Харвест, 2004. — 640 с. — (Библиотека практической пси­хологии).

19.Храмов О.В.Бовтрук А.П. Основи управління персоналом: Навч,- метод.посіб. —К.:МАУП, 2001.

20. Цыганов О.Г. Совершенствование кадрового обеспечения службы уголовного розыска Украины на основе методов теории активных систем: Автореф. дис. канд. техн. наук: 05.13.10 — Москва, Акаде­мия МВД России, 1994.