Вступ

Наше суспільство — склепіння з каменів, який би миттєво зруйнувався б, якби один не підтримував одного

Сенека

Європейський вибір України — це водночас і рух до стандартів ре­альної демократії, інформаційного суспільства, соціально орієнтованого ринкового господарства, базового на засадах верховенства права й забез­печення прав та свобод громадянина.

З таких умов суспільства тяжіє до децентралізації надмірної влади держави за рахунок передання частини її повноважень місцевому само­врядуванню, до налагодження взаємодії державних структур і органі­зацій з громадськістю на основі узгодження їх позицій, взаємопорозу- міння, спільної праці та користі, гуманізації та відкритості в діяльності державних інститутів.

Найбільш ефективним інструментом досягнення такого стану співп­раці і порозуміння в суспільстві якраз і стає діяльність по зв’язках з гро­мадськістю.