Висновки

Отже, нами було розглянуто історичні етапи розвитку практики управління в суспільстві, здійснено огляд систем системі концепцій, що передували становлення науки управління як окремої галузі знань, окреслені основні наукові школи управління, та розкрито основні ха­рактеристики їх концепцій. Синтезуючи дані положення, а також з урахуванням специфіки управління в органах внутрішніх справ, ви­значено предмет завдання та структуру курсу «Управління в органах внутрішніх справ».

Контрольні завдання для самоперевірки

1. Еволюція соціального управління як діяльності, мистецтва та на­уки.

2. Історичні етапи розвитку практики управління в людському сус­пільстві.

3. Огляд систем і концепцій, що передували виникненню науки управління.

4. Управлінські концепції в державах Стародавнього світу.

5. Західні системи та концепції управління.

6. Наукові школи соціального управління та сучасні тенденції в те­орії організації та управління.

7. Предмет, завдання та структура курсу «Управління в органах внутрішніх справ».

Завдання для самопідготовки

1. Підходи до розкриття сутності управління.

2. Сутність та характеристика управлінських відносин.

Список рекомендованої літератури

Нормативні джерела

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради (ВВР). — 1996.-№30.-Ст. 141.

2. Положення про Міністерство внутрішніх справ // Голос Украї­ни. — 1992. — 20 жовт. — С. 6.

Доктринсиїьні джерела

1. Адміністративне право України [Підручник для вузів і факт (Ю.П. Битяк, В.В. Богуцький, В.М. Гаращук та ін.]; за ред. Ю.П. Битяка - Харків: Право, 2001 - 528 с.

2. Азоев Г. Л., Баранчеев В. II., Гунин В. Н., Кибанов А. Я., Ковалева А. М. Управление организацией: Учебник для студ. вузов, обучаю­щихся по спец. «Менеджмент» / Государственный ун-т управле­ния / А.Г. Поршнев (ред.). — З.изд., перераб. и доп. — М.: ИНФ- РА- М, 2003.

3. Алексеевский В. С. Введение в российский менеджмент: Учеб. по­собие. — Калуга: Манускрипт, 2001. — 192 с.

4. Бокарев В. А. Объем и содержание понятия управления // Во­просы философии. — 1966.

5. Бурмистров В.Л., Караханов В.Е. МВД, УВД как социальная сис­тема управления: Лекция. — М., 1976.

6. Дементьев В.П. Правовой аспект оценки еффективности деятель­ности органов внутренних дел // Правовые вопросы управления в сфере обеспечения правопорядка. — М., 1982.

7. Державне управління в Україні: організаційно-правові засади. Навч. посібник (Н.Р. Нижник, СД. Дубенко, В.І. Мельниченко та ін., за заг.ред. проф. Н.Р. Нижник. ~~ К.: Вид-во УАДУ, 2002 — 164 с.

8. Державне управління: Навч. посіб. (А.Ф. Мельник, Л.Ю. Горді­єнко). За заг. ред. А.Ф. Мельник — К.: Знання - Прес, 2003 — 343 с.

9. Друкер П.Ф. Задачи менеджмента в XXI веке.: Пер. с англ.: Уч. пос. — М.: Издательский дом «Вильяме», 2000. — 272 с.

10.Плішкін В.М. Теорія управління органами внутрішніх справ. — К.: НАВСУ, 1999. - 702 с.

11 .Хміль Ф.І. Основи менеджменту: Підручник. —К.: Академвидав, 2005. - 608 с.