Висновки

Елементи роботи з персоналом утворюють систему, яку спеціаліс­ти іменують «системою роботи з персоналом». Використання поняття «система» в даному випадку — не данина моді, а об’єктивна реальність, оскільки всі елементи роботи взаємопов’язані і взаємообумовлені. По­милки й упущення в процесі реалізації одного елементу роботи з пер­соналом негайно (а частіше в найближчому майбутньому) викликають утруднення або додаткові витрати сил, засобів і часу для виконання ін­ших її елементів. Наприклад, послаблення роботи з відбору кадрів, по­верхневе вивчення кандидатів дає можливість проникати в органи вну­трішніх справ особам, які не мають розвиненої правосвідомості та вну­трішньої переконаності в неухильному дотриманні законодавства. Че­рез деякий час такі особи, як правило, порушують службову дисципліну або законність. Тоді доводиться організовувати і проводити службові перевірки, додаткові заходи виховного характеру, понижувати винних у посаді, званні або звільняти їх із органів внутрішніх справ, позбавляти спеціальних звань.

Система роботи з персоналом в органах внутрішніх справ багато в чому визначатиметься адміністративно-правовими реформами, по­дальшою демократизацією нашого суспільства, курсом не косметич­них, а радикальних перетворень правоохоронних органів, у тому числі й органів внутрішніх справ. Головним фактором цих перетворень по­винна стати випереджувальна перебудова системи роботи з персона­лом, всіх її елементів.

Контрольні завдання для самоперевірки

1. Визначте поняття функції управління персоналом та її норма­тивна регламентація в органах внутрішніх справ.

2. Окресліть поняття та класифікацію персоналу в органах вну­трішніх справ.

3. Система управління персоналом в органах внутрішніх справ.

Завдання для самопідготовки

1. Управління персоналом на сучасному етапі.

2. Особливості управління персоналом ОВС в умовах великого міста.

Список рекомендованої літератури

Нормативні джерела

1. Наказ МВС України від 20.02.2004 № 183 «Про оголошення Ука­зу Президента України «Про День вшанування учасників бойо­вих дій на території інших держав».

Доктринальні джерела

1. Бизюкова И.В. Кадры. Подбор и оценка. — М., 1984.

2. Веселый В.З. Актуальные проблемы совершенствования управ­ленческой подготовки кадров в ОВД. Учеб. пособие. — М., 1989.

3. Дроздов ВА. Организационные работы с персоналом в системе управлення органами внутренних дел. — М.: Акад. МВД РФ, 1993.

4. Иванцевич Д., Любанов АА. Человеческие ресурсы управления. М.: Дело, 1993.

5. КолодкинЛ.М. Организационные и правовые основы работы с ка­драми в органах внутренних дел. — М.: Акад. МВД СССР, 1979.

6. КолодкинЛ.М. Организация работы с кадрами и органах внутрен­них дел. — М.: Акад. МВД СССР, 1979.

7. Колодкин Л.М., Фатула A.B. Организация работы с кадрами и ОВД. Учеб. пособие. — М., 1989.

8. Кутушев В.Г. Подбор кадров в органах внутрсних дел: Учеб. по­собие / МВД СССР, Хабар, высш. шк. Хабаровск, 1988. .18  с.

9. Мартанус P.C. Социальное управление Кадры и кадровая моли тика. — М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1980.    142  с.

10. Минаев В.А. Кадровые ресурсы органов внутрених дел: Современ­ные подходы к управлению,- М.: Акад. МВД СССР, 1991. — 164 с.

11. Основы управления персоналом. — М.: Высшая школа, 1996.

12. Проблемы профориентации и профотбора. — Киев: Наукова дум­ка, 1984.

13.Розенбаум Ю.А. Подготовка управленческих кадров: Орг.-право- вые вопросы. / Отв.ред. Пискотин М.И.; АН СССР. Ин-т гос-ва и права. — М.: Наука, 1981. — 158 с.

14. РошаА.Н. Актуальные проблемы работм с кадрами в ОВД в усло­виях расширения демократии. // Совершенствование работы с кадрами в ОВД. — М., 1989.

15.Pouia А.Н. Профессиональная ориентация и профессиональный отбор в органах внутренних дел : Учебное пособие. — М.: Акад. МВД СССР, 1989. - 75 с.

16. Система работы с кадрами управления. / Отв. ред. Шаховой В.А. — М.: Мысль, 1984. — 240 с.

17.Урбанович А.А. Психология управления: Учебное пособие.— Минск: Харвест, 2004. — 640 с. — (Библиотека практической пси­хологии).

18. Храмов О.В., Бовтрук А.П. Основи управління персоналом: Навч.-метод.посіб. — K.: МАУП, 2001.

19. Цыганов О.Г. Совершенствование кадрового обеспечения службы уголовного розыска Украины на основе методов теории активных систем: Автореф. дис. канд. техн. наук: 05.13.10 — Москва, Акаде­мия МВД России, 1994.

20.Щёкин Г.В. Социальная теория и кадровая политика. — К., 2000.