Вступ

Колектив — не якась безлика маса.

Він існує як багатство індивідуальностей

В. Сухомлинський

Реалізація курсу МВС України на проведення радикальної реформи органів внутрішніх справ безпосередньо пов’язана з підвищенням ролі людського фактору.

У такому контексті особливого значення набувають питання акти­візації роботи з персоналом. Це висуває якісно нові вимоги до теорії і практики організації управлінської діяльності загалом та обумовлює необхідність створення оптимального механізму управління персона­лом зокрема. Аналіз власного досвіду та країн Європейської спільноти дозволяє на концептуально нових засадах розглядати питання удоско­налення форм і методів, змісту та принципів управління персоналом.