Висновки

Складання службових документів — важкий і складний процес, який займає багато часу службовців та ІПТ. Раціоналізувавши цей про­цес можна добитися економії часу, підвищити культуру документування і управлінської праці.

У роботі з документуванням велику роль грає словесне оформлен­ня рішень, дій, зв’язків. При підготовці документів слід пам’ятати, що мова не є пасивним фіксатором прийнятих рішень, а виконує активну стимулюючу роль в управлінській діяльності. Так, дієвість директивної та розпорядчої документації значною мірою забезпечується імперати­вом — наказовою інструкцією мови наказів, розпоряджень постанов. Відповідних мовних конструкцій потребують документи, що викла­дають прохання, вимогу, подяку. Ділове мовлення, ділова мова, ділове службове письмо — поняття визначені.

У кожній групі стилів є свої різновиди. Так, художньо — белетрис­тичний стиль включає прозовий і поетичний; суспільно — публіцистич­ний стиль газетно журнальний та літературно критичний.

Офіційно-діловий стиль має специфічні властивості від розмовно­го мовлення та інших стилів літературної мови. При підготовці тексту документа обов’язкове дотримання таких основних принципів: об’єк­тивності змісту та нейтральності тону, повноти інформації та стислості викладу, типізації мовних засобів і стандартних термінів. Службові до­кументи, як правило, оформляються від імені юридичної особи устано­ви або її структурного підрозділу. Форми вираження суспільних інтер­

есів у службових документах повинні відповідати нормам адміністра­тивного права.

У наші дні одним із сильних засобів впливу на мову мас є друковане слово. Із книг і журналів читачі черпають не лише спеціальні знання, а й приклади правильного і образного викладу думок. Однак ще дуже часто трапляються відхилення від літературних норм. Стислість викладу до­сягається шляхом заміни складних речень на прості.

Контрольні завдання для самоперевірки

1. Поняття діловодства та документоведення.

2. Поняття документаційного забезпечення.

4. Класифікація документів.

5. Які вимоги ставляться до оформлення документів за Наказом МВС України № 55 2004 року.

6. За якими ознаками визначаються види документів.

7. Які вимоги ставляться до контролю та розмноження документів.

8. Функції документаційного забезпечення управління.

Завдання для самопідготовки

1. Місце документаційного забезпечення у системі забезпечення управління ОВС.

2. Алгоритм документаційного забезпечення управління ОВС.

Список рекомендовано ї літератури

Нормативні джерела

1. Наказ МВС України № 519-2002.

2. Наказ МВС України № 55-2004.

3. Наказ МВС України від 21.11.2003 № 1402 «Про удосконален­ня нормативно-правового забезпечення діяльності внутрішніх військ МВС України».

4. Наказ МВС України від 03.11.2003 № 1308 «Про організацію ар­хівної роботи в органах внутрішніх справ».

Доктринальні джерела

1. Бурнаиіова Г.А. Делопроизводство. — М., 1981.

2. Веселов П.В. Как составить служебный документ. — М.,1982.

3. Віденко А.Н. Сучасне діловодство. — K.: Либідь, 1998.

4. Головач A.C. Оформление документов. — Киев-Донецк,1983.

5. Демиденко В.А. Управленческие документы аппарата УВД облис­полкома. Учебно-практическое пособие. — Киев, 1983.

6. Документационное обеспечение управления в ОВД. — М., 1989.

7. Кушнаренко А.М. Документоведення. — К., 2000.

8. Кокарев В.И. Унификация документов управления. — М., 1979.

9. Лившиц Я.З. Документационное обеспечение управления. — М., 1975.

10. Лоза О.В. Діловодство та документування управлінської діяль­ності.: Навчальний посібник. — K.: УААУ, 1997.

11. Малков В.Д., Безденежных В.М., Туманов Г.А. Основы делопроиз­водства в органах внутренних дел.: Учеб. пособие. — М., 1974.

УІ.Молдованов М.І., Сидорова Г.М. Сучасний діловий документ. Зразки найважливіших документів українською мовою. — K.: Техніка, 1992.

13. Осипов Г.Ф. Работа руководителя с документами. — М.: Эконо­мика, 1983.

14.Палих Ю.В. Управлінське документування.: Навчальний посіб­ник у 2-х частинах. — К: ВКУ, 2001.

15. Субботин Д.Т. Социальные системы документирования. — М.: 1980.

16. Теренович К.А. Сучасне українське діловодство. — K.: Либідь, 1999.

17.Фельзер А.Б., Миссерман М.А. Делопроизводство: Справочное пособие. — K., 1987.