1.     Поняття документаційного забезпечення управління і діловодства, їх правові та організаційні аспекти

Поняття діловодства як функції управління. Значення діловодства у здійсненні процесу управління. Функція (лат. /шгіо — обов’язок, коло діяльності) означає діяльність. Функція управління — різновид діяль­ності, що заснований на поділі та кооперації управлінської праці та ха­рактеризується певною однорідністю, складністю, стабільністю впли­ву на об’єкт і суб’єкт управління. Функції, що визначаються за станом управління, називають загальними. Функції, що визначаються по сфе­рах діяльності, називають конкретними чи спеціальними. До конкрет­них належить інформаційне забезпечення управління. Інформаційне забезпечення управління складається з організації пошуку, збору, збе­рігання та передачі інформації з метою її використання у процесі рі­шення управлінських задач. В організації інформаційного забезпечення центральна роль належить документуванню. Сукупність управлінських дій з утворення, реєстрації, руху, організації контролю виконання доку­ментів, формуванню справ, підготовки документів до зберігання нази­вається — діловодством. Діловодство — від старовинного «виробництво справ» — процес прийняття рішень на підставі документів.

Задачі діловодства:

• забезпечення ефективного процесу управління;

• утворення документів;

• зберігання, забезпечення доступу до документів.