Вступ

Той, хто пише правду, відмітає брехню

Б. Брехт

У суверенній Українській державі, яка згідно з Основним Законом є соціальною і правовою, великого значення набуває створення умов для утвердження правових засад діяльності всіх сфер суспільства.

Іоловне завдання правової держави — створення чіткої системи функціонування органів, які забезпечили б реалізацію законодавства. Однією з таких сфер є чітка, налагоджена, скоординована діяльність правоохоронних органів.

У діяльності цих органів одне з чільних місць посідає створення і функ­ціонування системи документів як робочого інструменту працівника. Для оволодіння наукою і мистецтвом документа кожен майбутній працівник має добре знати теорію і практику юридичного документоведення.

Діловодство — це діяльність, яка охоплює питання документування та організації роботи з документами в процесі управлінської діяльності.

Особливості сучасного діловодства полягають, насамперед, у пере­ведені його на державну мову, широкому застосуванні комп’ютерних систем оброблення та друкування документів, необхідності дотримання вимог чинних державних стандартів у цій галузі, впровадження раціо­нальних прийомів роботи.

Дотримання стандартів з діловодства у практичній роботі органів управління та документування сприяє встановленню чіткого органі- заційно-технічного порядку, викоріненню бюрократизму й тяганини. Опанування прийомів раціональної роботи з документами дає змогу скоротити час на їх складання, оброблення і пошук, організувати чіткий контроль за проходженням та виконанням документів. Зрештою, пра­вильно підготовлений і належним чином оформлений документ — це свідчення культури виконавця.

Органи управління всіх рівнів, від Кабінету Міністрів до підпри­ємств, організацій створюють численні управлінські документи. Доку­ментування управлінської діяльності здійснюють ІТП і службовці, які проводять збір та обробку документів, підготовку і оформлення прийня­тих рішень. Носієм інформації у традиційному вигляді є документ, ви­значений ГОСТом, як «матеріальний об’єкт з інформацією, закріпленою створеним людиною способом для її передачі у часі і просторі».

Одна з причин неякісного прийняття управлінських рішень — слаб­ка теоретична і практична підготовка багатьох працівників, які недо­статньою мірою володіють комплексом уставлених методів, способів і прийомів роботи з документами, а в деяких випадках і незнання вимог ГОСТів, що встановлюють порядок оформлення документів в устано­вах, організаціях та на підприємствах.