Висновки

Отже, слід зазначити, що планування забезпечує організованість у діяльності ОВС, взаємодію між різними підрозділами, зосередженість зусиль на вирішенні головних завдань, підвищує відповідальність вико­навців і полегшує контроль за їх діяльністю.

Саме планування являє собою процес вироблення управлінського рішення, що включає в себе сукупність рішень і складається з послі­довно змінюючих одна одну дій: збір, систематизація та аналіз вихідної інформації, у тому числі пропозицій, що надходять від структурних під­розділів; підготовка проекту плану; узгодження проекту плану з відпові­дальними виконавцями і співвиконавцями; затвердження плану керів­ником; доведення плану до виконавців і співвиконавців.

У той час як план — це різновид управлінського рішення, реалізова­ного у формі відповідного письмового акта (документа), змістом якого є система взаємопов’язаних, з’єднаних загальною метою і конкретно ви­значених завдань та заходів, які необхідно здійснити в певній послідов­ності й у встановлені строки конкретно визначеним виконавцям.

Слід пам’ятати, що управління, це передусім передбачення, і без зна­ння основ планування реалізації політики держави у сфері внутрішніх справ значно утруднюється.

Контрольні завдання для самоперевірки

1. Сутність і роль планування в ОВС.

2. Система та структура планів в ОВС.

3. Методика розроблення планів в ОВС.

4. Організація контролю за виконанням планів.

Завдання для самопідготовки

1. Методи планування.

2. Алгоритм здійснення планування.

Список рекомендованої літератури

Нормативні джерела

1. Наказ МВС України №495 від 15.06.1999 «Про затвердження Настанови з організації роботи органу внутрішніх справ».

2. Наказ МВС України № 65 від 22.01.2005 «Про затвердження ін­струкції з організації планування в системі органів і підрозділів внутрішніх справ України».

3. Наказ МВС України від 15.01.2004 №39 «Про забезпечення контролю в системі МВС України».

Доктринальні джерела

1. Анализ, планирование, контроль. — М.: Акад. МВД СССР, 1988.

2. Бандурка О. М. Основи управління в органах внутрішніх справ України: теорія, досвід, шляхи удосконалення. — X.: «Основа», 1996.

3. Волков В. Г. Специальное планирование в органах внутренних дел //Бюллетень ВНИИ МВД СССР, 1976 — № 93.

4. Герасимов А. П. Программно-целевое планирование в деятель­ности ОВД: Лекция. — М., 1983.

5. Керженцев П. М. Принципы организации. — М.: Госиздат, 1923.

6. Ларионов А. И. и др. Экономико-математические методы в плани­ровании: Учеб. для сред. спец. учеб. заведений.// А. И. Ларионов,

Т.Н. Юрченко, А.Л. Новоселов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 1991. — 240 с.

7. МалковВ.Д. Организационно-методическое обеспечение плани­рования деятельности органов внутренних дел. — М., 1980.

8. Малков В. Д. Планирование в управлении органами внутренних дел. — М., 1976.

9. Малков В. Д. Проблемы совершенствования правового обеспече­ния планирования деятельности органов внутренних дел. — М., 1982.

10. Методические рекомендации по программно-целевому планиро­ванию деятельности органов внутренних дел. — М., 1978.

11. Организация управления, планирования и контроля в органах внутренних дел:Сб. науч. Трудов. — М., 1984.

12. Основы управления в органах внутренних дел: Учебное пособие / Под ред. А.П. Коренева. - М.: МВШМ МВД СССР, 1988. - С.107.

13. Паньонко І.М. Основи управління в органах внутрішнх справ: На­вчальний посібник. — Львів: ЛІВС при НАВСУ, 1998. — 133 с.

1 А.Плішкін В. М. Теорія управління органами внутрішніх справ: Під­ручник. - К.: НАВСУ, 1999. -702 с.

15.    Теория управления сфере правоохранительной деятельности: Учебник. / Под ред В.Д. Малкова. М.: Акад МВД СССР, 1990. — 324 с.