Висновки

Враховуючи викладене, можемо дійти загальних висновків: взаємодія під час попередження, розкриття і розслідування злочинів надасть очікува­ний ефект, якщо матиме конкретний характер і ґрунтуватиметься на законі, дотриманні принципів взаємодії та правильному поєднанні форм і методів професійної діяльності, властивих кожному із суб’єктів взаємодії. Водночас має бути чітке розмежування повноважень та обов’язків кожного учасника взаємодії відповідно до компетенції кожного і чинного законодавства.

Контрольні завдання для самоперевірки

1. Поняття та значення взаємодії в процесі виконання управлін­ських рішень.

2. Координація як функція державного управління в боротьбі зі злочинністю.

3. Специфіка організації взаємодії правоохоронних та інших дер­жавних органів в процесі здійснення боротьби зі злочинністю.

Завдання для самопідготовки

1. Відмінність взаємодії від координації.

2. Значення координації для управління у сфері внутрішніх справ.

Список рекомендованої літератури

Нормативні джерела

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради.— 1996,— №30.-Ст. 141.

2. .Закон України «Про міліцію» від 20.12.90 р. із змінами і доповне­ннями.

3. Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з ор­ганізованою злочинністю. — від 30.06.1993 р. ВВВ зі змінами від 30.06. 99 р. № 35.

4. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18.02.92р. // ВВР. - 1992. - № 22.

5. Закон України «Про надзвичайний стан» від 26.06.1992 р.

6. Наказ МВС України від 11.12.2003 № 1517 «Про заходи щодо вдосконалення організації взаємодії органів внутрішніх справ у розкритті і розслідуванні злочинів у сфері економіки».

7. Спільний наказ Держмитслужби та МВС України від 08.12.2003 № 838/1487 «Про визнання нормативно-правових актів Держав­ної митної служби України та Міністерства внутрішніх справ України такими, що втратили чинність» (Зареєстр. в Мін’юсті

11.12.2003  № 1142/8463).

8. Спільний наказ МВС та АДПСУ від 25.11.2003 № 1426/267 «Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії між Міністер­ством внутрішніх справ України та Адміністрацією Державної прикордонної служби України з питань приймання-передавання та повернення дітей у країни постійного проживання». (Зареєстр. в Мін’юсті 17.12.2003 за№ 1171/8492).

9. Спільний наказ ДПА та МВС України від 18.12.2003 № 380/1556 «Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії інспекторів прикордонної служби Державної прикордонної служби України та дільничних інспекторів міліції в системі МВС України» (за­реєстр. в Мін’юсті від 14.01.2004 № 37/8636).

10. Спільний наказ ДДУПВП, МВС України та Мінпраці від

12.12.2003 № 250/1562/342 «Про порядок взаємодії органів і установ виконання покарань, територіальних органів внутрішніх справ та центрів зайнятості населення щодо надання особам, які звільнені від відбування покарання, допомоги в трудовому і побутовому влаштуванні, соціальній адаптації» (зареєстр. в Мін’юсті 09.01.2004 № 6/8605).

11. Спільний наказ МОН, МО, МВС, СБУ, МНС та ДПС від

19.12.2003 №835/443/1573/547/505/379 «Про затвердження Плану першочергових заходів щодо реалізації Концепції, затвер­дженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 лип­ня 2003 р. № 436-р».

12. Указ Президента України «Про комплексну цільову програму бо­ротьби зі злочинністю на 1996-2000 роки» від 17.09.96 р. // Голос України 887/96. — 1993. — 6 березня.

13. Указ Президента України «Про Координаційний комітет з пи­тань боротьби зі злочинністю» від 18.07.93 р. // Голос України від 22 червня 1993 р.

Доктринальні джерела

1. Веселый В.3., Гіапкин А.И. Организация руководителем МВД, УВД, взаимодействия отраслевых служб и структурных по­дразделений в аппарате МВД, УВД. Лекция., Акад. МВД СССР, 1991.

2. Виноградський М.Д., Виноградська А.М.,Шкапова О.М. Організа­ція праці менеджера: Навч посіб для студ.екон.вузів. — К.: Кон­дор — 2003.

3. Герасимов А.П. Организация взаимодействия в ОВД. Академия МВД СССР. - М., 1986.

4. Ермаков К.К. Взаимодействие и координация в органах внутрен­них дел. - М., ВШ МВД СССР, 1970.

5. Ермаков Я.А. Взаимодействие и координация в органах внутрен­них дел. Лекция. — М., 1971.

6. Здир Я.А. Координация и взаимодействие — важное условие по­вышения эффективности управления в сфере охраны обществен­ного порядка и борьбы с преступностью. // Проблемы правовых и специальных дисциплин. — М., 1978.

7. Іванов.В.В. Методичні рекомендації по удосконаленню взаємодії оперативних підрозділів органів внутрішніх справ і слідчого при розкритті і розслідування злочинів. — Чернігів, 1997.

8. Коротов С.К. Оріанизация взаимодействия служб МВД, УВД в раскрытии преступлений: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.08- М„ 1981.

9. Организация взаимодействия органов, подразделений и учреж­дений внутренних дел области: Учеб. пособие. — М., 1977.

10. Шишкин В.М. Административно-правовые и организационные проблемы взаимодействия транспортных и территориальных ор­ганов внутренних дел в охране общественного порядка. Автореф. дис.канд. юрид. наук: 12.00.02 — Киев: ВШ МВД СССР, 1984.

\\.Плииікин В.М. Организация взаимодействия территориальных и транспортных органов внутренних дел в охране общественного порядка. — Киев: ВШ МВД СССР 1982.

12 .Плішкін В.М. Теорія управління органами внутрішніх справ.— Підручник. — К., 1999.

13.    Я/ванков В.М. Теоретические основы координации и взаимодей­ствия в ОВД. — М., 1978.