Висновки

Усвідомлення еволюції системних уявлень є вкрай необхідним за умов сьогодення, коли більшість сучасних проблем носять системний характер. Формування нових наукових напрямів, об’єктом вивчення яких була б поведінка систем різного типу складності, може бути успіш­но здійснена лише за умови знань попередніх дослідників, які плідно і успішно працювали у даному напрямі. Передусім, слід сказати про одну з перших спроб підійти із системних позицій до вивчення та опису по­ведінки систем різного типу складності — тектології.

Для розуміння сутності і змісту теорій, що досліджують дані систе­ми, необхідним є ознайомлення із загальною теорією систем.

Аналіз проблем управління є неможливим без знання базових по­ложень кібернетики.

Застосування системного підходу останнім часом набуло повсюд­ного характеру, втім подеколи відбувається підміна понять і застосову­ється не стільки системний підхід, скільки системний аналіз. Для усу­нення непорозумінь і надання науковим дослідженням більшої точності та виваженості нами аналізується і здійснюється спроба розмежувати системний підхід та системний аналіз.

Поведінка систем, що самоорганізуються, завжди становила підви­щений інтерес, втім ані кібернетика, ані системний підхід, так і не змо­гли надати достатню і таку, що може бути реально застосована, методо­логію. Саме тому, у 70-х роках XX століття почала формуватися нова наука — синергетика, основним завданням якої й стало вивчення по­

ведінки відкритих нелінійних систем, що самоорганізуються на різних етапах їх розвитку.

Контрольні завдання для самоперевірки

1. Основні положення тектології.

2. Загальна теорія систем.

3. Основні ідеї кібернетики.

4. Методологічна основа системного підходу.

5. Методологій статус системного аналізу в управління органами внутрішніх справ.

6. Основні постулати синергетичного підходу.

Завдання для самопідготовки

1. Періодизація системного мислення.

2. Співвідношення системного підходу і кібернетики.

3. Можливості синергетики щодо управління соціальними систе­мами.

Список рекомендованої літератури

Доктринальні джерела

1. Bertalanffy L. von General System Theory. Foundations, Developme­nt, Applications. London, 1971.; Берталанфи Л.фон Общая теория систем. Изд. 2-е. — М.: Мир, 1980. — 328 с.

2. Etziony A. Modern Organizations. New Jersey, 1964.

3. Hall A.D.A Methodology for Systems Engineering. N. Y., 1962.

4. Katarbinski T. Praxiology. An Introduction to the Sciences of Effic­ient Action. Oxford, 1965.; Котарбинский Т. Праксеология. — М.: Экономика, 1983.

5. Katz F. Autonomy and Organization. The limits of social control. N. Y.,1968.

6. McKean R.. N. Efficiency in Government through Systems Analysis. N. Y„ 1958.

7. Rudwick B. Systems Analysis for Effective Planning. N. Y., 1969.

8. Seashore St.Juhtman E. System-resource approach to organizational effectiveness — «American Sociological Review», 1967. — № 6.

9. System theory. New York, 1969.

10. Systems Analysis and Policy Planning. Applications in Defence. N.Y.,

1968.

И. Акофф P.JI. Системы, организации и междисциплинарные ис­следования.— В кн.: Исследования по общей теории систем. М.,

1969.

12.Акофф Р., Эмери Ф. О целеустремленных системах. М., 1974.

13.Александров А. Д. Диалектика и математика,— Сиб. мат. Жур­нал. — 1970. — №2.

14. Амосов Н.М. Моделирование сложных систем. — К., 1968.

15.Анохин П.К. Принципиальные вопросы общей теории функцио­нальных систем. — М., 1971.

16.АрбибМ. Метафорический мозг.— М.: Мир, 1976. — 295 с.

17. Ахромеева Т.С., Курдюмов С.П., Малинецкий Г.Г., Самарский A.A. Нестационарные структуры и диффузный хаос. — М., 1992.

18. Беляев Е.А., Терминов В.Я. Философские и методологические про­блемы математики. М.: Изд-во МГУ, 1981. — 215 с.

19.Берталанфи Л. Общая теория систем — обзор проблем и ре­зультатов.В кн.: Системные исследования. Ежегодник 1969. М., 1969.

20.Блауберг И.В., Юдин Э.Г. Становление и сущность системного подхода. М., 1973.

21. Блауберг И.В., Юдин Э.Г. Системный подход в социальных иссле­дованиях.— «Вопросы философии», 1967, № 9.

22. Богданов A.A. Борьба за жизнеспособность. — М., 1927.

23. Богданов A.A. Всеобщая организационная наука (Тектология). — Берлин: Из-во Гржебина (на русском языке), 1922.

24. Богданов A.A. Всеобщая организационная наука (тектология). — Т. 1. 3-е изд. — М.: Книга, 1925; Т. 2. 3-е изд., 1927; Т. 3. 2-е изд., 1929.

25.Богданов A.A. Текстология. Всеобщая организационная наука. — М., 2003. - 496 с.

26. Богданов A.A. Тектология. Всеобщая организационная наука. Кн. 1-2. — М.: Экономика, 1989.

27.БрунерДж. Психология познания. М.: Прогресс, 1977. 412 с.

28. Beftalanffу L. von. General system theory. New York, 1969.

29. Винер H. Кибернетика и общество: Пер. с англ. Е.Г. Панфилова / Общая ред. Э.Я. Кольмана. — М.: Изд. ин. лит., 1958. — 200 с.

30. Винер Н. Кибернетика или управление и связь в животном и машине: Пер. с англ. И.В. Соловьёва / Под ред. Г.Н. Поваро­ва. — М.: Советское радио, 1958. — 215 с.; Винер Н. Кибернети­ка или управление и связь в животном и машине. — М.: Наука, 1983. - 343 с.

31. Винер Н. Кибернетика. — М.: Советское радио, 1968.

32. Габермас Ю. Про суб’єкта історії. Деякі міркування щодо хибних альтернатив // Срмоленко А. Комунікативна практична філосо­фія. — K.: Лібра, 1999.

33.Глушков В.М. Введение в кибернетику. — K., 1964. — 322 с.

ЗА. Голубков В.П. Методы системного анализа при принятии управ­ленческих решений. М., 1973.

35.Голубков В.П. Системный анализ как направление исследований / Системные исследования. Ежегодник 1976. М., 1976. — С. 119 — 130.

36.Горобцов H. Н. Развитие науки и теория игр .— В кн.: Исследова­ние операций. — М.,1972.

37.Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество. М., 1969.

38. Исследования по общей теории систем. — М., 1969.

39.Дубнов А.П., Гробер В.Д., Орлов Б.П., Кин А. К вопросу про об­щность концепций системного анализа и их взаимосвязи с про­граммным подходом. — В кн.: Программный подход в планирова­нии у управлении народным хозяйством. — Новосибирск, 1972.

40.Загоруйко Н. Г. Эмпирическое предсказание. Новосибирск, 1979. - 124 с.

41. Исследования по общей теории систем. М., 1969.

М.Калман Р., Фалб П., Арбиб М. Очерки по математической теории систем. Пер. с англ. М., 1971 [библиогр. с. 386—393].

АЗ.Квейд Э. Анализ сложных систем. М., 1969.

АА.Клеланд Д., Кинг В. Системный анализ и целевое управление. М., - 1974.

45. Клыков Ю.И. Ситуационное управление большими системами. — М.:Энергия, 1974. — 135 с.

46. Князева Е.Н. Одиссея научного разума. Синергетическое виде­ние научного прогресса. — М., 1995.

47. Кондратьев Н.Д. Избранные сочинения. — М.: Экономика, 1993.

48. Кумбс Ф. Кризис образования в современном мире. Системный анализ. М., 1970.

49. Курдюмов С.П., Куркина Е. С., Потапов А.Б., Самарский А.А. Сложные многомерные структуры горения нелинейной среды // Наука, технология, вычислительный эксперимент. — М., 1993.

50.Кухтенко А. И. Обзор основных направлений развития общей теории систем. В кн.: Материалы координационного совещания секции технической кибернетики Научного Совета по киберне­тике АН УССР. - К., 1969.

51. Лакатос И. Доказательства и опровержения. М.: Наука, 1979. — 124 с.

52. Леоненко ЛЛ. О методах решения некоторых задач параметри­ческой общей теории систем с помощью языка тернарного описа­ния // Системный метод и современная наука. — Новосибирск: НГУ, 1979.

53. Ліпкан В.А. Безпекознавство: Навч. посіб. — K.: Вид-во Європей­ського ун-ту, 2003. — 208 с.

54. Ліпкан В.А. Неопарадигма національної безпеки // Право Украї­ни. - 2002.-№ И.

55.Ліпкан В.А. Синергетичний і гомеостатичний підходи до системи національної безпеки // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. — 2003. — № 2. — С. 104 - 111.

56.Ліпкан В.А. Теоретичні основи та елементи національної безпеки України: Монографія. — K.: Текст, 2003. — 600 с.

57. Ліпкан В.А., Ліпкан О.С., Яковенко О.О. Національна і міжнародна безпека у визначеннях та поняттях. — K.: Текст, 2006. — 256 с.

58. Маймйнас Е.З. Процессы планирования в экономике. Информа- ционныйаспект. М., 1971.

59. Малиновский A.A. Тектология. Теория систем. Теоретическая био­логия. — М.: Эдиториал УРСС, 2000. — 448 с.

60. Матросов В.М., Анапольский Л.Ю., Васильев С.Н. Метод сравнения в математической теории систем. — Новосибирск: Наука, 1980.

61. Месарович М. Основания общей теории систем. В кн.: Общая те­ория систем. М., 1966.

62. Месарович М., Такахара Я. Общая теория систем: математичес­кие основы. — М.: Мир, 1978. — 311 с.

63.Мирский Э.М. Междисциплинарные исследования и дисципли­нарная организация науки. — М.: Наука, 1980. — 391 с.

64.Невский В.И. Диалектический материализм и философия мерт­вой реакции // Приложение к книге В.И.Ленина «Материализм и эмпириокритицизм». — М., 1920.

65. ІІиканоров С.П. Системный анализ и системный подход,— В кн.: Системные исследования. Ежегодник 1971. — М., 1972.

66. Оболонский A.B. О понятии системы управления отраслью,— В кн.:Проблемы государства и права на современном этапе, вып.

8. - М., 1989.

67.ОболонскийA.B. Системный анализ отрасли государственного управления,— «Советское государство и право», 1974. — № 5.

68. Общая теория систем. Пер. с англ. М., 1966.

69.Олицкий A.A. Многокритериальность задач методологии науки как выражение системности знания.— В кн.: Системные иссле­дования: Методол. пробл. Ежегодник, 1981. М.: Наука, 1981. — С. 268 - 289.

70. Оптнер C.JI. Системний аналіз для вирішення ділових і промис­лових проблем. — М., 1969.

71. Прангишвили И.В. Системный подход и общесистемные зако­номерности. — Сер. «Системы и проблемы управления». — М.: Синтег, 2000. — 528 с.

72. Пригожий И., Стенгерс И. Время, хаос, квант. К решению пара­докса времени: Пер. с англ. Ю.А. Данилова. — 3-є изд. — М.: Эди- ториал УРСС, 2001. — 240 с.

73. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог с природой: Пер. с англ. Ю.А. Данилова. — 3-є изд. — М.: Эдитори- ал УРСС, 2001.-312 с.

74. Проблемы методологии системного исследования. М., 1970.

75.Райветт П., Акофф Р. Л. Исследование операций. М., 1966. — 143 с.

76. Рапопорт А. Математичесие аспекты абстрактного анализа сис­тем. — В кн.: Исследования по общей теории систем. — М., 1969.

77. Рапопорт А. Различные подходы к общей теории систем. — В кн.: Системные исследования. Ежегодник 1969. М., 1969.

78. Расторгуев С.П. Философия информационной войны. — М.: Ву­зовская книга, 2001. — 468 с.

79. Сааті РЛ. Математические методи исследования операций. — М., 1963.

80. Садовский В.Н. Основания общей теории систем. М., 1974.

81. Садовский В.М. Смена парадигм системного мышления // Сис­темные исследования. Методологические проблемы. Ежегодник 1992—1994. — М.: Эдиториал УРСС, 1996.

82. Садовский В.М. Некоторые принципиальные проблемы постро­ения общей теории систем .— В кн.: Системные исследования. Ежегодник 1971. — М., 1972.

83. Садовский В.М. Общая теория систем как метатеор1я // Вопросы философии. — 1972. — № 4.

84. Сетров М.И. Основы функциональной теории организации. Л., 1972.

85. Сетров М.И. Об общих элементах тектологии А.А. Богданова, ки­бернетики и теории систем // Ученые записки кафедр обществен­ных наук вузов ^Ленинграда. Философия. — 1967. — Вып. 8.

86. Сетров М.И. Основы функциональной теории организации. — Л.: Наука, Лен. Отд., 1972.

87. Синергетическая парадигма. Многообразие поисков и подхо­дов. — М.: Прогресс-Традиция, 2000.

88. Синергетическая парадигма. Нелинейное мышление в науке и искусстве. — М.: Црогресс-Традиция, 2002. — 496 с.

89. Системные исследования. М., 1969.

90. Сурмин ЮН. Теория систем и системный анализ: Учеб. Посо­бие. - К: МАУП, 2003. - 368 с.

91. Теория и методика физического воспитания. М., 1967.

92. Уёмов А.И. Основы формального аппарата параметрической об­щей теории систем // Системные исследования. Методологичес­кие проблемы: Ежегодник, 1984. — М: Наука, 1984.

93. Уёмов А.И. Системный подход и общая теория систем. — М.: Мысль, 1978.

94. Украинцев Б.С. Самоуправляемые системы и причинность. М., 1972.

95. Урманцев Ю.А. Начала общей теории систем // Системный ана­лиз и научное знание. — М.: Наука, 1978.

96. Урманцев Ю.А. Эволюционика или общая теория развития сис­тем природы, общества и мышления. — Пущино: ОНТИ НЦБИ АН СССР, 1988. - 78 с.

97 .Фролов И.Т. Органический детерминизм, телеология и целевой подход в исследовании.— «Вопросы философии», 1970, № 10.

98. Фридман Л.М. Основы проблемологии. — М.: Синтег, 2001. — 228 с.

99.Хакен Г. Синергетика. — М.: Мир, 1980.; Prigogine I. From Being to Becoming. — N.Y.: W.H.Freeman, 1980. (рус. пер.: Пригожин И. От существующего к возникающему: Время и сложность в физи­ческих науках: Пер. с англ. / Под ред., с предисл. ЮЛ. Климонто- вича. — Изд., 2-е, доп. — М.: Эдиториал УРСС, 2002. — 288 с.

100. Хакимов Э.М. Моделирование иерархических систем. — Казань: Изд-во КазГУ, 1986.; КлирДж. Системология.Автоматизация ре­шения системных задач. — М.: Радио и связь, 1990. — 540 с.

101 .Хитч Ч. Управление обороной. — М., 1968.

102.Хитч Ч., МаккинР. Военная экономика в ядерное столоетие. — М., 1964.

103.Холтон Дж. Тематический анализ науки. М.: Прогресс, 1981. — 383 с.

ЮА.Шеин А.Б. Методологический статус системного анализа в сфе­ре управления / Системные исследования. Ежегодник 1976. М., 1976.- С. 131 - 150.

105.Энциклопедия кибернетики: В 2 Т. — К., 1974.

106.Эшби У.Р. Введение в кибернетику. — М.: ИЛ, 1959. — 432 с.

107.Юдин Э.Г. Методологическая природа системного подхода.— В кн.:Системные исследования. Ежегодник 1973. М., 1973.

108.Юдин Э. Г. Системный подход и принцип деятельности: Мето- дол. пробл. соврем, науки. .М.: Наука, 1978. — 391 с.

109. Юдин Э.Г. Методология науки. Системность. Деятельность. — М.: Эдиториал УРСС, 1997. — 450 с.

110.Яковлев Г.С. Аппарат управления: принципы организации. М., 1974.

111 .Янг Ст. Системное управление организацией. М., 1972.