1.4 Система цін і ознаки, покладені в її основу

Система цін являє собою сукупність взаємопов'язаних і взаємообумовлених цін в економіці, які дають змогу всім підприємницьким структурам нормально здійснювати свою діяльність і реалізувати кінцеву продукцію та послуги з найбільшою вигодою для себе.

Система цін для окремої підприємницької структури складаєть­ся з трьох блоків взаємозалежних і взаємодіючих цін:

— ціни, за якими підприємство закуповує економічні ресурси, що необхідні для простого та розширеного відтворення своєї діяльності;

— ціни, які використовуються підприємством для здійснення внутрігосподарських розрахунків між структурними підрозділами запродукцію, роботи й послуги проміжного характеру;

— ціни, за якими підприємство реалізує кінцеву продукцію.

Система цін також представлена окремими блоками взаємозалежних і взаємодіючих цін.

Тісний взаємозв'язок і взаємозалежність цін, які входять у систе­му, обумовлений двома обставинами:

а) усі ціни формуються на єдиній методологічній основі - закони вартості, попиту й пропозиції, конкуренції;

б) господарська діяльність усіх підприємств, сфер виробництва й галу-зей економіки тісно взаємопов'язана і в кінцевому підсумку утворює єдиний господарський комплекс.

Для ринкової системи цін характерні такі особливі риси:

• децентралізоване вільне встановлення рівнів цін на продукцію й тарифів на послуги зумовлене домінуючим місцем приватної влас­ності на засоби та результати виробництва;

• врахування дії об'єктивних економічних законів;

• формування цін у сфері товарного обміну;

• елементи державного регулювання ринкових цін;

• конкурентні основи встановлення ринкових цін і диктат спо­живача над виробником;

• динамічна підтримка пропорційності рівнів цін і тарифів;

• розгалужена мережа каналів реалізації продукції, яка породжує різноманітні види цін.

Запитання і завдання.

1. Охарактеризуйте місце процесу ціноутворення в ринковому механізмі.

2. Дайте визначення цінового механізму.

3. Які теорії вартості Вам відомі ?

4. Дайте визначення ціни як інструменту економіки.

5. Що називають методологією ціноутворення ?

6. Які особливості методики ціноутворення ?

7. Які існують принципи ціноутворення ?

8. Охарактеризуйте існуючу систему цін.

9. Які блоки формують систему цін ?