9.1 Поняття товарної біржі

Товарна біржа є організацією, що об'єднує юридичних і фізич­них осіб, які здійснюють виробничу і комерційну діяльність, і має на меті надання послуг в укладанні біржових угод, виявлення товарних цін, попиту і пропозиції товарів, вивчення, упорядкування і полег­шення товарообігу та пов'язаних з ним торговельних операцій.

Сучасна товарна біржа - це ринок контрактів на поставку това­ру. Біржовий попит і пропозиція створюють механізм стримування цінових коливань, стримують різкі перепади цін на сировину і товари, що стабілізує економіку в цілому, дозволяє їй обходитись бездер­жавного регулювання цін. Важливим фактором стабілізації цін є гласність укладання угод, публічне встановлення цін на початку і в кінці біржового дня, обмеження денного коливання цін у межах, вста­новлених біржовими правилами (наприклад, не більше 2 % в день відносно ціни закриття біржі наступного дня). Істотну роль також відіграють збір і обробка інформації, яку біржа надає в розпорядження своїх клієнтів. Ця інформація стосується виробництва товарів, ди­наміки попиту на них, наявності товару на біржових складах, цін на біржових і небіржових ринках інших країн.

Товарна біржа - це акціонерне товариство з обмеженою відпові­дальністю (частіше - товариство на рівних паях). Вона надає своїм членам торговий зал, розподілений на секції - «ями» за видами то­варів, засоби зв'язку, які забезпечують отримання інформації про хід торгівлі (екран, комп'ютери), контролює виконання біржових правил. Витрати покриваються за рахунок продажу «місць» на біржі, членських внесків, комісійних зборів за угодами.

Члени біржі, вносячи пай, купують «місце» на біржі, що дає їм право мати свого постійного представника для ведення торгів чи відкрити брокерську фірму. Розмір внеску (паю) визначається ста­тутом біржі. «Місце» на біржі є власністю її члена і дає йому відповідні права та обов'язки. Член біржі сплачує щорічні членські внески, які є власністю біржі і не повертаються члену у разі його виходу зі складу біржі.

Товарна біржа діє на основі самоврядування, господарської са­мостійності, є юридичною особою, має відокремлене майно, само­стійний баланс, власний розрахунковий, валютний та інші рахунки вбанках, печатку із зображенням свого найменування. Товарна біржа не займається комерційним посередництвом і не має на меті одержання прибутку.

Товарна біржа здійснює свою діяльність за такими принципами:

а) рівноправності учасників біржових торгів;

б) застосування вільних ринкових цін;

в) публічного проведення біржових торгів. Товарна біржа має право:

• встановлювати власні правила біржової торгівлі та біржового арбітражу, які є обов'язковими для всіх учасників торгів;

• створювати підрозділи біржі та затверджувати положення про

них;

• розробляти з урахуванням державних стандартів власні стан­дарти і типові контракти;

• зупиняти на деякий час біржову торгівлю, якщо ціни біржових угод протягом дня відхиляються більше ніж за визначений біржовим комітетом (радою біржі) розмір;

• встановлювати вступні та періодичні внески для учасників біржі, плату за послуги, що надаються біржею;

• встановлювати інші грошові збори;

• встановлювати і стягувати плату за реєстрацію угод на біржі, штрафи та інші санкції за порушення статуту та біржових правил;

• застосовувати арбітражні комісії для вирішення спорів у тор­говельних угодах;

• укладати міжбіржові угоди з іншими біржами, мати своїх представників на них.

Вищим органом управління товарної біржі є загальні збори її членів. У поточній діяльності біржі управління нею здійснює біржо­вий комітет (рада біржі).