8.3 Оптимізація умов постачання

Підприємства, здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність та укладаючи різні договори (контракти), пов'язані з продажем або придбанням товарів, повинні пам'ятати про те, що різні базисні умови поставки, які застосовуються у таких договорах (контрактах), по-різному впливатимуть на юридичні, податкові та бухгалтерські ас­пекти їхньої господарської діяльності.

Використовуючи під час проведення зовнішньоекономічних операцій різні умови ІНКОТЕРМС, підприємство може наблизити або навпаки, віддалити момент відвантаження, тим самим прискорити або

Таблиця 8.3 - Визначення митної вартості залежно від умов поставки товарів при експорті з України

Бази-

Упа-

Наван

Доведе-

Ви-

Стра

Наванта-

Оплата

Роз-

Ім-

Довезе-

Розванта-

сні

ков-

тажен-

ння до

візне

 

ження на

основ-

ван-

порт-

ння від

ження на

умо-

ка

ня на

основ-

мито

ван-

основний

ного

та-

не

основ-

складі

ви

 

транс-

ного

 

ня

транс-

транс-

жен-

мито

ного

підприєм-

 

 

портний

пере-

 

 

порт

порту

ня

 

транс-

ства

 

 

засіб

візника

 

 

 

 

 

 

порту

 

EXW

 

+

+

 

+

+

+

 

 

 

 

FCA

 

 

+

 

+

+

+

 

 

 

 

FAS

 

 

+

+

+

 

 

 

 

FOB

 

 

+

+

 

 

 

 

CFR

 

 

 

 

 

 

 

CIF

 

 

 

 

 

 


СРТ   • •

 

•                • •

СІР    • •

 

•       •       • •

БАБ  • •

 

•       •       • •

БЕЗ   • •

 

•       •       • •

БЕС) • •

 

•       •       •             •          • -      • -

ББи • •

 

•       •       •             •          • -

ББР  • •

 

•       •       •             •          • -      • -      • -           • -

відстрочити момент виникнення валового доходу.

У контракті на імпорт товарів можна передбачити перехід права власності в момент отримання товару покупцем-резидентом або його представником як на складі продавця-нерезидента, так і в іншому зазначеному в контракті місці (наприклад, на складі покупця-резидента вже на території резидента). Право власності до покупця може перейти і без відвантаження товару нерезидентом. У такому випадку товар залишиться на відповідальному зберіганні у продавця-нерезидента.

Розглянемо вплив базисних умов поставки на моменти виник­нення валових витрат і податкового кредиту з ПДВ. Датою збільшення валових витрат виробництва (обігу) вважається дата, що припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

— або дата списання коштів з банківських рахунків платника податку в оплату товарів (робіт, послуг), а у разі їх придбання за готівку - день їх видачі з каси платника податків;

— або дата оприбуткування платником податку товарів, а для робіт (послуг) - дата фактичного отримання платником податків результатів робіт (послуг).

Не викликає труднощів ситуація, коли імпортер для придбання товару здійснює передоплату. Валові витрати у нього виникнуть на дату перерахування коштів і не залежатимуть від базисних умов по­ставки. А якщо отримання товару є першою подією валові витрати у імпортера виникнуть у момент оприбуткування товару.

Таким чином, виникає можливість раннього оприбуткування без фактичного ввезення з оформленням ВМД, а це означає, що виникає і ранній податковий кредит з ПДВ у разі проведення зовнішньо­економічних операцій, оскільки Закон про ПДВ визначає, що у разі ввезення (імпортування) товарів документом, який засвідчує право на отримання податкового кредиту, вважається відповідно оформленамитна декларація, що підтверджує сплату податку на додану вартість. Якщо ПДВ сплачують безпосередньо під час проведення митного оформлення товару, що ввозиться, то право на податковий кредит підприємство-імпортер одержує на підставі правильно оформленої ВМД.

Деякі імпортери, обираючи певні базисні умови поставки, на­магаються зменшити базу оподаткування ПДВ. Уразі, коли резидент імпортує товар на умовах ЕХ\У (якщо інші умови однакові), конт­рактна вартість отримуваного товару буде менше вартості товару, що ввозиться на умовах ББи. Однак, зважаючи на вимоги Закону про ПДВ, зменшити суму податку на додану вартість шляхом вибору умов поставки ЕХ\ не вдасться, оскільки база оподаткування ПДВ при імпорті визначається за контрактною вартістю, але не нижче митної. Це означає, що для визначення бази оподаткування ПДВ навіть до початкової невисокої ціни, за якою товар продано резидентові, до­ведеться додати низку наведених вище витрат.

Сума мита, що справляється під час імпорту, залежить уже не від контрактної, а від митної вартості товару. У свою чергу, митну вартість визначають відповідно до даних, наведених у первинних документах.

Наприклад, контракт на імпорт товарів укладено на умовах СІР. Продавець оплачує фрахт за перевезення товару до погодженого місця призначення. Ризик загибелі або пошкодження товару переходить від продавця до покупця після поставки товару на зберігання перевізникові.

Отже, згідно з цією умовою витрати на транспортування товару несе продавець, при цьому транспортування може здійснюватися до пункту на території України, зазначеного у контракті. Оскільки зо­бов'язання з проведення митних процедур під час ввезення товару лежать на імпортерові, йому вигідно шляхом подання відповідних даних митниці зменшити базу оподаткування митним збором на суму витрат на транспортування товару територією України.

Запитання і завдання

1. Які особливості використання умов «ІНКОТЕРМС» у зовніш­ній торгівлі ?

2. Які групи умов «ІНКОТЕРМС» відомі Вам ?

3. Опишіть найбільш часто вживані умови «ІНКОТЕРМС»

4. Які  із базових умов можна використовувати лише при транспортуванні водним транспортом?

5. Опишіть процедуру визначення митної вартості залежно від умов поставки товарів.

6. За якими принципами відбувається оптимізація умов по­стачання ?