7.5 Індикативні ціни

Індикативні ціни - це різновид фіксованих цін, що встановлюються державними органами влади в особі Міністерства зовнішньоекономічних зв'язків (МЗЕЗ) на основі дійсних цін, які склалися на даний товар на ринку експорту та імпорту на момент здійснення експортної (імпортної) операції з урахуванням умов доставки і умов здійснення розрахунків. Індикативні ціни вводяться з метою стабілізації валютних надходжень, запобігання антидемпінговим розслідуванням, недопущення недобросовісної конкуренції та регулювання цін експортно-імпортних операцій.

Індикативні ціни можуть вводитись на товари: на експорт (імпорт) яких встановлений режим ліцензування, квотування; на експорт (імпорт) яких встановлені спеціальні режими; за якими застосовуються спеціальні імпортні процедури; за якими встановлені режими спеціального оподаткування експорту (імпорту); що є предметом зовнішньоекономічних договорів, за якими ведеться облік (реєстрація); на експорт яких застосовані антидемпінгові заходи чи початі антидемпінгові розслідування в Україні чи за її межами.

Індикативні ціни використовуються суб'єктами

зовнішньоекономічної діяльності України усіх форм власності при здійсненні експортно-імпортних операцій. В окремих випадках суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності дозволяється відступати від індикативних цін у бік зниження для експортної продукції та підвищення для імпортованої.

Для визначення митної вартості експортованих товарів, які підпадають під дію режиму квотування чи ліцензування або щодо яких запроваджено реєстрацію контрактів, вирішальною є ціна товару, зазначена в ліцензії чи в картці реєстрації (обліку) контракту (якщо умови поставки цього товару відповідають умовам, відповідно до яких визначається митна вартість).

7.6 Особливості укладання зовнішньоторговельних контрактів

Зовнішньоекономічний контракт зазвичай складається з таких елементів:

Назва документа. Зазначається вид договору, а саме: купівля-продаж, міна, поставка складних технічних виробів.

Місце укладення контракту - від цього залежить, правом якої країни регламентуються правові  відносини між контрагентами під час укладення та виконання умов міжнародного контракту. Дата укладення та набуття контрактом чинності.

Преамбула. Зазначають повні найменування фірм контрагентів та їхні скорочені назви, а також основні документи, на підставі яких діють сторони: статут, статутний договір тощо.

Предмет договору (контракту). У цьому розділі визначається, який товар один з контрагентів зобов'язаний поставити (здійснити) іншому із зазначенням точного найменування, марки, сорту або кінцевого результату роботи, що виконується.

Кількість. Обумовлюють одиницю виміру товару (у тоннах, кількості місць, штуках тощо).

Якість. Визначають її згідно з певними вимогами, стандартами. Як правило, якість товару повинна відповідати сертифікату якості виробника. Може бути зазначений момент проведення перевірки якості - перед навантаженням, після доставки тощо. Гарантії та претензії. Постачальник повинен надати гарантію на свою продукцію на певний строк, протягом якого він безумовно приймає претензії щодо якості, кількості, комплектності тощо. Тому мають бути визначені строки, умови і спосіб надання гарантій та отримання (подання) претензій.

Строки дії контракту. Як правило, контракт набирає чинності з дати його підписання (якщо сторони не домовляються про інше). Інформування та звітність. Сторони можуть встановлювати порядок взаємного інформування про виконання або про готовність виконання певних дій, спрямованих на виконання договору (контракту). Ціна. Може бути зазначено різні види цін: за   одиницю товару, перевезення, навантаження, перевантаження, розвантаження, партії товару,  договору,  загальна  вартість  товару  з  урахуванням по датку на додану вартість, інших податків та зборів. Винагорода. її передбачають за надання різних послуг: дострокова поставка товару, швидке оформлення дозвільних документів, надання додаткових       послуг       -       фрахт       судна, страхування (перестрахування) вантажу тощо.

Розрахунки та платежі. Чітко зазначають найменування валюти, форму та строк розрахунків, штрафні санкції тощо. Упаковка та маркування. Цей розділ містить відомості про упаковку товару (ящики, мішки, контейнери тощо), нанесене на неї відповідне маркування (найменування продавця та покупця, номер договору (контракту), місце призначення, габарити, спеціальні умови складування і транспортування та інше), а за необхідності також умови її повернення.

Умови транспортування. Передбачають порядок відвантаження, навантаження, транспортування, перевантаження, розвантаження. Якщо транспортування відбувається у різні способи (автомобільним, авіаційним, залізничним, морським, річковим транспортом), визначають місця перевантаження (перевалки) та зберігання між процесами транспортування.

Представництво. З метою оперативного прийняття рішень при виконанні договору (контракту) сторони можуть призначати своїх представників (фізичних чи юридичних осіб).

Базисні умови поставки. У цьому розділі зазначають базисні умови поставки відповідно до ІНКОТЕРМС, які визначають обов'язки сторін щодо поставки товару і встановлюють момент переходу ризиків від однієї сторони до іншої.

Інспектування та випробування. У разі, коли об'єктом міжнародної економічної операції є виробниче обладнання, переробний комплекс тощо (те, що потребує випробування перед введенням у дію), застосовують цей розділ контракту.

Приймання-передача. Визначають порядок проведення приймання-передачі, час та осіб, які матимуть право підписувати відповідні документи. У цьому розділі також обумовлюють критерії, за якими комісія здійснюватиме приймання - за якістю, за кількістю та інші. Супровідна технічна та інша документація. Будь-який товар, який підлягає митному оформленню у разі перетину митного кордону, повинен мати відповідні супровідні документи, що засвідчують його походження, якість, кількість, відповідність стандартам, інші якості, підтверджені сертифікатами відповідності, фітосанітарним, ветеринарним контролем тощо.

Технічне обслуговування. Регламентують строки та порядок проведення профілактичного обслуговування, поточного ремонту,передбачають витрати на проведення цих робіт та порядок їх відшкодування сторонами.

Переуступка (цесія). Як правило, сторони зобов'язуються не передавати свої права та обов'язки за договором іншим особам. Однак у разі потреби вони можуть передбачити можливий варіант передачі прав іншій фізичній чи юридичній особі.

Звільнення від зобов'язань. Сторони договору домовляються про те, що вони звільняються від компенсації збитків один одному в зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням зобов'язань за контрактом, якщо сторона доведе, що це сталося не з її вини.

Форс-мажор. Передбачають можливі випадки появи обставин непереборної сили, які перешкоджають належному виконанню умов контракту: повінь, пожежа, землетрус, епідемії, військові конфлікти, терористичні акти, страйки, громадянська непокора тощо. Зміни та доповнення до контракту. Зазначають про можливість (або неможливість) внесення змін та доповнень до контракту. Розірвання та припинення контракту. У разі, коли одна зі сторін не виконує взяті на себе зобов'язання або неналежно виконує їх, інша сторона має право звернутися до неї з пропозицією про припинення або розірвання контракту.

Обмеження прав за контрактом. У цьому розділі чітко та однозначно визначають, на що ніколи не може претендувати кожна зі сторін угоди (наприклад, на передачу своїх прав третій особі).

Порядок виконання контракту. Встановлюють порядок виконання контракту, тобто послідовність та строки.

Відповідальність сторін. У контракті передбачають відповідальність, яку несуть сторони у разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань.

Конфіденційність. У багатьох випадках сторони не зацікавлені у розголошенні своєї діяльності. Тому вони домовляються про конфіденційність інформації.

Вирішення спорів та застосування права. Іноді сторони не можуть дійти згоди щодо вирішення деяких питань. Тоді визначають, хто вирішуватиме їх. Прикінцева частина контракту. Встановлюють, у якій кількості оригінальних примірників укладено контракт; скільки примірників отримає кожна зі сторін і для чого.

Юридичні адреси, поштові та платіжні реквізити сторін. Наводять повні юридичні адреси, поштові та платіжні реквізити (номери рахунків, назву банку) сторін договору.

Додатки. Додатки є невід'ємною частиною контракту. Вони можуть містити будь-яку інформацію, що деталізує порядок виконання контракту, уточнює або змінює спосіб виконання зобов'язань та інше.

Договір (контракт) може бути визнаний недійсним у судовому порядку, якщо він не відповідає вимогам законів України або міжнародних договорів України.