6.3 Особливості використання цінових знижок і надбавок у деяких галузях народного господарства

Загалом політика держави спрямована на забезпечення інтересів розвитку промисловості та сільського господарства, зростання ма­теріальної зацікавленості працівників сільського господарства у ви­робництві продукції з урахуванням потреб держави та попиту насе­лення. За допомогою базисних цін і системи знижок та надбавок у сільському господарстві, зокрема, стимулюється підвищення якості продукції для розрахунку кінцевої ціни, встановлюється базисна ціна та базисна кондиція. Залежно від цього продукція поділяється за які­стю, сортами та категоріями.

Грошові знижки (надбавки) застосовуються тоді, коли спостері­гається відхилення від базової кондиції інших якісних показників: походження зерен, зараженість їх різними хворобами та шкідниками.

ТОРГОВІ ЗНИЖКИ(НАЦІНКИ)

ПРИ КУПІВЛІ ТОВАРУ

Вплив на вартість товарних запасів

Вплив на прибу­ток від реалізації

Мета підпри­ємства Зниження вкладення капталу в товарні запаси

Підвищен­ня

ліквідності

торговель­ного

підпри­ємства

Г

Мета

підприємства

1) Зменшення у

товарообороті

частки купівельної

вартості товарів 4

Збільшення доходу (прибутку) від реалізації 4

2) Зниження продажної вартості товару

4

Збільшення товарообороту 4

Збільшення доходу (прибутку) від реалізації

Відшкодування втрати вартості товарів

~у-

Внаслідок втрати кількості (усихання, витікання, випарування)

ПРИ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ

Вплив на доход (прибуток)

Вплив на ціну

продажу

Мета

підпри­ємства

Відшкодуван

ня витрат

Зниження

заборгованості,

збільшення готівки

4

Підвищення

ліквідності

торговельного підприємства

Відшкодування втрати споживчої вартості товарів

Внаслідок втрати якості (часткове

пошкодження,

домішки)

Внаслідок відсутності

попиту

(неходові

Мета

підприємства

Зміцнення

фінансового становища

підприємства

Стимулювання

 

Стимулювання

оплати товарів

 

збуту

Ліквідація

залишків, збільшення

продажу

4

Збільшення

доходу

(прибутку) реалізації від

Стирання впливу незалежних

чинників на

прибуток

підприємства

Витратоємність товарів    | Територіальні відмінності_| Організаційні відмінності |

Рисунок 6.2.1 - Особливості впливу цінових знижок на фінансовий

стан підприємства

При встановленні ціни на картоплю враховуються такі показни ки якості, як розмір, харчова цінність, смакова якість, забрудненість На технічну картоплю ціна встановлюється залежно від вмісту крохмалю та інших чинників.

Ціни на молоко залежать від базисних кондицій за такими по­казниками, як жирність і сортність, наявність бактерій, кислотність. Свої особливості має система цін і методика ціноутворення на підприємствах легкої та харчової промисловості. Зокрема, на тек­стильних підприємствах при визначенні сортності пряжі встанов­люється надбавка до ціни пряжі на вищі сорти та знижки на нижчі сорти. Існують також надбавки за фарбування та інші види обробки. Для бавовняних тканин встановлюються надбавки до відпускної ціни, оскільки ці тканини піддаються більшій кількості видів спеціальної обробки. Крім надбавок, на бавовняних підприємствах застосовуються знижки на вироби, що мають дефекти.

На підприємствах, що виробляють трикотажні вироби, відпускні ціни визначаються з розрахунку ціни на вироби першого сорту. На вироби нижчих сортів встановлюються знижки.

Цікава надбавка існує у взуттєвому виробництві. Це так звана надбавка за розмір - на великі розміри взуття або підвищеної повноти може бути встановлена надбавка за розмір до 20% від ціни.

На підприємствах харчової промисловості — свої особливості. Наприклад, відпускна ціна на цукор залежить від його виду. Ціна також підвищується, якщо цукор відпускається у розфасованому вигляді. На окремі види продукції відпускні ціни диференційовані залежно від питомої ваги цукру у готовому виробі.

На кондитерських підприємствах також існує надбавка за роз­фасовку, і диференціюється вона залежно від місткості та виду тари, причому надбавка за дрібну тару вища, ніж за велику.

На підприємствах соляної переробки відпускна ціна на сіль за­лежить від виду солі та номера помелу. Надбавка надається залежно від розміру упаковки, виду тари, а також на йодовану сіль.

Для перевезення вантажів і розрахунку за послуги транспортні підприємства встановлюють вантажні тарифи.

На залізничному транспорті тарифи поділяються залежно від виду вантажів на: загальні; виняткові; пільгові; місцеві; за видами відправлень.

Тариф розраховується на 1 ткм, тобто за одиницю маси. Ці тари­фи диференціюються залежно від маси вантажу із застосуванням різних надбавок і знижок.

На автомобільному транспорті застосовуються відрядні та пого­динні тарифи. Надбавки до тарифів додаються при перевезенні вантажів у спеціалізованому рухомому складі, при міжнародних пе­ревезеннях. Знижки застосовуються, якщо завантажується автомобіль, що рухається у зворотному напрямку порожнім, коли зниження тарифів стимулюється чи регулюється державою.

Ставки тарифів рухомих операцій на водному транспорті вста­новлюються так, щоб стимулювати найбільше навантаження судна. Якщо вантаж несумісний з іншими вантажами (хімічні речовини, отрута, вогне- та вибухонебезпечні вироби), здійснюється надбавка до ставки. Чим більше вантажу завантажено чи розвантажено, тим нижча ставка. Надбавка також встановлюється за перевезення вантажів у рефрижераторах з особливими умовами зберігання та перевезення.

Ціноутворення у сфері послуг має особливості, пов'язані зі спе­цифікою їх надання та діяльністю підприємств цієї сфери. Однією з них є миттєвість надання послуг. Знижки можуть бути як постійними, так і тимчасовими. Наприклад, підприємства зв'язку застосовують знижені тарифи для розмов з 21.00 до 6.00 або у вихідні дні. Якщо надається термінова послуга, до ціни додається надбавка за терміновість.

До тарифів на послуги підприємств комунального господарства також існує диференційований підхід. Наприклад, якщо якість по­слуги не відповідає умовам угоди, плата за неї зменшується.

Запитання і завдання

1. Яка мета надання знижок при продажу товарів ?

2. В яких випадках продавець застосовує надбавки до ціни ?

3. Які види знижок Вам відомі?

4. Які максимальні знижки використовують у практиці реалізації товарів ?

5. Опишіть, як використання знижок впливає на фінансовий стан підприємства.

6. Охарактеризуйте особливості застосування цінових знижок та надбавок у різних галузях народного господарства.

7. Визначте можливості «накладання» знижок при продажу товарів.