4.5 Контроль за додержанням державної дисципліни цін

Координація роботи щодо здійснення політики цін, проведення економічного аналізу рівня та динаміки цін, вжиття заходів щодо коригування цін і тарифів здійснюється відповідними державними органами управління України та їх структурними підрозділами, зо­крема, Державною комісією з контролю за цінами, Державною подат­ковою адміністрацією, відділами цін при облдержадміністраціях та ін. Ці органи здійснюють контроль за цінами у взаємодії з профспілками, спілками споживачів та іншими громадськими організаціями.

Втручання держави у процеси ціноутворення передбачає насам­перед спостереження за рівнем цін. Цим займаються центральні ста­тистичні управління, а також соціальні партнери (науково-дослідні центри профспілок, спеціальні комісії за завданням голів різних партій, міжнародні організації).

Органи державної влади уповноважені здійснювати контроль за додержанням державної дисципліни цін. Державний контроль за цінами здійснюється при встановленні і застосуванні державних фіксованих та регульованих цін і тарифів.

За порушення державної дисципліни цін встановлюється відпо­відальність, яка визначається відповідно до Інструкції про порядок застосування економічних та фінансових санкцій органами держав­ного контролю за цінами.

Підставою для застосування економічних санкцій за порушення державної дисципліни цін є одержання необгрунтованої виручки, що підлягає вилученню в доход бюджету, обчислюється:

а) при порушенні порядку встановлення та застосування цін і тарифів, що регулюються уповноваженими органами, - як різниця між фактичною виручкою від реалізації продукції та її вартістю за цінами і тарифами, сформованими згідно з вимогами законодавства;

б) при неправильному застосуванні вільних цін замість фіксова­них або регульованих (декларованих) - як різниця між фактичною виручкою   від   реалізації   продукції      та   цінами,   які повиннізастосовуватися згідно з вимогами законодавства;

в) при включенні у вартість продукції та послуг, ціни на які регулюються, фактично невиконаних послуг або виконаних не в повному обсязі - як різниця між одержаною виручкою від реалізації і вартістю продукції та послуг, визначеною відповідно до нормативів з урахуванням фактичних обсягів виконання.

До порушень, зокрема, належать:

— нарахування непередбачених законодавством націнок до цін і тарифів, що регулюються;

— застосування вільних цін і тарифів на продукцію за умови запровадження для них режиму державного регулювання;

— застосування цін на продукцію з рентабельністю, рівень якої перевищує встановлений відповідно до законодавства граничний;

— застосування цін (тарифів) з порушенням запровадженого по­рядку обов'язкового декларування їх зміни;

— завищення або заниження розміру передбачених законодав­ством податків та обов'язкових зборів, що включаються до структури ціни, або їх невключення до структури ціни, що регулюється;

— включення до структурну регульованих цін (тарифів) непередбачених законодавством витрат або витрат понад установлені розміри;

— включення у вартість продукції та послуг, ціни на які регулю­ються, фактично невиконаних або виконаних не в повному обсязі послуг;

— застосування цін і тарифів з порушенням інших запровадже­них методів регулювання.

Державна інспекція контролю за цінами та інші органи приймають рішення про вилучення суми, необгрунтовано одержаної суб'єктами господарювання внаслідок порушення державної дисципліни цін, і застосовують штрафні санкції. У випадку невиконання рішення, повного або часткового відхилення претензії чи залишення її без відповіді орган державного контролю за цінами у 30-денний термін подає позов у арбітражний суд про примусове стягнення суми економічних санкцій. Підприємства, організації мають право оскаржити в господарському суді порушення цін з боку державних органів та вимагати відшкодування завданих їм збитків у випадках реалізації їм товарів і послуг з порушенням чинного зако­нодавства.