4.4 Державне регулювання цін монопольних утворень

Монопольним вважається становище підприємця, частка якого на ринку певного товару перевищує 35 %. Монопольним може бути також визнане становище підприємця, частка якого на ринку певного товару становить менше відсотків, якщо Антимонопольним комітетом України встановлено наявність у нього ринкової влади.

Розпорядженням Антимонопольного комітету України затверд­жено «Положення про складання і ведення переліку підприємців, які займають монопольне становище на ринку». Перелік складається і ведення проводиться з метою встановлення постійного державного контролю за діяльністю підприємців-монополістів і адресного анти­монопольного регулювання.

Складання проекту переліку забезпечує Міністерство статисти­ки за допомогою визначення груп взаємозамінних товарів і часток підприємців на відповідних ринках. Ведення переліку здійснює Антимонопольний комітет шляхом прийняття рішень про включення або виключення з нього підприємців.

Стосовно суб'єктів господарювання, як тих, яких включено до переліку, так і тих, що порушують вимоги антимонопольного зако­нодавства, може бути запроваджене державне регулювання цін.

Державне регулювання цін на продукцію монопольних утворень, вибір методів та встановлення термінів регулювання здійснюється:

а) на загальнодержавному ринку - Міністерством економіки;

б) на регіональних ринках - урядом АРК, облвиконкомами, Київським та Севастопольським міськвиконкомами.

Ціни на продукцію монопольних утворень регулюються шляхом встановлення: фіксованих цін; граничних рівнів цін; граничних рівнів торговельних надбавок; граничних нормативів рентабельності, а також запровадження обов'язкового декларування цін.

Декларування цін - це дозвіл на підвищення вільних відпускних цін підприємств-монополістів. При цьому підприємства подають органам, що регулюють ціни, декларацію про підвищення вільної оптової ціни за формою, наданою у таблиці 4.2.

Таблиця 4.2 - Декларація підвищення (зміни) оптової (відпускної) ціни (тарифи)

 

 

Наймену­вання

 

Норма-

 

Оптова відпускна ціна

Відхилення граничної ціни від ціни

продукції, коротка технічна

характер-ристика

Тип, марка

тивна технічна докумен­тація

Одини

ця

виміру

яка засто­совува­лась

яка декла­рується

гра­нична

яка застосову­валась у звіт­ному періоді

яка декла­рується

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

якій обґрунтовуються причини

До декларації додаються:

— пояснювальна записка, підвищення ціни;

— відомості про заплановану ціну з розшифруванням матеріаль­них і трудових витрат;

— протоколи погодження нових цін з головними споживачами продукції;

— відомості про обсяги виробництва;

— дані про запланований і досягнутий розмір прибутку. Підвищення цін без декларування кваліфікується як порушення

державної дисципліни цін, і до порушників застосовуються штрафні санкції у відповідності з чинним законодавством.