3.5 Витрати, що не включаються до собівартості реалізованої продукції

Витрати, пов'язані з операційною діяльністю, що не включають­ся до собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), поділяються на адміністративні витрати, витрати на збут та інші опе­раційні витрати.

Адміністративні витрати - це витрати, пов'язані з обслуговуван­ням виробництва і управління ним у масштабі всього підприємства. До них належать:

— загальні та корпоративні витрати (організаційні витрати, вит­рати на проведення річних зборів, представницькі витрати тощо);

— витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення;

— винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські);

— витрати на зв'язок;

— амортизація нематеріальних активів загальногосподарського призначення;

— витрати на врегулювання спорів у судових органах;

— податки, збори та інші обов'язкові платежі (крім тих, що включаються до виробничої собівартості продукції);

— плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;

— інші витрати адміністративного призначення.

Витрати на збут включають витрати, пов'язані з реалізацією (збутом) продукції, а саме:

— витрати матеріалів для пакування готової продукції на скла­дах;

— витрати на ремонт тари;

— оплата праці і комісійні винагороди продавцям, торговим агентам, працівникам підрозділу, що забезпечують збут;

— витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг);

— витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом;

— витрати на утримання основних засобів, інших матеріальнихнеоборотних активів, пов'язаних зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг;

— витрати на транспортування, перевалювання та страхування готової продукції, транспортно-експедиційні та інші послуги, пов'я­зані з транспортуванням продукції відповідно до умов договору по ставки;

— витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування;

— інші витрати, пов'язані зі збутом продукції. До інших операційних витрат включаються:

— витрати на дослідження та розробку нематеріальних активів;

— собівартість реалізованої іноземної валюти;

— собівартість реалізованих виробничих запасів;

— сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів;

— втрати від операційної курсової різниці;

— втрати від псування цінностей, визнані штрафи, пені, неустойки;

— витрати на виплати матеріальної допомоги, утримання об'єктів соціально-культурного призначення;

— інші витрати операційної діяльності.

Крім операційної діяльності підприємство може здійснювати фінансову. У результаті такої діяльності виникають фінансові витрати. Деякі з них також входять до загальної суми витрат, на основі якої формується ціна продукції. Це, наприклад, відсотки за користування кредитами, за випущеними облігаціями, за фінансовою орендою.

Усі ці витрати списуються на рахунок «Фінансові результати».

Запитання і завдання

1. Які витрати включаються до складу ціни ?

2. Які види витрат не включаються до звіту про фінансові результати?

3. Які види собівартості відомі Вам ?

4. Охарактеризуйте процес розрахунку собівартості продукції.

5. Визначте типові калькуляційні статті.

6. Опишіть, в яких випадках ціна встановлюється на основі кош­торисної вартості.

7. Визначте, які витрати не включаються до собівартості реалі­зованої продукції ?