3.4 Класифікація витрат за елементами

Елемент витрат — це сукупність економічно однорідних витрат. ПБО-16 регламентує порядок групування витрат операційної діяль­ності за такими економічними елементами:

— матеріальні витрати (за мінусом вартості зворотних відходів);

— витрати на оплату праці;

— відрахування на соціальні потреби;

— амортизація основних засобів;

— інші витрати.

Таке групування використовується для складання кошторису виробництва. В свою чергу, складання кошторису допомагає пов'язати план за собівартістю з іншими розділами плану розвитку підприємства, визначити завдання зниження собівартості продукції, а також порівняти ефективність витрат на різних підприємствах і роз­робити міжгалузевий баланс, необхідний для планування цін. Також необхідно зазначити, що на основі кошторису встановлюються ціни на деякі види продукції, зокрема, послуг (плата за навчання, будівельно-монтажні, геологорозвідувальні роботи та багато інших).

Проте класифікація витрат за економічним призначенням не дає можливості обчислювати собівартість окремих видів продукції та встановлювати обсяг витрат конкретних підрозділів підприємства. З цією метою застосовують класифікацію витрат за статтями кальку­ляції — залежно від їх призначення та місця виникнення.