3.2 Собівартість: ї склад та види

Собівартість продукції — це грошовий вираз витрат на її виробництво. Собівартість продукції (робіт, послуг) підприємстваскладається з витрат, пов'язаних з використанням у процесі виробництва продукції, природних ресурсів, сировини, матеріалів, палива, енергії, основних засобів, а також інших витрат на її виробництво.

Оскільки собівартість відображає лише поточні витрати на виробництво і збут продукції, цим вона принципово відрізняється від одноразових капітальних вкладень (інвестицій), які формують основні засоби підприємства - за рахунок собівартості не можна поповнювати запаси, створювати ресурси.

Згідно з П(С)БО-16 «Витрати» собівартість реалізованої продукції складається з виробничої собівартості продукції, реа­лізованої протя-гом звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та понаднормативних виробничих витрат.

До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються: прямі матеріальні витрати; прямі витрати на оплату праці; інші прямі витрати; загальновиробничі витрати.

Схематично собівартість зображено нарис. 2.4.

 

Виробнича собівартість готової продукції

Понаднормативні виробничі витрати

 

Нерозподілені загальновиробничі витрати

За способом включення до собівартості витрати поділяються на прямі та непрямі.

До складу прямих витрат належать ті, що можуть бути безпосе­редньо віднесені до конкретного об'єкта витрат, а саме:

— сировина і матеріали, купівельні напівфабрикати та комплек­туючі вироби, інші матеріальні витрати;

— витрати на оплату праці;

— інші виробничі витрати: відрахування на соціальні заходи, плата за оренду обладнання, амортизація.

Непрямі витрати - це витрати на виробництво, які не можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного об'єкта витрат еконо­мічно доцільним шляхом і тому потребують розподілу.

Крім виробничої собівартості до складу собівартості реалізова­ної готової продукції, яка формує результат від реалізації, повинні включатися нерозподілені постійні загальновиробничі витрати і по­наднормативні виробничі витрати.

Загальновиробничі витрати є непрямими і включають витрати на управління виробництвом, амортизацію основних засобів і нематеріальних активів загальновиробничого призначення (цехового, дільничного, лінійного); витрати на утримання, ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення; витрати на вдосконалення тех­нологій та організації виробництва; на утримання виробничих при­міщень; на обслуговування виробничого процесу; на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього природного середовища; втрати від браку, оплата простоїв.

За ступенем залежності від обсягів діяльності витрати поділяються на змінні та постійні. Змінні витрати змінюються разом зі зміною обсягу виробництва. Постійні — це витрати, абсолютна величина яких залишається постійною або змінюється при зменшенні або збільшенні обсягу виробництва продукції, яка випускається, в невеликій кількості.