2.10 Склад і структура ціни

Для правильного розуміння категорії ціни необхідно розрізняти поняття склад ціни та структура ціни. Склад ціни характеризується її економічними елементами (витрати, прибуток і т.і.), які виражені їх абсолютним значенням у грошовому вираженні. Типовий склад оптової та роздрібної ціни представлено на рис. 2.3.

З наведеного малюнка видно, що кожний наступний вид ціни включає в себе попередній. У кожній із ланок товароруху в ціні аку­мулюється ПДВ (непрямий податок). Він оплачується кінцевим спо­живачем, тобто населенням або державою, але віднімається при розрахункувеличини націнки кожного наступного продавця, тому у схемі подані оптові ціни без врахування податку на додану вартість.

 

 

 

 

Витрати на виробництво і збут продукції

При­буток

Акциз, мито

Постачальницько-збутова або оптова націнка (знижка)

Торгова націнка

ПДВ

витра­ти

прибу­ток

витра­ти

прибу­ток

Оптова (відпускна) ціна підприємства (без ПДВ)

 

 

 

 

 

Оптова ціна промисловості (торгівлі) без ПДВ

 

 

 

Роздрібна ціна

Рисунок 2.3 - Склад оптової та роздрібної ціни продукції До складу витрат на виробництво і збут, які враховують при роз­рахунку оптової ціни підприємства, включають: виробничу собівар­тість продукції; адміністративні витрати; витрати на збут; інші витрати.

На відміну від складу ціни структура ціни являє собою відсот­кове відношення окремих складових елементів ціни в загальному її рівні. Тобто структура ціни характеризує питому вагу її елементів у ціні товару. Так, ціна товару з ПДВ становить 120 %, а собівартість відносно до ціни складатиме, наприклад, 57,7%, прибуток -25,3 %, ПДВ - 20 %.

Якщо підприємства-виробники відпускають продукцію за вільною відпускною ціною, то постачальницько-збутові націнки та­кож встановлюються самостійно суб'єктами оптової ланки із враху­ванням попиту, що склався, і пропозиції на відповідному товарному ринку, а також якості і споживчих властивостей продукції, товарів.

Органи виконавчої влади України встановлюють і регулюють розміри торгових націнок на продукти дитячого харчування, лікувальні засоби і вироби медичного призначення, націнки на продукцію, що реалізується через заклади громадського харчування при середньо-освітніх школах, середніх спеціальних та вищих учбових закладах, а також на товари з обмеженим строком ввезення.

Існує велика відмінність між підходами до формування цін тор­говельного підприємства і підприємства-виробника:

•  загальному розмірі ціни торговельна націнка становить 10-20

%, тобто основну частину ціни формує виробник.

• оскільки питома вага торговельної націнки в роздрібній ціні виробу незначна, торговельне підприємство обмежене щодо зміни ціни. Його цінова політика має більш жорсткий характер, а тому більшість цінових стратегій воно взагалі не може застосовувати.

Витрати, пов'язані з реалізацією товарів роздрібними торговими підприємствами населенню, повертаються їм через торгову націнку. Торгові націнки оприлюднюються продавцем самостійно відповідно до кон'юнктури ринку. В торгову націнку включаються витрати роздрібного продавця, в тому числі транспортні витрати з доставки товару від постачальника,інші витрати з закупівлі та реалізації товарів роздрібної торгової організації, а також прибуток і податок на додану вартість. Торговельна надбавка та націнка підприємства громадського харчування разом утворюють валовий доход, що складається з витрат виробництва та обігу підприємств громадського харчування, прибутку цих підприємств та ПДВ.

На підприємствах громадського харчування продукція реалізується за вільними відпускними цінами або цінами закупки на цю продукцію і єдиної націнки (замість торгової націнки). Розміри націнок встановлюються на сировину, куплені товари, які реалізуються закладами громадського харчування. Оприлюднюються націнки з врахуванням відшкодування витрат виробництва, обігу та реалізації, відрахувань у бюджет (крім підприємств, звільнених від сплати) і забезпечення прибуткової роботи цих підприємств. Органи виконавчої влади України можуть вводити державне регулювання націнок на продукцію, що реалізується через заклади громадського харчування.

Запитання і завдання

1. Охарактеризуйте загальну класифікацію цін.

2. Які ціни називаються оптовими, а які роздрібними ?

3. Які різновиди оптових та роздрібних цін відомі Вам ?

4. Які переваги дає використання трансфертних цін?

5. На які товари в Україні запроваджено фіксовані ціни ?

6. Охарактеризуйте особливості франкування при продажу то­варів.

7. Які складові елементи оптової ціни виробника ?

8. Як формується оптова та роздрібна націнки ?

9. Які особливості формування торгових націнок у різних сфе­рах народного господарства?