6 ПОСЛІДОВНІСТЬ РОБОТИ НАЧАЛЬНИКА КОЛОНИ ПІСЛЯ ОДЕРЖАННЯ НАКАЗУ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ

При одержанні наказу і виписки з плану перевезень командир автомобільного батальйону організує свою роботу в такій послідовно­сті:

- усвідомлює отриману задачу визначає заходу, що потребують негайного проведення,

- розраховує час віддає попереднє розпорядження оцінює обста­новку,

- приймає рішення,

- віддає наказ на перевезення,

- здійснює керівництво контроль за підготуванням і ходом пере­везень.

При з'ясуванні задача необхідно встановити:

- найменування і кількість вантажу, підмета перевезенню

- відкіля, куди і до якого терміна повинний бути доставлений вантаж

- стан і протяжність маршруту

- час, відведений старшим начальником на підготування і вико­нання перевезення

- потрібна кількість автотранспорту для виконання даного пере­везення

- готовність автотранспорту й особового складу підрозділів. З'ясувавши задачу командир визначає які заходи варто виконати

негайно і які дані до якого терміна підготувати для ухвалення рішення на перевезення.

При розрахунку часу на підготування і виконання перевезення важливо визначити час:

- готовність до виконання задач на підготування особового складу і транспорту до перевезення /у т.ч. світлого часу/,

- на виконання світлого перевезення / навантаження, прямуван­ня, відпочинок, розвантаження/,

- на з'ясування задачі, оцінку обстановки, віддачу попереднього розпорядження й ухвалення рішення

- віддача наказу.

У попередньому розпорядженні вказується:

- задача на майбутнє перевезення /евакуацію/,

- терміни виконання / початок, кінець /,

- якими автомобільними підрозділами планується виконати за­вдання;

- задача штабу по підготуванню наказу на виконання перевезень і необхідні для цього документи;

- задача заступника командира і начальника служби про прове­дення необхідних заходів щодо матеріального, технічного і медичного забезпечення перевезення;

- задача командирам підрозділів про підготування особового складу й автотранспорту;

- термін закінчення підготовчих робіт;

- перелік питань, що необхідно поставити перед старшим нача­льником для всебічного забезпечення перевезення;

- час прибуття командирів підрозділів для заслуховування нака­зу.

Оцінюючи обстановку командир батальйону вивчає:

- положення супротивника, характер його дій і можливість за­стосування супротивником ОМП,

- стан заможність свого автомобільного батальйону;

- радіаційну, хімічну і бактеріологічну обстановку;

- стан маршрутів прямування і метеорологічні умови;

- час року і доби на виконання перевезення.

На підставі оцінки обстановки і документів, розроблених штабом ра­зом із заступником командира і начальниками служб, командир бата­льйону приймає рішення на перевезення й оформляє у формі наказу. У наказі вказується:

- зведення про супротивника / при необхідності / положення військ, до яких необхідно підвести вантажі;

- загальні задачі частини;

- задача підрозділам: склад і номера автомобільних колон, із яких підрозділів виділяється автомобільний транспорт, райони фор­мування і терміни подачі в них автотранспорту; найменування і кіль­кість вантажів, підметів перевезенню колоною - відкіля, куди і термі­ни доставки, маршрути і порядок прямування, час проходження вихі­дного пункту, диспетчерських пунктів, райони привалів і відпочинку, організація регулювання прямування на маршруті, пункти зустрічі на­чальників колон із представниками складів; порядок використання порожнього транспорту; пункти і терміни повернення автомобільних колон після виконання завдання на перевезення;

- організація захисту, оборони й охорони, режим маскування і прямування автомобільних колон;

- матеріальне, технічне і медичне забезпечення;

- організація керування і порядок уявлення повідомлень.

У ході з'ясування задачі й оцінок обстановки командир залучає начальника штабу, своїх заступників і начальників служб для уточ­нення окремих питань.