5 ПЛАНУВАННЯ І КЕРУВАННЯ ВІЙСЬКОВИМИ АВТОМОБІЛЬНИМИ ПЕРЕВЕЗЕННЯМИ

Планування військових автомобільних перевезень полягає у ви­значенні послідовності і засобів виконання завдань на перевезення з урахуванням умов і обстановки, а також організації всебічного забез­печення перевезень і керування ними.

Сутність планування роботи автомобільного транспорту має ви­рішальне значення в справі організації перевезень і підвищення ефек­тивності його використання.

Планування ґрунтується на реальному урахуванні можливостей автомобільних частин і повинно бути спрямоване на забезпечення найбільше ефективного й узгодженого використання автомобільного транспорту.

У мирний час військові перевезення автомобільним транспор­том плануються на визначений календарний термін /місяць, рік/ вумовах бойових дій планування перевезень має свої особливості. Вплив таких чинників, як характер бойових дій супротивника на ро­боту транспорту, розходження і нерівномірна потреба військ у підвозі матеріальних засобів, практично не завжди дає можливість передба­чити найбільше прийнятний варіант роботи автотранспорту на трива­лий період.

Планування перевезень в оперативному тилу здійснюється на операцію і конкретно на добу /період/. На операцію перевезення пла­нуються по етапах штабом тилу з урахуванням представників транспортних служб.

Конкретне /добове/ планування здійснюється автомобільною службою на підставі виписки з плану підвозу матеріальних засобів, указівок начальника тилу і заявок начальників служб, що постачають.

При конкретному плануванні автомобільною службою спрацьо­вуються:

- наказ /розпорядження/ - начальника тилу -/ начальник штабу тилу, начальника автомобільної служби/,

- план перевезень автомобільним транспортом і виписки з нього,

- лінійний графік роботи автоколони /при необхідності/. Зазначені документи доводяться до виконавців не пізніше 6-8

часів до початку перевезень.

У військовому тилу планування перевезень здійснюється нача­льником оргпланового відділення з'єднання /заступником командира частини по тилу/ на кожну добу. У ході бою, у зв'язку з обстановкою, що швидко змінюється, підвіз і евакуація можуть виконуватися по ус­них розпорядженнях заступника командира по тилу.

Вихідними документами для планування військових переве­зень є:

• наказ командира;

• виписка з плану перевезень автомобільним транспортом;

• стройова записка про наявність і стан особового складу і транспорту.

Досвід роботи частин у період Великої Вітчизняної війни і бага­торічної практики забезпечення військових частин у мирний час свід­чить про те, що успішне виконання завдань по підвозі може бути до­сягнуто тільки при добре налагодженій і чітко розробленій системі ке­рування ВАП .

Керування військових автомобільних перевезень може бути ус­пішним, якщо вони будуть:

- безупинними,

- твердими;

- гнучкими.

Безперервність керування виявляється в постійному впливі ко­мандира і штабу на дії підрозділів / автоколон/ в інтересах успішного виконання поставленої задачі. Безперервність досягається підтрим­кою зв'язку з підпорядкованими підрозділами і старшим начальником, своєчасним доповіддю знизу нагору і постійною інформацією підле­глих про обстановку.

Твердість керування полягає в рішучому і наполегливому про­веденні в життя прийнятого рішення для точного і повного виконання задачі.

Гнучкість керування виражається у швидкому реагуванні ко­мандира і штабу на зміни обстановки і своєчасного уточнення раніше прийнятого рішення і задач підрозділам.

Керування військовими автомобільними перевезеннями вклю­чає:

- передачу розпоряджень автомобільним частинам на виконання військових автомобільних перевезень,

- забезпечення своєчасної подачі автомобільних колон до місць навантаження;

- організацію і підтримку зв'язку з автомобільними колонами;

- забезпечення безперебійного прямування по маршруті;

- негайну ліквідацію різноманітних утруднень у процесі переве­зень;

-своєчасний маневр автомобільним транспортом /переадресування колон/ при зміні обстановки;

- підтримка постійної взаємодії з дорожньо-комендантськими частинами, складами, базами, розвантажними станціями;

- надання зведень і повідомлень у встановлені терміни. Відповідальність за успішне виконання задач по автомобільних

перевезеннях несе насамперед командир автомобільної частини і штаб. На штаб автомобільної частини покладаються усі функції, по­в'язані з підготуванням даних для прийняття командиром обґрунтова­ного рішення по організації перевезень, а також по оформленню і швидкому доведенню цього рішення до виконавців.