2 ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТРАНСПОРТУ

Для урахування й оцінки роботи ефективності використання автомобільного транспорту частини застосовуються слідуючи показники.

Коефіцієнт використання парку , характеризує ступінь викорис­тання парку машин автомобільної частини, він визначається відно­шенням кількості машин, що беруть участь у перевезеннях, Мз (екс­плуатаційні машини), до облікового складу Мс.

Коефіцієнт використання вантажопідіймальності (Киг), характе­ризує ступінь використання номінальної вантажопідіймальності авто­мобіля під час перевезення визначеного виду вантажу. Киг являє со­бою відношення кількості фактично перевезеного вантажу до тому кі­лькості вантажу, що можна була б перекласти при повному викорис­танні вантажопідіймальності автомобіля.

Коефіцієнт використання робочого часу автомобіля (Кив), що характеризує ступінь використання часу перебування автомобіля в убранні. Кив являє собою відношення часу прямування автомобіля до всього часу перебування його в убранні.

Коефіцієнт використання пробігу (Кипр), що характеризує в якому ступені пробіг автомобіля або групи автомобілів, що беруть участь у перевезенні, використаний для корисної роботи. Він визнача­ється відношенням пробігу з вантажем до загального пробіжу (рівно­му сумі пробігів автомобіля з вантажем, нульового пробігу від розта­шування частини до пункту навантаження і від місця розвантаження до розташування частини і порожнього пробігу автомобіля).

Добовий пробіг автомобіля, обумовлений як твір можливостей середньої технічної швидкості на час прямування машин за період пе­ребування в убранні. Середньодобовий пробіг за період являє собою відношення розміру загального пробігу автомобілів за звітний період до кількості машино-днів експлуатаційних за той же період.

Ефективність використання автомобілів характеризується і пря-мопропорциональна роботі в одиниці часу або як прийнято називати продуктивності роботи автомобілів, розмір якої багато в чому зале­жить від практичної підготовленості особового складу автомобільних частин і підрозділів, а також осіб, що приймають участь у транспорт­ному процесі.

Продуктивність роботи автомобілів оцінюється кількістю пере­везеного вантажу в тоннах або розміром транспортної роботи в т/км за одиницю часу (час, доба).

Робота одного автомобіля пропорційна його вантажопідіймаль­ності (Киг) і числу рейсів за аналізований період часу.

Робота групи автомобілів у цілому залежить від кількості ма­шин, що знаходяться в експлуатації і середніх значеннях перерахова­них вище показників.

Робота в т/км (Р) визначається сумою зробленої роботи в т на відповідний пробіг автомобіля з вантажем у км.