11 РОБОТА ШТАБУ ЧАСТИНИ ПО ОРГАНІЗАЦІЇ І ЗДІЙСНЕННІ ВІЙСЬКОВИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Штаб автомобільної частини є основним виконавчим органом по керуванню перевезеннями. Він повинний мати необхідні зведення про маршрут прямування, характеристику доріг, мостів і переправ, припустимі швидкості прямування, устаткування маршруту, наявність загороджень і перешкод.

Чітке керування перевезеннями в автомобільній частині досяга­ється:

- правильним розумінням обстановки з'ясуванням стоячих перед частиною задач,

- своєчасним прийняттям командиром обґрунтованого рішення

- своєчасною постановкою задач підпорядкованим

- наполегливим проведенням прийнятого рішення в життя.

Крім того, керування військовими автомобільними перевезен­нями забезпечується диспетчерською службою. Основною задачею диспетчерської системи керування є забезпечення виконання встанов­леного плану перевезень вантажів при найбільше ефективному вико­ристанні автомобільних частин. Диспетчерське керування перевезен­нями вантажів здійснює диспетчерська група. Вона складається з двох підгруп, диспетчерського апарата, що знаходиться безпосередньо в автотранспортній службі і лінійному персоналі, що знаходиться в час­тинах.

Керування автомобільними колонами, що виконують задача по перевезенню матеріальних засобів, здійснюється, головним чином, че­рез диспетчерський зв'язок дорожньо-комендантських частин.

Начальник штабу здійснює безпосереднє керівництво підготу­ванням даному, необхідних командиру для ухвалення рішення.

Начальник штабу готує і видає:

- наказ,

- план-розрахунок на перевезення,

- маршрутний лист,

- кроки маршруту,

- пропускання на право прямування по автомобільній дорозі,

- відомість складу і завантаження автомобільної колони,

- жетони колони,

- акти простою /прогону/ автомобіля.

В окремих випадках при наявності часу і відповідальних перевезень, що потребують суворого дотримання порядку пря­мування по місцю і часу видає начальнику колони графік пря­мування, готує пропозиції по організації зв'язку начальників ав­томобільних колон із штабом частини, при необхідності органі­зують рекогносцировку і регулювання на маршруті перевезень, опрацьовує робочу карту командира