9 ОБОВ' ЯЗКИ НАЧАЛЬНИКА КОЛОНИ І ВОДІЯ ПРИ НАВАНТАЖЕННІ (РОЗВАНТАЖЕННІ) І ПЕРЕВЕЗЕННІ ВАНТАЖІВ

Водій при навантаженні, розвантаженні військових вантажів зо­бов'язаний:

- знати і додержуватися правила і швидкість прямування на під'­їзних пунктах і проїздах у районах навантаження (розвантаження)

- готувати автомобіль для навантаження (розвантаження);

- уважно стежити за командами і сигналами свого командира (начальника), швидко і чітко виконувати їх, дотримуючи обережність і черговість подачі автомобіля під навантаження (розвантаження);

- приймати і здавати вантаж;

- знати норми, правила розміщення, укладки і кріплення ванта­жів в автомобілі, причепі;

- не припускати перевантаження автомобіля (причепа) понад установлені норми, навантаження вантажів у несправній тарі (упако­вуванню);

- стежити за слушністю укладки вантажів, забезпечити найбіль­ше повне використання ємності (вантажу) кузова в межах припусти­мих норм вантажопідіймальності автомобіля (причепа);

- надійно закріпити вантаж у кузові і контролювати слушність оформлення супровідних документів на перевезений вантаж;

- забезпечити цілість вантажів після навантаження до розванта­ження.

Командир (начальник) автомобільної колони призначається з числа офіцерів або прапорщиків того підрозділу, від якого виділяються автомобілі. Він відповідає за цілість і доставку матеріальних засобів по призначенню у встановлений термін, технічний стан транспортних засобів.

При навантаженні (розвантаженню) він зобов'язаний:

- знати склад, порядок побудови і навантаження (розвантажен­ня) колон;

- знати норми навантаження матеріальних засобів в автомобілі, а також правила укладки, навантаження кріплення вантажів;

- знати райони навантаження (розвантаження) військових ван­тажів і під'їзд до них, їхній стан, пропускну спроможність і час, необ­хідний для завантаження (розвантаження) колони;

- ставити задача й інструктувати водіїв у міру безпеки при вико­нанні вантажно-розвантажувальних робіт, особливо при роботі з не­безпечним вантажем;

- знати і вміти правильно оформляти документи на отриманий зданий вантаж (наряди відомість складу і завантаження автоколони, маршрутний лист, відкритий лист, маршрутний лист);

- знати засоби розставляння автомобілів і правила техніки без­пеки при навантаженні (розвантаженню) вантажів;

- доповідати начальнику оперативної групи про прибуття в пун­кти навантаження і розвантаження і про хід вантажно-розвантажувальних робіт;

- погоджувати з начальником бази (вантажовідправника, ванта­жоодержувача) питання про порядок навантаження колон, погрузоч-но-вигрузочних площадках, під'їздах і виїздах; місцезнаходження укриттів для особового складу; подача автомобілів із пункту чекання на погрузочно-вигрузочні площадки;

- встановлювати наявність еваковантажів у пунктах розванта­ження матеріальних засобів, якщо не було завдання на використання транспорту в оберненому напрямку;

- організовувати маскування, захист, оборону, охорону автомо­більної техніки навантаження (розвантаження);

- особисто перевіряти слушність укладки і кріплень вантажів ав­томобілів і причепів.

Обов'язку командира (начальника) автомобільної колони після одержання наказу на перевезення військових вантажів.

Отримавши наказ на перевезення військових вантажів, коман­дир (начальник) автомобільної колони зобов'язаний:

- усвідомити отриману задачу, порядок і терміни її виконання, основні і запасні маршрути прямування;

- дати вказівки особовому складу про підготування автомобілів і що залучаються до перевезення засобів технічного, матеріального і медичного забезпечення;

- одержати в штабі батальйону дані про обстановку в пунктах навантаження (розвантаження) і на маршруті перевезення;

- зробити бойовий розрахунок автоколони;

- зазначити особовому складу місце і термін побудови колони;

- встановити порядок оповіщення про застосування супротивни­ком ОМП, його повітряному і наземному нападі;

- перевірити підготовленість технічного замикання і заможність його запасними частинами, інструментом і приналежностями, а також матеріальними засобами дезактивації автомобілів;

- перевірити у водіїв наявність і стан зброї і засобів індивідуа­льного і протихімічного захисту;

- перевірити заможність водіїв усіма видами постачання;

- доповісти про готовність колони своєму командиру й одержати в штабі необхідні документи.

Для установлення відповідальності за цілість перевезеного ван­тажу і контролю за ним, передбачаються такі документи:

а) для начальника автомобільної колони:

- маршрутний лист;

- відомість складу і завантаження колони;

- супровідні документи (наряди, накладна);

- акт простою (прогону) автомобілів.

б) для водіїв:

- маршрутний лист;

- відкритий лист.