8 ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРАВИЛА НАВАНТАЖЕННЯ /РОЗВАНТАЖЕННЯ/ І ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ ВАНТАЖІВ

Здійснення автомобільних перевезень жадає від офіцерів авто­мобільної служби організаторських спроможностей, твердих знань, основних положень і їхньої організації.

Навантаження (розвантаження) є одним із найважливіших еле­ментів перевезення. Основною задачею організації навантаження (розвантаження) є максимальне скорочення часу, необхідного для пе­ревантажувальних робіт. Скорочення часу навантаження (розванта­ження), правильним устроєм і устаткуванням районів навантаження (розвантаження), чітким порядком у районах навантаження (розван­таження), збільшення фронту навантаження (розвантаження) і макси­мальним використанням засобів механізації вантажно-розвантажувальних робіт.

Райони навантаження (розвантаження) містять у собі пункти че­кання автомобільного транспорту перед навантаженням вантажів, пункти навантаження (розвантаження), пункти збору автомобільного транспорту після навантаження (розвантаження), для в'їзду в пункти навантаження (розвантаження) і виїзду на автомобільну дорогу.

Пункти чекання і збору, як правило, призначаються на відстані не менше 500 м від пункту навантаження (розвантаження). Пункти на­вантаження (розвантаження) вантажів призначені для забезпечення організованого і швидкого навантаження матеріальних засобів схова­ного виробництва вантажно-розвантажувальних робіт, і, як правило, мають вантажно-розвантажувальні площадки, під'їзні шляхи, укриття для особового складу і техніки, засоби зв'язку і керування.

Площадки оборудуються в такий спосіб і на такому видаленні від місць збереження вантажу, що в сполученні з відповідними засо­бами механізації могли забезпечити навантаження (розвантаження) автомобілів по найбільше простій схемі в найкоротший час, із мініма­льними витратами сил і засобів і з дотриманням правил безпеки робіт і обертанні з цими вантажами.

На пункти навантаження (розвантаження) виділяються необхід­ні засоби механізації вантажно-розвантажувальних робіт із розрахун­ками особового складу.

Район навантаження (розвантаження) повинний задовольняти таким основним вимогам:

- мати необхідний фронт навантаження (розвантаження);

- мати достатньо розвиту мережу під'їзних шляхів, що забезпе­чує пропускання транспорту і безперешкодне прямування машин;

- мати гарне маскування;

- бути обладнаним для захисту від ЯО супротивника. Під'їзні шляхи району повинні забезпечити незалежний в'їзд і

виїзд автомобілів на маршрут прямування і вільне одностороннє пря­мування автомобілів усередині району. На під'їзних шляхах установ­люються вказівні знаки, а в найбільше відповідальних місцях вистав­ляються регулювальники.

Розміри й устаткування пункту навантаження (розвантаження), а також що виділяються засоби механізації і вантажно-розвантажувальних команд визначаються з розрахунку забезпечення необхідною пропускною спроможністю.

Пропускною спроможністю пункту навантаження називається максимальна кількість автомобілів, що може бути завантажене (розва­нтажено) на даному пункті в одиницю часу. Пропускна спроможність пункту залежить від фронту навантаження (розвантаження), часу ма­неврування і простою автомобілів під навантаженням (розвантажен­ням).

Під фронтом навантаження (розвантаження) розуміється кіль­кість автомобілів, що може одночасно завантажуватися (розвантажу­ватися) на даному пункті.

Під навантаження (розвантаження) автотранспорт розташову­ється одним із таких способов: бічним, торцевим, косокутним або комбинированно. Застосування кожного з засобів розставляння авто­транспортних засобів під навантаження (розвантаження) залежить від розмірів погрузочно-вигрузочних площадок, їхній устаткування, роз­ташування й особливостей вантажу, типу автомобіля і конструкції йо­го кузова, а також застосовуваних засобів механізації і прийнятої тех­нічної схеми вантажно-розвантажувальних робіт.

При навантаженні (розвантаженню) уночі враховувати необхід­ність світломаскування, складність керування роботами.

У зв'язку з цим потрібно більш ретельне проведення всіх заходів і робіт, що забезпечують виробництво навантаження або розванта­ження вантажів у встановлений час із дотриманням запобіжних захо­дів. Норми часу на навантаження (розвантаження) вантажів уночі збі­льшуються на 50 % у порівнянні з нормою часу на навантаження (роз­вантаження) вантажів удень.

 

На складах матеріальні засоби, підмети перевезенню, завчасно підготовляються до навантаження. Навантаження (розвантаження) ва­нтажів провадиться силами і засобами складів і частин обслуговуван­ня в терміни, установлені розпорядженням на перевезення.

При вантажно-розвантажувальних роботах особовий склад ав­томобільних частин бере участь у :

- підготуванні автомобілів для навантаження (розвантаження);

- подачі автомобілів на погрузочно-вигрузочні площадки й уста­новці їх так, щоб зручно було робити вантажно-розвантажувальні роботи з використанням засобів механізації;

- прийомі (решті) вантажів;

- контролі за правильною укладкою в кузові автомобілів;

- забезпеченні найбільше повного використання вантажопідій­мальності і ємності кузовів автомобілів;

- закріпленні ув'язування й укритті вантажу в кузовах автомо­білів і причепів.

Прямування автомобілів у пункті навантаження (розвантажен­ня) організується так, щоб автомобілі з погрузочно-вигрузочної пло­щадки виїжджали вільно, без маневрування.

Управляє колоною в пункті навантаження (розвантаження) ко­мандир підрозділу (начальник колони). Прямування автомобільного транспорту на маршруті навантаження регулюється правилами і вста­новленими знаками, уводити нестандартні знаки забороняється, шви­дкість прямування автомобіля на під'їзних шляхах і проїздах припус­кається не більш 10 км/г, а в місць проведення робіт - не більш 5 км/г. Обгін на під'їзних шляхах забороняється.