3.3.2 Коефіцієнт віддалення , його призначення і розрахунок.

Дальність від спостережного пункту до цілі Дк звичайно не дорівнює дальності від вогневої позиції до цілі Дц, унаслідок чого обмірюване зі спостережного пункту бічне відхилення розриву від цілі а не буде дорівнює коректурі напрямку в для вогневої позиції (мал.). У тому випадку, коли спостережний пункт знаходиться перед вогневої позиції, кут в менше кута а, а коли спостережний пункт знаходиться позад вогневої позиції, кут в більше кута а.

На мал. видно, що при поправці на зміщення (ПЗ) менш 5-00 ЦР = а хЦ) , 001 Дк (по формулі тисячної)

Дцт =в 0,001 Д, (по формулі тисячної)   відкіля  в = а Дк/ДТЦ. Співвідношення Дк/ДТЦ називають козфіциентом віддалення Кв .Його розраховують , як десяткову дріб і обчислюють із точності до 0,1.

Округлення коефіцієнта видалення до 0,1 може приводити до помилок коректур напрямку, що не перевищує 0,05 а. Значні помилки коректур через округлення коефіцієнта видалення можливі тільки при великих відхиленнях розривів, тобто на початку пристрілювання. Після першої коректури розрив буде наближений до цілі і помилками наступних коректур можна зневажити.

Для визначення коректури напрямку, спостереження обмірюване із спостереженого пункта множать на коефіцієнт видалення Кв. Знак коректури в протилежний знаку відхилення а. Приклад: Дк =2800 м, Дтц = 4100 м, Кв= 2800/4100 =0,7. Бічне відхилення розриву від цілі, обмірюване зі спостережного пункту, дорівнює вправо 0-50 (позначають П50). Коректура напрямку в = -0-50Х 0,7= - 0-35 (лівіше 0-35).