Додаток Ж

Приклад оформлення бібліографічного опису Однотомні видання Книжки одного, трьох авторів

Призва Г. Й. Диференціальні рівняння і їх застосування - К Вища школа, 1976- 104 с

Морозов Б И, Фадеев В. Е., Шинкаренко В. В. Планирование идеологической политико-воспитательной работы - М Мысль, 1984 -99 с

Книжки чотирьох і більше авторів

Теорія та історія світовоі і вітчизняної культури Курс лекцій / А. К. Бичко, Б. І. Бичко,Н. 0. Бондарь та ін. - К Либідь, 1992 -392 с

Перекладні видання Гроссе 3., Вайсмантель X. Химия для любознательньіх Пер С нем - М Химия 1980-392 с

Видання, які не мають індивідуального автора Матеріал конференцій

Электроприводы переменного тока с полупроводниковыми преобразователями, Свердловск, февраль 1986 г Тез докл УН нуч техн конф -Свердловск, 1986 - с 41

з журналу

Рыбачев С. Ю. Расчеты по определению производственных мощностей // Экономика стр-ва -1987 - №5 -е 38-40

Пат 1044224 СССР, МКИ5 В28ВІІ / 14 Автомат для резки глиняного бруса /Л. Тураян/ВНР/, М. Жаров / Украина / - №2855952 / 29-33, Заявлено 11.12.79, Опубл 23.09.83, приоритет 12.12.78 //Открытия Изобретения - 1983 - № 3 - с 258

з газети

Про режим іноземного інвестування. Закон України від 19 березня 1996 року №93/96/ -ВР // Урядовий курьер - 1996 - 25 квітня с 10

28

Литвинова Ю. Г. Расширение внешнеэкономических связей КНР в конце 70-х - первой половине 80-х годов // 1У Всесоюз конф молодых востоковедов Тез докл - М 1986 - с 32-35

Пшуков 0. Г. 0 нормировании качества жидких электратов при их производстве методом реперколяций // Научно-технический прогресс и оптимизация технологических процессов создания лекарственных препаратов Тез докл Всесоюз науч конф 21-22 мая 1987 - Львов, 1987 - с 282 - 283

Постанови

Про збільшення розміру стипендії Призидента Украіни для найбільш обдарованих молодих митців в Украіні Постанова Кабінету Міністрів Украіни від 2 серпня 1996 р // Урядовий курьер - 1996 -8 серпня - с 9

Збірник із загальною назвою

Мой дом на Красной Пресне / Сост А Н Грамп - 2-е изд, доп - М Моск рабочий,1984-334с

Збірник наукових праць

Обчислювальна та прикладна математика Міжвідомчий наук зб Київський ун-т ім. Т. Г. Шевченко - К Либідь, вип 76, 1992 - 120 с

Інструкції

Інструкція з безпеки праці для робітників, що поступають на роботу Рек для підприємств машинобудування - 9-е вид - К Техніка, 1982 - 12 с

Нормативно-технічні і технічні документи Стандарти

ГОСТ 7 9 -77 Реферат и аннотация - М Изд-во стандартов 1981 - 6 с

або

Реферат и аннотация ГОСТ 7 9 - 77 -М Изд-во стандартов 1981 - 6 с