Додаток А

Приклади оформлення титульних листів А. 1 Титульний лист пояснювальної записки дипломного проекту

Міністерство освіти і науки України Запорізький національний технічний університет

ДО ЗАХИСТУ ДОПУЩЕНИЙ Зав. каф. ЕПА, доц.

_В. І. Бондаренко

дата

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ ЕЛЕКТРОПРИВОД МОСТОВОГО КРАНА СКЛАД АЛЬНОГО ЦЕХУ

Розробив

ст. гр. Е- 310 Степанов Є.М.

Керівник, доцент Арсеньєва СІ.

Консультанти: з економіки

ст. викладач Шитікова Л.І.

з охорони праці

викладач Савчук О. М.

нормоконтолер

доцент Бондаренко В.І.

2002

21

А.2 Титульний лист пояснювальної записки курсового проекту

Міністерство освіти і науки України Запорізький національний технічний університет

Кафедра ЕПА

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО КУРСОВОГО ПРОЕКТУ З ДИСЦИПЛІНИ МІКРОПРОЦЕСОРНІ ПРИСТРОЇ

ЗАМІНА РЕЛЕЙНО - КОНТАКТОРНОІ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ДВИГУНА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ НА МІКРОПРОЦЕСОРНУ

Розробив

Ст. гр. Е-310 Степанов Є.М.

Керівник Кулініч Е. М.

2002

22