6.13 Додатки

6.13.1 Додатки слід оформляти як продовження ПЗ на його наступних сторінках, розташовуючи додатки в порядку появи посилань на них у тексті ПЗ.

Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований вгорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої повинно бути надруковано - слово «Додаток   » і велика літера, що позначає додаток.

6.13.2 Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, З, І, ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і таке інше.

Один додаток позначається як додаток А

6.13.3 Додатки повинні мати спільну з рештою ПЗ наскрізну нумерацію сторінок.

6.13.4 За необхідністю текст додатків може поділятися на розділи, підрозділи, пункти і підпункти, які слід нумерувати в межах кожного додатку відповідно до вимог 6.3. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатку (літеру) і крапку, наприклад, А.2 - другий розділ додатку А, Г.3.1- підрозділ 3.1 додатку Г, Д.4.1.2- пункт додатку Д, Ж.1.3.3.4 - підпункт 1.3.3.4 додатку Ж.

6.13.5 Ілюстрації, таблиці, формули та рівняння, що є у тексті додатку, слід нумерувати в межах кожного додатку Г; таблиця А.2 - друга таблиця додатку А, формула А. 1 - перша формула додатку А.

Якщо в додатку одна ілюстрація, одна таблиця, одна формула, одне рівняння, їх нумерують, наприклад, малюнок А.1, таблиця А.1, формула В. 1

В посиланнях у тексті додатку на ілюстрації, таблиці, формули рівняння рекомендується писати «... на рисунку А.2 ...»,«... на рисунку А1 ...»,«... в таблиці Б.З ... », « ... за формулою (В.1) ... », «... у рівнянні (Г.2) ... ».

6.13.6 Якщо у ПЗ як додаток використовується документ, що має самостійне значення і оформлюється згідно з вимогами до документу даного виду, його копію вміщують У ПЗ без змін в оригіналі. Перед копією досліду

вміщують аркуш, на якому посередині друкують слово «ДОДАТОК_»і його

назву (за наявністю), праворуч у верхньому куті аркуша проставляють порядковий номер сторінки. Сторінки копії документу нумеруют, продовжуючи наскрізну нумерацію сторінок ПЗ (не займаючи власної нумерації сторінок документа).