6.11 Титульний лист

6.11.1 Інформацію, що подається на титульному листі, допускається розташувати в будь - якому положенні, яке автор (автори) вважає припустимим з естетичної точки зору, і з використанням різних шрифтів.

Слово «пояснювальна записка» пишуть (друкують) великими літерами посередині рядка. Назву роботи також пишуть (друкують) великими літерами.

6.11.2 Відомості про вищий заклад освіти (ВЗО) містять:

- назву міністерства, до системи якого належить ВЗО;

- повну назву ВЗО.

6.11.3 Гриф допущення до захисту складається із слів «ДО ЗАХИСТУ ДОПУЩЕНИЙ», посади, вченого звання особи, що дала допущення, й особистого підпису, його розшифровки у вигляді імені (або першої літери імені з крапкою) та прізвища, дати погодження.

Підписи і дати підписання рекомендується виконувати чорними чорнилами, тушшю або пастою.

Елементи дати наводять арабськими цифрами в рядок у такій послідовності: рік, місяць, число. Наприклад, дату 1 жовтня 2003 року слід оформлювати так: 2003.10.01 або 03.10.01.

Допускається словесно - цифровий спосіб оформлення дат 29 січня 2002

року.

6.11.4 Переноси слів у заголовках титульного листа не допускається.

6.11.5 Підписи осіб, оформлюють таким чином. Ліворуч указують шифр академгрупи студента, посади - керівника роботи і інших осіб, далі залишають вільне місце для особистих підписів і праворуч від них у відповідних рядках уміщують імена (або перші літери імен з крапкою) та прізвища осіб, які підписали ПЗ, нижче особистих підписів проставляють дати підписання.

6.11.6 Рік складання ПЗ вміщують посередині рядка в нижній частині титульного листа (без вживання слів «рік», або «р»).

6.11.7 Приклади оформлення титульних листів наведено у додатку А.