6.10 Посилання

6.10.1 Посилання в тексті ПЗ слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, « у роботах [ 1-7] ...».

Допускається наводити посилання на джерела у виносках, при цьому оформлення посилання має відповідати його бібліографічному опису за переліком посилань із зазначенням номера.

Приклад.

Цитата в тексті « .. .у загальному обсязі робочого часу частка інформаційної роботи перевищує 70% [ 6 ] ». Відповідний опис у переліку посилань:

6. Автоматизація робіт в установах // ТПЕР -№4 -М Мир, 1983 - с 66 - 76.

6.10.2 При посиланнях на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, ілюстрації, таблиці, формули, рівняння, додатки зазначають їх номери.

6.10.3 При посиланнях слід писати « у розділі 4 », « дивись 2.1 », « за 3.3.4 », « відповідно до 2.3.4.1 », або « на малюнку 1.3», « у таблиці 3.2 », «... див 3.2 ... », «... за формулою (1.3) ... », « ...у рівняннях (1.23)-( 1.25 )...»,« ... у додатку В ... ».