6.9 Формули та рівняння

6.9.1 Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки.

Вище І нижче кожної формули або рівняння повинно бути залишено не менше одного вільного рядка.

6.9.2 Формули і рівняння у ПЗ (за винятком формул І рівнянь, наведених у додатках) слід нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу.

Номер формули або рівняння складається з номера розділу і порядкового номера формули або рівняння, відокремлених крапкою, наприклад формула (1.3) - третя формула першого розділу.

Номер формули або рівняння зазначають на рівні формули або рівняння в дужках у крайньому правому положенні на рядку.

6.9.3 Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули чи рівняння, слід наводити безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі чи рівнянні.

Пояснення значення кожного символу та числового коефіцієнта слід давати з нового рядка Перший рядок пояснення починають з абзацу словом «де» без двокрапки.

Приклад.

Цитата в тексті «Відомо, що ї =  /    1 ( 1.3 )

де Мі, Мг - математичне очікування;

6І562 - середнє квадратичне відхилення міцності та навантаження [23]».

6.9.4 Переносити формулу чи рівняння на наступний рядок допускається тільки на знаках виконуваних операцій, повторюючи знак операції на початку наступного рядка. Коли переносять формули чи рівняння на знакові операції множення, застосовують знак « х ».

11 Стародавньому місті Дельфін жреці змагались у пророкуванні майбутнього. Цей метод спочатку використовувався для "прорікання" часу настання події, що прогнозувалися. Він не допускає прямих контактів між експертами.

6.9.5 Якщо у ПЗ тільки одна формула чи рівняння, їх нумерують згідно з вимогами 6.9.2.

6.9.6 Формули, що йдуть одна за одною й не розділені текстом, відокремлюють комою.

Приклад.

^(х^-ад*^, (1.1)

Ґ2(х,у) = 52і52£52та)1. (1.2)