6.6 Переліки

6.6.1 Переліки, у разі потреби, можуть бути наведені всередині пунктів або підпунктів. Перед переліком ставлять двокрапку.

6.6.2 Перед кожною позицією переліку слід ставити малу літеру української абетки з дужкою, або, не нумеруючи - дефіс (перший рівень деталізації).

Для подальшої деталізації переліку слід використовувати арабські цифри з дужкою (другий рівень деталізації), з подальшим абзацним відступом. Приклад:

а) керовані випрямлячі;

б) перетворювачі частоти:

1) з безпосереднім зв'язком;

2) з проміжною ланкою постійного струму;

в) Імпульсні перетворювачі.

6.6.3 Переліки першого рівня деталізації друкують малими літерами з абзацного відступу, другого рівня - з відступом відносно місця розташування переліків першого рівня.