6.5 Таблиці

6.5.1 Цифровий матеріал як правило оформлюють у вигляді таблиць відповідно до рисунку 6.1.

6.5.2 Горизонтальні та вертикальні лінії, які розмежовують рядки таблиці, а також лінії ліворуч, праворуч і знизу, що обмежують таблицю, можна не проводити, якщо їх відсутність не утруднює користування таблицею.

З атоловки граф

ТГідч атол овки граф

Рядки

/горизонтальні рядки/

Боковик /графа для Графи /колонки/

заголовків рядків/

Рисунок 6.1 - Структурна схема таблиці

6.5.3 Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути посилання в тексті ПЗ.

6.5.4 Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться у додатках.

Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад, таблиця 2 1 - перша таблиця другого розділу.

6.5.5 Якщо у ПЗ одна таблиця, її нумерують згідно з вимогами 6.5.4.

6.5.6 Таблиця може мати назву, яку друкують малими літерами (крім першої великої) І вміщують над таблицею. Назва має бути стислою І відбивати зміст таблиці.

6.5.7 Якщо рядки або графи таблиці виходять за межі формату сторінки, таблицю поділяють на частини, розміщуючи одну частину під одною, або поруч, або переносячи частину таблиці на наступну сторінку, повторюючи в кожній частині таблиці ЇЇ головку І боковик.

При поділенні таблиці на частини допускається її головку або боковик замінювати відповідно номерами граф чи рядків, нумеруючи їх арабськими цифрами у першій частині таблиці.

Слово «Таблиця      » вказують один раз зліва над першою частиною

таблиці, над іншими частинами пишуть «Проводження таблиці_» з

значенням номера таблиці.

6.5.8 Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а підзаголовки -з малої, якщо вони складають одне речення з заголовком.

6.5.9 Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з великої літери. В кінці заголовків і підзаголовків таблиці крапки не ставлять Заголовки і підзаголовки граф указують в однині.

6.5.10 Інші вимоги до виконання таблиць - відповідно до чинних стандартів на технічну документацію.

6.5.11 Таблиці, за необхідностю, можуть бути перелічені у змісті з зазначенням їх номерів, назв, (якщо вони є), та номерів сторінок, на яких вони розміщені.

Таблиця_-_

номер   назва таблиці

Гол овка