6.4 Ілюстрації

6.4.1 Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, фотознімки) слід розміщувати у ПЗ безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторонці. На всі ілюстрації мають бути посилання у ПЗ.

6.4.2 Креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, розміщені у ПЗ, мають відповідати вимогам стандартів « Єдиної системі конструкторської документації» та « Єдиної системі програмної документації».

6.4.3 Фотознімки розміром менше за формат А4 мають бути наклеєні на аркуші білого паперу формату А4.

6.4.4 Ілюстрації можуть мати назву, яку розміщують під Ілюстрацією. За необхідністю під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані (під - рисунковий текст).

Ілюстрація позначається словом « Рисунок_», яке разом з назвою

ілюстрації розміщують після пояснювальних даних, наприклад, « Рисунок 3.1 - Схема розміщення».

6.4.5 Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій, наведених у додатках.

Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, відокремлених крапкою, наприклад, рисунок 3.2 - другий рисунок третього розділу.

6.4.6 Якщо у ПЗ вміщено тільки одну ілюстрацію, ЇЇ нумерують згідно з вимогами 6.4.5.

6.4.7 Якщо Ілюстрація не вміщується на одній сторінці, можна переносити її на інші сторінки, вміщуючи назву ілюстрації на першій сторінці, пояснювальні дані - на кожній сторінці, і під ними позначають «Рисунок   , аркуш_».

6.4.8 Ілюстрації, за необхідністю, можуть бути перелічені в змісті з зазначенням їх номерів, назв і номерів сторінок, на яких вони вміщені.

6.4.9 Приклад оформлення ілюстрації наведено у додатку К.