6.1 Загальні вимоги

6.1.1 Залежно від особливостей і змісту ПЗ складають у вигляді тексту, ілюстрацій, таблиць або їх сполучень.

6.1.2 ПЗ оформлюють на аркушах формату А4 (210x297мм). За необхідністю допускається використання аркушів формату АЗ (297x420мм)

6.1.3 ПЗ виконують рукописним машинописним або машинним (за допомогою комп'ютерної техніки) способом на одному боці аркуша білого паперу.

Машинним способом ПЗ виконують згідно з вимогами цього стандарту і стандарту на виконання документів з використанням друкувальних пристроїв виведення ЕОМ.

Допускається включення до ПЗ сторінок виконань методом репрографії.

При машинописному способі виконання ПЗ друкують через півтора інтервали (приблизно 8 мм), при машинному з розрахунку не більше 40 рядків на сторінці, за умови рівномірного її заповнення, та висотою літер і цифр не менш ніж 1,8 мм.

Допускається окремі частини ПЗ (титульний лист завдання на проект додатки) виконувати Іншим способом ніж основна частина.

6.1.4 Текст ПЗ слід друкувати додержуючись такої ширини полів верхнє, ліве І нижнє - не менше 20мм, праве не менше 10мм.

6.1.5 Під час виконання ПЗ необхідно дотримуватися рівномірної щільності контрастності й чіткості тексту.

6.1.6 Помилки описки та графічні неточності допускається виправляти підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого зображення машинописним способом або від руки. Виправлене повинно бути такого ж кольору, як основний текст.

6.1.7 Прізвища, назви установ, організації, фірм та інші власні назви у ПЗ наводять мовою оригіналу. Допускається транслітерувати власні назви і наводити назви організацій у перекладі на мову ПЗ, додаючи (при першій згадці) оригінальну назву.

6.1.8 Скорочення слів і словосполучень у ПЗ - відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи (ГОСТ 7 12-93 Бібліографічна запис скорочення слів на російській мові).

6.1.9 Структурні елементи «ЗАВДАННЯ», «РЕФЕРАТ», «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «РЕКОМЕНДАЦІЇ», «ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ» не нумерують а їх назви правлять за заголовки структурних елементів.

6.1.10 Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Пункти і підпункти можуть мати заголовки.

6.1.11 Заголовки структурних елементів в ПЗ і заголовки розділів слід розташовувати посередині рядка І друкувати великими літерами без крапок в кінці, не підкреслювати.

6.1.12 Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів в ПЗ слід починати з абзацного відступу І друкувати маленькими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи без крапки в кінці.

6.1.13 Абзацний відступ повинен бути однаковим впродовж усього тексту ПЗ і дорівнювати п'яти знакам (15мм).

6.1.14 Якщо заголовок складається з двох І більше речень, їх розділяють крапкою.

Перенесення слів у заголовку не допускається.

6.1.15 Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом має

бути:

- при машинописному або рукописному способах - не менше, ніж три інтервали (приблизно 16мм);

- при машинному способі - не менше ніж два рядки.

Відстань між основами рядків заголовку, а також між двома заголовками приймають такою, як у тексті.

6.1.16 Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту І підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено ТІЛЬКИ один рядок тексту.

6.1.17 Оформлення тексту, Ілюстрацій І таблиць машинним способом їх виконання повинно відповідати вимогам цього стандарту з урахуванням можливостей комп'ютерної техніки.