3.3. Реферат

3.3.1 Реферат призначений для ознайомлення з ПЗ.

Він має бути стислим, інформативним І містити відомості, які дозволяють прийняти рішення про доцільність читання всієї ПЗ.

3.3.2 Реферат має бути розміщений безпосередньо за завданням на дипломний чи курсовий проекти, починаючи з нової сторінки.

3.3.3 Реферат повинен містити:

- відомості про обсяг ПЗ, кількість частин ПЗ, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, кількість джерел згідно з переліком посилань (усі відомості наводять, включаючи дані додатків);

- текст реферату;

- перелік ключових слів.

3.3.4 Текст реферату повинен відбивати подану у ПЗ Інформацію І, як правило, у такій послідовності:

- об'єкт дослідження або розроблення;

- мета роботи;

- методи дослідження та апаратура ( для науково-дослідних проектів);

- результати та 'їх новизна;

- основні конструктивні, технологічні й техніко-експлутаційні характеристики та показники;

- взаємозв'язок з іншими роботами;

- рекомендації щодо використання результатів роботи;

- економічна ефективність;

- значимість роботи та висновки.

Частину тексту реферату, щодо яких відсутні відомості, випускають.

3.3.5 Реферат належить виконувати обсягом не більш як 500 слів, і бажано щоб від уміщувався на одній сторінці формату А4.

3.3.6 У випадках, коли ПЗ складається з окремих томів (комплексний дипломний чи курсовий проекти), пов'язаних між собою однією темою, кожна така ПЗ повинна мати реферат, котрий би зазначав його зв'язок з іншими томами. Структура кожного тому складається згідно з цим стандартом.

3.3.7 Ключові слова вміщують після тексту реферату. Перелік ключових слів містить від 5 до 15 слів (словосполучень),

надрукованих великими літерами в називному відмінку в рядок через коми.

3.3.8 Приклад складання реферату наведено в додатку Б.