ПЕРЕДМОВА

В умовах реформування Збройних Сил України найбільш гостро встає питання підвищення професійного рівня спеціалістів, які готу­ються для Збройних Сил. Тому офіцер запасу, який навчається за про­грамою підготовки офіцерів наземної артилерії зобов'язаний: знати будову і конструкцію підривників та трубок, вміти готувати підривни­ки та трубки до бойового застосування, робити огляд, виявляти дрібні несправності, дотримуватися заходів безпеки при поводженні з підри­вниками та трубками, озброєнням та технікою, організовувати і забез­печувати утримання озброєння у встановленому ступені бойової гото­вності, його експлуатацію та зберігання.

Глибока теоретична база з будови і конструкції артилерійського озброєння забезпечує майбутнім офіцерам своєчасно та високоефек­тивне виконувати функціональні обов' язки за призначенням.

Тексти лекцій призначені для допомоги студентам при само­стійній підготовці до занять з теми: „Підривники і трубки. Класифіка­ція підривників, вимоги до них" розділу „Будова і конструкція озбро­єння" дисципліни „Військово-технічна підготовка", яки навчаються за програмою підготовки офіцерів наземної артилерії. У зв'язку з тим, що в навчальному закладі заняття організовуються методом "Війсь­кового дня" проміжок між заняттями може складати до тижня, що призводить до часткової втрати знань, навичок і вмінь. Тому важли­вим питанням залишається самостійна підготовка студентів, але спе­цифіка дисципліни завдає труднощів при самостійному вивченні. Тек­сти лекцій роз' яснюють складні питання будови підривників та тру­бок, роз' яснюють основи будови елементів підривників та трубок.

Пояснення будови супроводжується рисунками, що дає можли­вість кращого засвоєння.