ВСТУП

Підвищення ефективності технічної експлуатації автомобілів визнача­ється використанням технологічного устаткування. Експлуатація сучасного рухомого складу передбачає, що нарівні з технологічним устаткуванням, що є, проводяться роботи щодо вдосконалення і проектування нових зразків.

Цій меті служить дисципліна "Основи розрахунку, проектування і експлуатації технологічного устаткуванння".

У дисципліні розглядаються загальні підходи до конструювання і експлуатації мийно-очисного, підіймально-транспортного та іншого техно­логічного устаткування. Увага приділяється застосуванню чисельних мето­дів при оцінці навантажувальної здатності конструкцій тримальних систем, викладаються основні напрями і засоби комплексної механізації і авто­матизації технологічних процесів, технічного обслуговування і ремонту ав­томобілів.

Забезпечуючі дисципліни: машинобудівне креслення; теоретична ме­ханіка; опір матеріалів; деталі машин і основи проектування, розрахунку і конструювання; механіка рідини і газу; метрологія, стандартизація і управ­ління якістю; технічна експлуатація автомобілів.

Практичні заняття з дисципліни здійснюються за найбільш актуаль­ними темами, що пов'язані з етапами проектування. Студенти виконують індивідуальну розрахунково-графічну роботу з використанням чисельних методів з визначення напружено-деформованого стану деталей і конструк­цій. Об'єм індивідуального завдання при проектуванні конструкції техно­логічного обладнання визначається на рівні вимог, що ставляться до техніч­ного завдання (ТЗ). Виконана розробка надалі використовується в конструк­торській частині при виконанні курсового і дипломного проектів, кваліфі­каційних робіт магістрів.