2.7.7 Допоміжні і запобіжні пристрої затвора

Допоміжні механізми призначені для полегшення роботи обслу­ги гармати при заряджанні і здійснення пострілу з неї. До них належать:

- удержуючі механізми;

- механізми поворотного заведення;

- механізми полегшення заряджання

Удержуючий механізм призначений для утримання снаряда або гільзи в каналі ствола при заряджанні за умов великих кутів підви­щення ствола.

Використовується у гарматах з роздільно-гільзовим заряджан­ням. Основна деталь - удержник.

Під час відкривання затвора удержник за допомогою спеціаль­ного пристрою у момент викидання гільзи входить у своє гніздо не заважає її руху.

Після викидання гільзи під час подальшого відкривання затвора удержник займає своє початкове положення.

Механізм повторного зводу ударника призначений для зведення ударника без відкривання затвора при осічках. Використовується у затворах, у яких зведення ударних механізмів відбувається при їх від­криванні.

Механізм полегшення заряджання призначений для полегшення заряджання і використовується в самохідних та танкових гарматах.

В залежності від призначення, типа затвора і вимог до нього, за­твор може мати різні запобіжні та допоміжні механізми і пристрої.

Запобіжні пристрої затвора призначені для забезпечення заходів безпеки під час стрільби. До них належать:

запобіжники передчасного спуску; інерційні запобіжники.

Запобіжник передчасного спуску не дозволяє здійснити постріл, якщо затвор закритий не повністю. Пристрій такого типу належить до конструкції всіх, без винятку, затворів.

В залежності від типу затвора запобіжник передчасного спуску має вигляд клямки, стопора, або спеціальних виступів на деталях за­твора, які не дозволяють зведення або спуска ударника, якщо затвор закритий не повністю.

Інерційний запобіжник використовується у затворах, відкриван­ня яких після пострілу виконується ручним способом, і призначений для виключення можливості відкривання затвора без виконання дода­ткових дій, якщо після спуска ударника постріл не здійснився. Вико­ристовується в гарматах М-30, Д-1, М-46. Іноді в затворах є пристосу­вання для вимкнення запобіжників у процесі навчальних занять (203­мм гаубиця Б-4М). Це має певні переваги під час навчання, бо не тре­ба вчити обслугу гармати тим операціям, які під час стрільби не вико­нуються: а саме - не треба при роботі з затвором виконувати прийом відводу запобіжника вперед. До конструкції інерційних запобіжників входять:

-   інерційний запобіжник (інерційне тіло);

пружина;

стопор з пружиною. 12 3 4 5

 

1 - клин; 2 - пружина запобіжника; 3 - інерційний запобіжник; 4 — пружина стопора; 5 - казенних; 6 - стопор. Рисунок 2.42 Інерційний запобіжний механізм

Після закривання затвора інерційне тіло стопорить його, входя­чи у виїмку казенника. Внаслідок цього до здійснення пострілу немо­жливо відкрити затвор звичайним прийомом.

Під час відката відбувається зведення інерційного запобіжника. Під дією сил інерції, запобіжник стискує пружину, входить у гніздо казенника і звільнює гребінку затвора. Стопор, в цей час, потрапляє впаз казенника і не дає можливості інерційному тілу повернутися у по­чаткове положення, щоб знову застопорити затвор.

Крім запобіжних пристроїв, для забезпечення заходів безпеки до конструкції затворів входять такі механізми як:

- механізм взаємної замкненості - призначений для виключення можливості відкривання затвора, здійснення пострілу, якщо ствол не з'єднаний з ПВП, що особливо важливо для гармат у яких ствол під час транспортування відтягнений на лафет (гармата М-46 та інші);

- механізми блокування спуска - це пристрої, які входять до складу спускових механізмів і призначені для запобігання спус­ка ударника, якщо казенник знаходиться над однією із станин гармати з круговим обстрілом або без вмикання важеля розблокування заря­джаючим.