2.7.1 Призначення та типи затворів, вимоги до них

Затвор - це частина гармати, яка призначена для замикання і відмикання каналу ствола, здійснення пострілу та екстракції гільзи після пострілу.

У гармат з картузним заряджанням екстракція гільзи відсутня. Клинові та поршневі затвори вперше були створені у XVI столітті. Перший в історії артилерії поршневий затвор з самозвідним ударни­ком, викидачем гільзи та запобіжником від передчасного пострілу бу­ло створено талановитим винахідником В.С.Барановським у 1872 ро­ці. Це майже на 25 років раніше, ніж у інших країнах. Винахідником клиновог затвора з напівавтоматикою був інженер з Путиловського заводу Ф.Ф.Лендер, який у 1914 році створив тридюймову зенітну га­рмату з таким затвором і отримав патент за цей винахід в Росії, США, Англії та Франції.

Затвори, незалежно від конструктивного виконання, повиннівідповідати таким вимогам як:

- надійність замикання каналу ствола;

- безпека при експлуатації;

- безвідмовність дії;

- простота та зручність при обслуговуванні.

Надійне замикання каналу ствола - це така властивість затвора, яка виключає його вільне розімкнення та відкривання під час пострі­лу. Надійність забезпечується:

- міцністю деталей затвора;

- наявністю замикаючого пристрою;

- доброю обтюрацією порохових газів.

Безпека при експлуатації - це виключення випадків травматизму та загрози для життя обслуги гармати в процесі експлуатації.

Для виконання цієї вимоги до конструкції затворів входить ці­лий ряд механізмів і блокіровок, які виключають можливість пострілу при неповністю закритому затворі, при роз'єднанні ствола з ПВП, при знаходженні казенника над станинами і т.д.

Безвідмовність дії - це здатність механізмів затвора зберігати свою працездатність деякий час за даних умов експлуатації.

Простота та зручність при обслуговуванні - це така якість, яка характеризується величиною зусиль на рукоятках затвора при роботі з ним; простотою розбирання та складання механізмів затвора; швид­кою заміною несправних деталей; зручністю розміщення рукояток затвора.

Затвори сучасних гармат поділяються на типи за найбільш ніж важливими та загальними ознаками:

- за ступенем автоматизації;

- за способом обтюрації порохових газів;

- за типом замикаючої деталі.

Автоматичний затвор - це затвор автоматичної гармати з висо­кою швидкістю стрільби, який забезпечує повну автоматизацію пере­заряджання і здійснення пострілу за рахунок енергії порохових газів, або енергії, яка підводиться ззовні.

Напіватоматичний затвор - це затвор напіватоматичної гарма­ти який забезпечує часткову автоматизацію перезаряджання та здійс­нення пострілу (2С1, 2СЗМ, 2С19, 2А65, Д-30, Д-20, Т-12, Д-48).

I. За ступенем автоматизації

автоматичні

напівавтоматичні

неавтоматичні

II. За способом обтюрації порохових газів

Гільзової обтюрації

Безгільзової обтюрації

III. За типом замикаючої деталі

клинові

поршневі

вертикальні

горизонтальні

двотактні

тритактні

Рисунок 2.25 Схема класифікації затворів

Неавтоматичний затвор - це затвор неавтоматичної гармати з ручним перезаряджанням та здійсненням пострілу (Б-4М, М-30, Д-1).

Таким чином, такі затвори гармат за ступенем автоматизації по­діляються в залежності від наявності та вдосконалення автоматик за­твора. Автоматичні та напівавтоматичні затвори - це переважно клинові затвори з автоматикою, а неавтоматичні - це поршневі затво­ри, або клинові без автоматики.

Затвор гільзової обтюрації - це затвор гармати гільзового заря­джання, у якої обтюрація порохових газів у каналі ствола здійснюєть­ся за допомогою гільзи. До них відносяться клинові та поршневі за­твори гармат 2С1, 2СЗМ, Д-30, Д-20, Т-12 та інші.

Затвор безгільзової обтюрації - це затвор гармати картузного заряджання, у якої обтюрація порохових газів у каналі ствола здійс­нюється за допомогою спеціального пристрою, наприклад пластично­го або пружинного обтюратора. До них відносяться поршневі затвори з пластичним обтюратором 160-мм мінометів, 203-мм гаубиць Б-4М,самохідних артилерійських гармат 2С9, 2С7.

Клиновий затвор - це затвор гармати, у якої замикаючою детал­лю служить клин, розташований у клиновому пазу казенника. Клинові затвори поділяються на вертикальні та горизонтальні.

Вертикальний затвор - це клиновий затвор з вертикальним пе­реміщенням клина в клиновому пазу казенника при відкриванні та за­криванні затвора.

Вертикальний клиновий затвор використовується в тих випад­ках, де передбачається упровадження автоматики.

 

Горизонтальний затвор - це клиновий затвор з горизонтальним переміщенням клина в клиновому пазу казенника при відкриванні та закриванні затвора.

Затвор з горизонтальним розташуванням клина використовуєть­ся у тих випадках, коли вага клина виходить значною, а застосування автоматики не передбачається (наприклад, М-46).

Клинові затвори мають високу надійність замикання каналу стола, відрізняються відносною простотою будови та можливістю за­стосування автоматики, але вони мають підвищену вагу та утруднену обтюрацію порохових газів при картузному заряджанні. Клинові за­твори використовуються в гарматах гільзового заряджання калібром до 152-мм включно.

Поршневий затвор - це затвор гармати, у якому замикаючою де­таллю служить поршень, який угвинчується по різьбі у затворне гніз­до казенника.

Введення та угвинчування поршня у затворне гніздо казенника

може здійснятися за різну кількість прийомів - тактів. В залеж­ності від цього поршневі затвори поділяються на дво- та тритактні.

Двотактний затвор - це такий поршневий затвор, закривання якого здійснюється за два такти: спочатку поршень вводиться у гнізд при повороті затворної рами, а потім поршень провертається за аналогічні сектори затворного гнізда казенника.

Тритактний затвор - це такий поршневий затвор, закривання якого здійснюється за три такти: спочатку поршень вводиться у гніздо при попороті затворної рами, потім просувається по осі каналу ствола і тільки після цього провертається по різьбі казенника і зачіпляється за його нарізні сектори.

В дво- і тритактних затворах в період першого такту рух центра мас поршня здійснюється по дузі кола, центр якої зберігається з центром обертання осі рукоятки затвора. Більшість поршневих затво­рів є двотактними (М-30, 2С7, Д-1), тритактних значно менше (Б-4М).

Поршневі затвори мають відносно невелику вагу та забезпечу­ють надійну обтюрацію порохових газів при картузному заряджанні, але вони мають і деякі недоліки: складність конструкції і трудність автоматизації. Використовуються поршневі затвори в гарматах гільзового заряджання калібром від 122-мм та більше.