1. Умови та види зберігання автомобільної техніки.

При зберіганні автомобільної техніки і майна швидкість процесів старіння залежить від ряду факторів, головними з який є навколиш­нє середовище, тривалість і умови зберігання.

Найважливішими корозійними факторами, зумовлюваними кліма­том, є температура і вологість повітря, наявність туманів і зміст солей у повітрі.

Навколишню атмосферу умовно поділяють на три категорії: сіль­ську, промислову і морську. Сільська (лісова і гірська) атмосфера хара­ктеризується змістом сірчистого ангідриду не більш 0,02 мг/м3 повітря, хлоридів — не більш 0,3 мг/м3. Промислова атмосфера містить 0,02-2 мг/м3 сірчистого ангідриду і 0,3-2 мг/м3 хлоридів. Крім того, у ній міс­титься відчутне для корозійних процесів кількість озону (2х10 — 6х10 6 і твердих часток (золи, сажі, пилу). У промислових містах і районах ви­падає з атмосфери 200-1500 т твердих часток на 1 км2. Морська атмос­фера характеризується змістом 0,02-0,2 мг/м3 сірчистого ангідриду і 2­2000 мг/м3 хлоридів. Дослідження впливу вологості повітря на корозію стали в атмосфері з різним змістом сірчистого ангідриду показали, що корозія різко зростає при вологості більш 70%.

Дуже тверді й особливо важкі корозійні умови створюються найчастіше у вологому тропічному кліматі, особливо при сполучен­ні його з промисловою чи морською атмосферою. Часто недооціню­ється негативний корозійний вплив умов зберігання автомобільної техніки і майна в сховищах з поганою вентиляцією. Для запобігання корозії необхідно, щоб зволожені деталі автомобіля швидко висихали в сховищах. З погляду корозії, зберігання автомобільної техніки і майна в сирих і погано вентильованих сховищах навіть більш небезпечно, чим зміст їх на відкритих площадках.

Зростаюче забруднення навколишнього середовища, особливо в мі­ських районах великих промислових центрів, приводить до різкого збі­льшення концентрації хімічно агресивних речовин у повітрі і на поверхні землі, що також сприяє інтенсивної корозії автомобільної техніки і май­на. Дослідження показують, що швидкість корозії в районах з підвище­ною концентрацією промислових агресивних газів збільшується в 2-2,5 рази.

Значно підсилює корозію автомобілів широке застосування узимку на дорогах кам'яної солі для запобігання ожеледі. По самих обережнихпідрахунках, унаслідок застосування хімічних засобів боротьби з ожеле­ддю довговічність автомобілів зменшується приблизно на 3 роки.

Одними з найбільш шкідливих діючих фактором зовнішнього сере­довища є температура і вологість повітря.

Дії підвищеної і зниженої температури погіршує умови зберігання машин і автомобільного майна, особливо при розміщенні їх на відкритих площадках, при цьому відбуваються зміни фізичних властивостей мате­ріалів, порушуються лінійні розміри деталей, змінюються розміри сполу­чень, відбувається деформація деталей з неоднорідних матеріалів.

Результати впливу тепла і холоду залежать від добового перепаду температур. Дія тепла і холоди може бути тривалим і періодичної.

При різких коливаннях температури протягом доби на зовніш­ніх і внутрішніх поверхнях деталей і агрегатів конденсується волога, що проникає в зазори, тріщини, пори, замерзає в них і за рахунок об'ємного розширення викликає подальше їхнє збільшення і руйну­вання деталей. Утворення льоду в зазорах і зчленуваннях часто ви­кликає заклинювання агрегатів машин, при цьому руйнується за­хисна плівка чи мастила фарби, у результаті чого відбувається корозія.

Зниження і підвищення температури впливає і на деталі з пластмас, гуми й інших матеріалів, погіршуючи їхню якість.

При зберіганні машин і автомобільного майна їхня поверхня стикається безпосередньо з водою, що є продуктом конденсації вологи з атмосфери, і опадами, що випадають у виді дощу і сні­гу.

Краплі тумана чи дощу в залежності від району утворення міс­тять у собі різні хімічні сполуки солей, кислот, лугів, газів і інші ком­поненти в різній концентрації. Потрапляючи на поверхню металів, вони викликають інтенсивну корозію.

У зв'язку з добовими змінами температури відбувається зволо­ження пилу на поверхні деталей і відповідно нарощування шаруючи пил, що прискорює корозію металів. Пил сприяє розвитку цвілі.

Вплив метеорологічних і кліматичних, а також різних комбіна­цій одночасної дії двох чи декількох факторів навколишнього сере­довища при зберіганні військової автомобільної техніки знижують показники надійності машин.

Між впливом навколишнього середовища і зміною стану машин при їхньому зберіганні маються закономірні зв'язки. Так, наприклад,потік відмовлень (інтенсивність відмовлень) при зберіганні з часом буде змінюватися, як показано на мал.1.

Інтенсивність відмовлень визначається як відношення числа відмовлень об'єктів за визначений період зберігання до числа, що

залишилися справними до початку розглянутого періоду.

Таким чином, для підтримки готовності військової автомобіль­ної техніки й автомобільного майна, що знаходяться на зберіганні, необхідно проводити комплекс захисних заходів для обмеження дії вище розглянутих факторів.

1 - на відкритих площадках;

2 - у закритих приміщеннях;

I зона - ріст відмовлень через прояв виробничих дефектів, старіння окремих дета­лей, а також неякісного виконання робіт з обслуговування машин у період їхньої постано­вки на зберігання;

II зона - потік відмовлень стабілізується і стає постійним;

Ш зона - збільшення числа відмовлень через корозію, старіння і біопошкодження.

Значні корозійні втрати приходяться на частку автомобільного парку. Ріст забруднення навколишнього середовища, використаннябільш тонкої листової сталі при виготовленні машин, застосування агресивно-корозійних речовин для запобігання ожеледі на дорогах і цілий ряд інших факторів висунули задачу захисту автомобіля від корозії в число найважливіших.

При виконанні робіт з постановки машин на зберігання для захисту їх від корозійних поразок роблять внутрішню консервацію робочих по­верхонь деталей двигунів і агрегатів трансмісії і зовнішню консервацію деталей і агрегатів машин.

Захист від корозії — комплекс заходів, спрямованих на запобіган­ня і інгибировання корозійних процесів, зберігання і підтримка праце­здатності складальних одиниць і агрегатів машин, устаткування і спо­руджень у необхідний період експлуатації.

Застосовувані в даний час методи захисту від корозії різноманітні, вибір їх представляє нелегку задачу, вимагає знань питань теорії корозії і наявності практичного досвіду. При розробці мір захисту від корозії необхідно враховувати конкретні умови експлуатації, а також питання економії.

Методи захисту металів і їхніх сплавів від корозії підрозділяються на три групи:

• методи впливу на метал;

• методи впливу на середовище й умови експлуатації;

• комбіновані методи.

До методів впливу на метал відносяться легування металів, об­робки поверхонь (термічна обробка, хімічне чи електрохімічне полі­рування, механічна обробка), нанесення захисних покрить (постійної, тимчасової і періодичної дії).

До методів впливу на середовище й умови експлуатації відно­сяться електрохімічний захист (катодна й анодна), герметизація (по­вна і часткова), сушка повітря (статичне з застосуванням чи силікаге­лю активованого вугілля, динамічне), створення штучних середовищ (з легколетучими нейтралізуючими компонентами, з легколетучими інгібіторами і фунгицитами і т.п.).

До комбінованих методів відносяться комплекс заходів впливу на метал, середовище, комплексне впливи на метал і се­редовище одночасно.

Зберігання машин - це період експлуатації, під час якого машини  не   використовуються  певний  період  часу,   а постійнаготовність до бойового застосування підтримується за рахунок: -використання способів і засобів захисту від впливу факторів зовнішнього середовища,

- використання комплексу організаційно-технічних заходів.

Зберігання автомобільної техніки є одним з основних елементів експлуатації. Зберігання машин полягає в змісті справних і спеціально підготовлених машин (законсервованих із застосуванням установлених нормативно-технічною документацією засобів і методів захисту від впливу навколишнього середовища) у стані, що забезпечує їхня схоронність і приведення в готовність до використання у встановлений термін.

Зберігання машин включає:

• спеціальну підготовку машин (консервацію);

• технічне обслуговування в процесі зберігання;

• перевірку стану і випробування машин;

• переконсервацію машин;

• заміну (освіження) шин, акумуляторних батарей, пального, мастильних і інших експлуатаційних матеріалів, а також деталей з обмеженим терміном служби.

При виконанні перерахованих робіт повинні строго дотримуватися правила техніки безпеки, пожежної і вибухобезпеки і вимоги виробничої санітарії, що викладені у Керівництві.

Обсяг робіт з підготовки машин до зберігання, технічному обслуговуванню при зберіганні, періодичність випробування і переконсервації визначаються в залежності від умов і видів зберігання.

Під умовами зберігання розуміється сукупність факторів навколишнього середовища, що впливають на машину, що впливають на швидкість процесів корозії металів і старіння полімерних матеріалів, а також на стабільність технічних характеристик.

Установлено чотири категорії умов зберігання: легка — Л, середня — С, тверда — Т і дуже тверда — ДТ.

При визначенні категорії умов зберігання автомобільної техніки приймаються:

• в опалювальному приміщенні — легка категорія;

• у закритому неопалюваному приміщенні — середня;

• під навісом — тверда;

• під навісом у районах із промисловою і морською атмосферою й у районах, а також при змушеному зберіганні на відкритих площадках у всіх кліматичних зонах — дуже тверда категорія умов зберігання.

При транспортуванні автомобільної техніки і майна сухопутним чи водяним транспортом установлені три категорії умов транспортування: середня (С)— при сухопутному транспортуванні в залізничному вагоні; тверда (Т) — при сухопутному чи морському транспортуванні на залізничній чи платформі в трюмі корабля; дуже тверда (ДТ) — при морському транспортуванні на палубі в умовах, що виключають улучення морської води.

Установлюються два види зберігання машин: короткочасне — до одного року і тривале — один рік і більш.